ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Москва  Iэ щытрадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и  академиемрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм

2020-09-10

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Москва щыхуэзащ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академием и президент Сергеев Александр.

  • ЗэIущIэр теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ РАН-мрэ къэралым и щIэныгъэ-техникэ зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм хуэщхьэпэну проектхэр гъэхьэзырынымрэ ахэр гъэзэщIэнымрэ я лъэныкъуэкIэ адэкIи зэрызэдэлэжьэну щIыкIэм, апхуэдэуи РАН-м и Ипщэ центрым и IуэхущIафэхэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ щыIэ Iэмалхэм.
  • Лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIахэм Iэ традзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академиемрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм.
  • Дэфтэрым щыубзыхуащ РАН-мрэ КъБР-м и Правительствэмрэ щIэныгъэ, щIэныгъэ-техникэ и лъэныкъуэкIи, IуэхущIэхэр къыхэлъхьэным ехьэлIа унэтIыныгъэхэми зэрыщызэдэлэжьэну щIыкIэр, а IэнатIэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщиужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъуну Iуэхухэр.
  • Зэгъусэу зэфIагъэкIыну лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэу къагъэлъэгъуащ — щIэныгъэ, щIэныгъэ-техникэ программэхэм къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэныр; щIэныгъэ, IуэхугъуэщIэхэр къыхэлъхьэным елэжь IуэхущIапIэхэр КъБР-м и экономикэм къыхуэщхьэпэну Iуэхухэм къыхэшэным сэбэп хуэхъуну проектхэр зэхэлъхьэныр, ахэр гъэзэщIэнымкIи защIэгъэкъуэныр; республикэм Iуэху щызыщIэ субъектхэм, щIэныгъэ, IуэхугъуэщIэхэр къыхэлъхьэным хуэгъэпса IуэхущIапIэхэм заужьын папщIэ ахэр щIэныгъэ-техникэ IэнатIэм дзей щызэхуэхъунымкIэ защIэгъэкъуэныр; технологие лъагэхэр, щIэныгъэ къэхутэныгъэхэр зи лъабжьэ IэнатIэхэм проектхэр къыщыхэхыным, щыпхыгъэкIыным хуэунэтIауэ зэдэлэжьэныр; щIэныгъэ-педагогикэ, унафэщI кадрхэр щIэныгъэмрэ инновацэмкIэ IэнатIэхэм папщIэ гъэхьэзырыныр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.