ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу

2020-12-26

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу ныбжьыщIищым ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу саугъэтхэр яхуищIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

  • «ХъуэпсапIэхэм я псей» Урысейпсо псапащIэ акцэм ипкъ иткIэ я гугъапIэ нэхухэр къайхъулIащ Къардэн Эльдар, Белов Виктор, Понэж Омран сымэ. НыбжьыщIэхэр щIэхъуэпсырт смартфоныщIэ, Lego Minecraft конструкторрэ зэрыджэгу танкышхуэрэ илъэсыщIэ тыгъэ хуащIыну. Саугъэтхэм я гъусэу сабийхэм Егоровэ Татьянэ яхуигъэхьа тхыгъэ кIэщIым ар цIыкIухэм ИлъэсыщIэмкIэ щохъуэхъу икIи «узыншэу, насыпыфIэу къэхъуну, я гъащIэ гъуэгум цIыхуфI фIэкIа щахуэмызэну, я хъуэпсапIэхэр къайхъулIэну» зэригуапэр яжриIащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр акцэм хыхьащ, псейм фIэлъ тхыгъэхэм къеджэурэ сабийхэм я хъуэпсапIэхэр зыхуэдэр зрагъэщIащ. Депутатхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ сабий 200-м щIигъу ягъэгуфIэну къагъэгугъащ икIи махуэ гъунэгъухэм ар ягъэзэщIэнущ.
  • КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.