ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Удихьэхыу  щIадзэж

2020-07-14

 • Налшык и шыгъэжапIэм зэхьэзэхуэхэм иджыблагъэ щыщIадзэжащ. Абы куэд щIауэ пэплъэрт Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр.

 • Коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн папщIэ ягъэIэпхъуа зэпеуэхэм щIадзэжыну Iэмал ягъуэтащ ди республикэм шы спортым щыдихьэхэм. Мэкъуауэгъуэм и 23-м зэхэтар мы гъэм ещанэт икIи щхьэзакъуэ шынагъуэншагъэр япэ ирагъэщу ар екIуэкIащ.
 • Зэхьэзэхуэр зэхаублащ илъэситI зи ныбжь шыщIэхэр метр 1200-р къызэдэжынымкIэ. Сэкрэк Заур и Болд Уорриор шыр псоми ефIэкIащ. Ар къигъэжащ Щоджэн Iэдэм, мастер-тренерыр Бахъуэ Мухьэмэдщ.
 • А ныбжь дыдэр зиIэ шыбзхэм я дежи щытекIуар Сэкрэкым ишхэм ящыщщ. Линэ пцIагъуэплъым метр 1200-м псори къыщызэринэкIащ, Щоджэн Iэдэмрэ Бахъуэ Мухьэмэдрэ я фIыгъэкIэ.
 • Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ саугъэт нэхъыщхьэр ягъэуват. Илъэсищ зи ныбжь шыхэм метр 1500-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм и зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Налшык дэт хьэлвэ заводым и Советник шым, Улубаев Хьэмзэт зытесам. Мастер-тренерыр Балъкъэр Хъусенщ.
 • Арагвэ шыбзым и фэеплъ саугъэтми гуащIэу щIэбэнахэщ. «Малка» шы заводым и Парадигмэр (къэзыгъэжар Улубаев Хьэмзэтщ, мастер-тренерыр Алокъуэ Аслъэнджэрийщ) метр 1800-м псоми щефIэкIащ икIи япэу къэсащ.
 • Шууей Щоджэн Iэдэмрэ мастер-тренер Бахъуэ Мухьэмэдрэ ещанэ текIуэныгъэри а махуэм зыIэрагъэхьащ. Илъэсищ зи ныбжь шыхэр метр 1800-м къыщызэдагъажэм абыхэм я гъэсэн Классик Эн псоми ятекIуащ.
 • 115-нэ шуудзэм и щIыхькIэ ягъэува саугъэтыр зыIэригъэхьащ илъэсиплIым щIигъуа шыхэм метр 2000-р къыщызэдажым ефIэкIа Листед. Апхуэдэ щIыкIэкIэ иджыри къэс зыхэта зэпеуэ 36-м ящыщу 18-м ар япэу къыщысащ.
 • Инджылыз-адыгэ шы лъэпкъыфIхэм я зэдэжэм метр 1200-р япэу къыщызэринэкIащ Тау Аскэр и Сказкэ шым. Ар къигъэжащ Махъцы Алихъан.
 • Мыгувэу къыкIэлъыкIуэ зэпеуэхэр Налшык и шыгъэжапIэм щекIуэкIынущ. Ахэри удэзыхьэхыу зэрыщытынум шэч хэлъкъым.
 • Жыласэ Замир.