ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралым  щыяпэ  и  университет  центрыр  Эрмитажым  КъБКъУ-м  къыщызэIуех

2020-09-10

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Эрмитаж — Кавказ» щэнхабзэ-узэщIакIуэ центр къыщызэIухыным теухуа зэгурыIуэныгъэм фокIадэм и 16-м Iэ щытрадзэнущ Санкт-Петербург къалэм. Центрыр къызэгъэпэщыным тепсэлъыхьауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм и ректор Алътуд Юрийрэ Къэрал Эрмитажым и генеральнэ директор Пиотровский Борисрэ гъэ кIуам и дыгъэгъазэ мазэм щызэIущIам.

  • Дуней псом щыцIэрыIуэ художест- веннэ музейхэм ящыщ Эрмитажым и унафэщIхэр хущIокъу Урысейм и щIыналъэхэм яхуиIэ щэнхабзэ, щIэныгъэ зэпыщIэныгъэхэм зрагъэубгъуну, къапщтэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрми зэрыщыту Кавказ  Ищхъэрэми  къыдэлэжьэну яужь итщ, дунейпсо щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я фэеплъу Къэрал Эрмитажым щIэлъхэм цIыхухэр щыгъуазэ щIыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр къалъытэу.
  • Урысей Федерацэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщу зыми иджыри къэс ямыгъуэта пщIэщ КъБКъУ-м къыхуащIар. Центрым хэтынущ Къэрал Эрмитажым Кавказ Ищхъэрэм щиIэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ базэр, реставрацэхэр щрагъэкIуэкI центрыр, библиотекэ, кино щагъэлъагъуэ зал, лекцэ къыщеджэ пэш, инсталляцэхэр щащIыну, «Урысейр къезыгъэл кхъухь» зыфIаща залыр. Ар хуэгъэпсащ Эрмитажым и пэшхэм кинорежиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр щытриха фильмым.
  • Урысейм хыхьэ субъектхэр хэту щэнхабзэ-узэщIакIуэ, цIыхухэм я щIэныгъэм хэзыгъахъуэ проектхэр гъэхьэзырыным-рэ ахэр гъэзэщIэнымрэ мыхьэнэшхуэ ирет Къэрал Эрмитажым икIи а лэжьыгъэм и пIалъи фIыуэ ещIэ. Мы зэманым абы и центрхэр щолажьэ щIыпIитхум: ди къэралым щыщ Къэзан, Омск, Выборг, апхуэдэуи Амстердам (Голландие), Венецие (Италие) къалэхэм. Музейм и IэщIагъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, апхуэдэ IуэхущIапIэхэр УФ-м и Екатеринбург, Владивосток, Калугэ, Москва къалэхэм, Барселонэ (Испание), Шанхай (Китай) къыщызэIуахыну мурадщ.
  • ДЖАТОКЪУЭ  Марьянэ.