ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бэлахъуэм и гъэсэнхэр къыхожаныкI

2020-12-26

  •  Дыгъэгъазэм и 16 — 20 махуэхэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэта, Урысей Федерацэм тхэквондомкIэ и чемпионатымрэ зэхьэзэхуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм медаль 19 къыща-хьащ.

  • Балигъми ныбжьыщIэми щIалэрэ хъыджэбзу цIыху 1320-м щIигъу зыхэта зэпеуэ иным тренер щIалэщIэ Бэлахъуэ Елдар и гъэсэнхэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Къапщтэмэ, килограмм 58-м нэс зи хьэлъагъ цIыхухъухэм я деж Апхуд Тимур домбеякъ медалыр къыщихьри, тхэквондомкIэ спортым и мастерым и мардэр игъэзэщIащ.
  • НыбжьыщIэхэм я зэпэщIэтыныгъэм пашэныгъэр щаубыдащ Къалэ Амир (кг 60), Куэтэншы Мурат (кг 35-рэ), Гуэбэшы Сэлим (кг 26-рэ) сымэ. Дэтхэнэми иригъэкIуэкIа зэIущIитхур и текIуэныгъэ дахэкIэ иригъэухащ. Абыхэм зымащIэкIэщ къазэрыкIэрыхуар финалым щызэуа Хьэтыхъу Къантемыр (кг 35-рэ).
  • Гупу зэзауэхэми щытекIуащ Къалэ Амир, Исакъ Амиран, Куэтэншы Мурат сымэ зыхэта Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр. Абыхэм зэкIэлъхьэужьу хагъэщIащ Новосибирск областым, Тэтэрстаным, Башкортостаным, Самарэ областым, Хабаровск крайм щыщхэр. Стоп-балл лIэужьыгъуэм къыщыхэжаныкIащ Исакъ Амиран (кг 50), Къалэ Амир, Гуэбэшы Сэлим сымэ.
  • Бгырыпх зэмыфэгъухэм я фестивалым щынэхъыфIу къалъытащ Сасыкъ Исмэхьил (кг 35-рэ), Къуэдзокъуэ Залым (кг 45-рэ), Абазэ Ислъам (кг 26-рэ), Трегубов Георгий (кг 40), Къущхьэ Айдэмыр (кг 45-рэ).
  • Урысей Федерацэм и чемпионатымрэ зэхьэзэхуэмрэ къарикIуахэм япкъ иткIэ, тхэквондомкIэ къэралым и командэ къыхэхар зэхагъэуващ. Абы хагъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу 8.
  • Хьэтау Ислъам.