ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2018-10-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президенту щыта, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ, политик Iэзэ КIуэкIуэ Валерий къыщалъхуа махуэм хуэгъэпсауэ Бахъсэн щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Бахъсэн къалэ администрацэм и унафэщIымрэ я кубокхэм щыщIэбэна «Джэдыкъуэ плъыжь-2018» зыфIаща шыгъажэ кIыхь.

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, цIыхум ящымыгъупщэ, пщIэшхуэ зыхуащI КIуэкIуэ Валерий псэужамэ, 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 18-м и ныбжьыр илъэс 77-рэ хъуну арат.
 • Хабзэу зэтеува а Iуэхум и жэрдэмщIакIуэщ Бахъсэн къалэ администрацэмрэ абы и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчимрэ.
 • Зэпеуэм хэтащ КъБР-м, гъунэгъу щIыналъэхэм я шы заводхэм я лIыкIуэхэр — Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Краснодар крайм къикIахэр. ХьэщIэ лъапIэу щытащ Благовещенкэ къуажэм и Католическэ члисэм и дин лэжьакIуэ, Франджым щыщ шууейр. Джэдыкъуэ щIыпIэм щызэхуэсат Мамхэгъ Хьэчим зи пашэ къалэ администрацэм и лэжьакIуэ- хэр, щIыпIэм щыпсэухэр, шы спортым дихьэххэр, шыгъажэм хэтынухэр тезыгъэгушхуэну хуейхэр.
 • Къызэхуэсахэм зэпеуэм щIидзэн ипэкIэ захуигъэзащ Мамхэгъ Хьэчим. Абы мы Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ яхуищIащ, гъуэгум техьэну шууейхэм ехъулIэныгъэ яIэну зэригуапэри жиIащ.
 • КъыкIэлъыкIуэу къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ КъБР-м Шы спортымкIэ и федерацэм и президент Щоджэн Хьэчим. Абы жиIащ КIуэкIуэ Валерий республикэм зиужьыным къыпхуэмылъытэн хуэдиз хьэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIар. «Бахъсэн къалэм Iуэху куэд щокIуэкI адыгэш лъэпкъыр нэхъри цIэрыIуэ щIыным теухуауэ. Фэ фхузэфIэкI къэвгъанэркъым абы дуней псом хуэфащэ увыпIэ щиубыдын и лъэныкъуэкIэ», — къыхигъэщащ Щоджэным.
 • Шыгъажэр къызэрагъэпэщащ «Джэдыкъуэ» шы базэм и унафэщI Абазэ МуIэедрэ КъБР-м Шы спортымкIэ и федерацэмрэ.
 • Зэпеуэм хэтхэм къапэщылът километр 40, 80 гъуэгуанэ къызэпачыну. Зэхьэзэхуэр зэрекIуэкIым кIэлъыплъащ Шы спортымкIэ федерацэм и вице-президент Амщокъуэ Хьэжысмелрэ зэхьэзэхуэхэм я къызэгъэпэщакIуэ комитетым и тхьэмадэ, гъэзэщIакIуэ унафэщI Дау Резуанрэ.
 • Гъуэгум техьат шууей 50-м щIигъу. Абыхэм яхэтт уней шы зиIэхэр, мызэ-мытIэу зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм саугъэтхэр къыщызыхьа шыхэр къэгъэжэным хуэIэижьхэр, апхуэдэуи езыхэм я хакIуэхэм тесу гъуэгуанэ кIыхь шыгъажэм дихьэххэр. Зы къежэкIыгъуэ къызэранэкIа иужькIэ шыхэм дакъикъэ 20 иратырт загъэпсэхуну, итIанэ абыхэм еплъырт Iэщ дохутырыр. Хабзэм ипкъ иткIэ, а зэманым къриубыдэу шым и гур къызэреуэр зы дакъикъэм 64-рэ хъууэ зэтемыувэжмэ, ар гъуэгуанэм трагъэхьэжыркъым.
 • Ди гуапэу къыхэдгъэщынщ ветеринар комиссэм хэта Iэщ дохутырхэр ди щIыпIэм щыщ IэщIагъэлIхэр зэрыарар, Никоз Иринэ я пашэу.
 • Зэхьэзэхуэм кърикIуахэмкIэ Бахъсэн къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и Кубокыр лъысащ езым и Къарэ хакIуэ фIыцIэм тесу километр 40 гъуэгуанэр япэу къызэзынэкIа Мыд Аниуар. Республикэм и Iэтащхьэм и кубокыр лъысащ километр 80 гъуэгуанэм къыщызэдэжахэм я деж бжьыпэр щызыубыда Уэршыкъуэ Заурбэчрэ абы и Волгарэ хакIуэмрэ.
 • Шыгъажэм етIуанэ, ещанэ увыпIэхэр къыщызыхьахэм иратащ щIыхь тхылъхэмрэ медалхэмрэ, ахъшэ саугъэт. ТекIуахэм ехъуэхъуа иужь, Мамхэгъ Хьэчим жиIащ етIанэгъэ щыщIэдзауэ мы зэхьэзэхуэм рейтинг мыхьэнэ зэриIэнур икIи шы зиIэхэм абы зыхуэгъэхьэзырыным иджы щIадзэну чэнджэщ яритащ.
 • Шыгъажэр къызэгъэпэщыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам нэмыщI, мы Iуэхум хэтахэм Iэнэ къахуигъэуващ Абазэ Хьэдис.
 • Балъкъыз Iэминэ.