ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

  Урысейпсо дербим  Сыжажэм и шыр щытокIуэ

2020-08-20

  • Мэзкуу и ипподром нэхъыщхьэм шыщхьэуIум и 16-м тхыдэм хыхьэн Iуэхугъуэ къыщыхъуащ — илъэсищ зи ныбжь шы лъэпкъ къабзэхэм 2020 гъэм къриубыдэу мыхьэнэ нэхъ ин дыдэ зиIэ я зэдэжэм щытекIуащ Сыжажэ Руслан зытеса Дер Iэмырбэч и Людовик шыр.

  • Урысейпсо дербим мы гъэм, адрейхэм елъытауэ, хуабжьу зэхьэрхуэрэгъу лъэщ куэд щызэхуэсат. Абы кърихьэлIат нэхъапэм апхуэдэ зэхьэзэхуэ инхэм щытекIуахэу Командор Стартрэ Урартурэ (Краснодаррэ Псыхуабэрэ икIахэу), саугъэт лъапIэхэр къыщызыхьахэу Виски Лемон Барс, Грэйт Виннер, Паганини, Горец шыхэр. Мэзкуу щаIыгъ Людовикрэ Фемистоклри зыкъомкIэ уащыгугъ хъунут. КIэщIу жыпIэмэ, бэнэныгъэ гуащIэ зэрыщыIэнум зыми шэч къытрихьэртэкъым. ИкIи ахэр къэпцIакъым.
  • Мэзкуу и ипподром нэхъыщхьэм иджыблагъэ Гъэмахуэ саугъэт иныр къыщызыхьа Фемистокл зэуэ япэ ищащ. Мыгувэу ар къызэринэкIащ Виски Лемон Барс. Япэ къекIуэкIыгъуэр абы кърихьэлIащ адрейхэм зыкъомкIэ ящхьэщыкIауэ.
  • ИжьырабгъумкIэ щагъэшым, Сыжажэ Руслан къигъажэ Людовик шыр пашэхэм яхэхуащ. Зы тэлай дэкIри, ар япэ ищащ. Абы къыбгъурыт дыдэт Виски Лемон Барсрэ Командор Старрэ. А щыр адрей я хьэрхуэрэгъухэм хэпщIыкIыу ятежат.
  • Финишыр къалъагъу щыхъум, Людовик къыдэжэхэм мащIэу къахэкIуэтащ. Зэныкъуэкъуныгъэм ар къыхэкIауэ къыпщыхъурт.
  • Виски Лемон Барс аргуэру пашэныгъэр иубыдащ. Ар зылъэгъуа Людовик Iэл фIыцIэу къызэкIуэкIащ икIи, пцIащхъуэм хуэдэу, зэуэзэпсу зричри, финишым япэу къэсащ!
  • — Зэхьэзэхуэм дызэрыхэтыным ехьэлIа мурад пыухыкIа диIакъым, — жиIащ зэпеуэ гуащIэм щытекIуа Сыжажэ Руслан. – Людовик шы сабырщ, жыIэдаIуэщ, ищIэнур езым ещIэж. Нэхъыщхьэр зэуэ зрача иужькIэ ар къыкIэрымыгъэхунырт. Виски Лемон Барс япэ зэрищам игъэгубжьат сызытесыр. Ар шы IумпIэм ерыщу къеныкъуэкъурти, сыутIыпщащ икIи зэрыхуейуэ къэзгъэжащ. Аращ текIуэныгъэр къытхуэзыхьари.
  • Шы лъэпкъ къабзэхэм гъэм къриубыдэу мыхьэнэ нэхъ ин дыдэ зиIэ я Урысейпсо дербим апхуэдэ щIыкIэкIэ щытекIуащ Сыжажэ Руслан зытеса Людовикыр. Иджыри къэс иIа ехъулIэныгъэ нэхъ ин дыдэм, дамыгъэ лъапIэхэм къищынэмыщIауэ, абы къыхуихьащ ахъшэ саугъэту сом мелуанитI.
  •  Жыласэ Замир.