ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэншэу хущхъуэхэр зратын хуей  сымаджэхэм зыщIагъэкъуэн папщIэ КъБР-м  къыхуаутIыпщынущ сом  мелуанищым щIигъу

2020-09-10

  • Хущхъуэхэр, медицинэ Iэмэпсымэхэр, я хущхъуэгъуэ зыхэлъ ерыскъыхэкIхэр льготэхэр зиIэ сымаджэхэм къахуэщэхуным трагъэкIуэдэнущ сом мелуан 988-м щIигъу.

  • Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. А къагъэлъэгъуахэм трагъэкIуэдэн папщIэ къэрал бюджетым къыхэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьэнущ сом мелуани 3,1-рэ.
  • Апхуэдэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтынущ ныкъуэдыкъуэхэм, абыхэм Хэку зауэшхуэм щыIахэри, зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ сабийхэри, Чернобыль къыщыхъуа насыпыншагъэм фэбжь хэзыхахэри яхэту.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.