ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэшым  и Iуэтэжыгъуэ

2020-11-03

  • Нартан щекIуэкIа, шыгъажэ кIыхьымкIэ урысейпсо чемпионатым къекIуэлIа хьэщIэхэм язт Белоруссием щыщ шууей бзылъхугъэ Мороз Алёнэ.

  •  Хэти щыгъуазэщ Iуэху зехьэкIэрэ  цIыху хэтыкIэрэ зыщIэм хэгъэгури зэрыдэбжьыфIэр, абы и фIыгъэкIэ и Хэкур хьэщIэрэ ныбжьэгъурэ зэрыщымыщIэр. ЖытIэм и щыхьэтщ Нартан  зэхьэзэхуэм  километри 160-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэм ещанэ увыпIэ къыщызыхьа, Белоруссием щыщ бзылъхугъэ-шууей Мороз Алё-нэ ди щIыналъэм теухуауэ къигъэнэIуа гукъэкIыжхэр. КъызэрыщIэкIымкIэ, Алёнэ апхуэдэ зэхьэзэхуэ гугъум япэу хэтауэ аращ.
  • «Кавказ. Iуащхьэмахуэ. Адыгэш хъушэ. Жэпуэгъуэм и кIэм къызыкъуиха градус  26 — 28-м  нэс  хуабагъ», — и нэгу щIэкIахэм и фейсбук напэкIуэцIым щытопсэлъыхьыж Алёнэ. Нартан щызытригъэха сурэтхэмкIэ             и ныбжьэгъухэм щадэгуашэкIэ, якIэщIетхэ: «ПсалъэкIэ къыпхуэмыIуэтэну щIыуэпс дахащэ. ЦIыху гу къабзэхэр, хьэщIэхуэфIхэр. Гугъуу, итIанэми, зыхуей хуэзауэ ежьа километри 160-рэ. СыкIуэжыну сыхуейкъым. НэхъеижитIу сыщIохъуэпс иджыри къэзгъэзэжыным».
  • Алёнэ и пэ къищахэр зытесар хьэрып-адыгэшмэ, белорус шууейр къызэрышэсар Амырхъан зи цIэ адыгэш къабзэщ.
  • «Псоми фIыщIэ фхузощI, — закъыхуигъэзащ Нартан зэпеуэм къекIуэлIахэм зэхьэзэхуэм и хеящIэ Нечаевэ Надеждэ. — Мы зэхьэзэхуэм къыщыдэхъулIаи къыщыдэмыхъу-лIаи щыIэщ, итIани, иджыпсту зи пащхьэ дит дэтхэнэ зыми флъэкI къызэрывмыгъэнар нэрылъагъущ. Псоми сыфхуэарэзыщ».
  • «Дэ ауэ сытми дызэпеуэу аракъым, — жиIащ зэхьэзэхуэр щызэхуищIыжым, Iуэхур къызэзыгъэпэща «Адыгэшыр хъумэнымкIэ фондым» и тхьэмадэ Сибэч Артур. — Пэжщ, спорт губгъуэм ди къалэн щыдгъэзащIэу дыкъызэдожэ. ИтIанэми, иджы фIэ-кIа дызылъэмыIэсыфа зэгурыIуэ гумащIэ щызолъагъу ди зэпеуэхэм. БгъэдыхьэкIэщIэ, Iуэху зехьэкIэ екIу зыдэплъагъу щIалэгъуалэфI къызэрытщIэхъуам сыщIогуфIыкI. Гуп дахэ, унагъуэшхуэ дызэрыгъэхъуащ. Егъэлеяуэ сигу хегъахъуэ дэтхэнэ зыри гъэсэныгъэ зыбгъэдэлъ цIыху къабзэу зэрыщытым, абы мыхьэнэшхуэ иIэщ. Зэпеуэм къекIуэлIахэм шы Iуэхум нэмыщI, щхьэж езым и IэщIагъэ иIэжщ, спортым дызэригъэуIуауэ аркъудейщ. Ауэ а зэрымыщIэкIэ зэрихьэлIахэр цIыхуфIхэу, цIыху дахэхэу зэрыщытым гур нэхъ лейуэ еIэт».
  • Зи гугъу тщIы хъыбарым хэувэу къытфIощI «Адыгэшыр хъумэнымкIэ фондым» и тхьэмадэри ар зытепсэлъыхь цIыхуфIхэри нэхъ гъунэгъуу къыдэзыгъэцIыху, ЕмкIуж Анзор зи унафэщI «Кавказфильм» киностудием «Шэрджэс дерби» зэпеуэм теухуауэ игъэхьэзыра нэтыныр утыку къызэрихьари. Нэхъыбэм къагурыIуэн хуэдэу урысыбзэкIэ тра-ха документальнэ фильмым инджылызыбзэ тэрмэши дэщIыгъущ, уэрэдыжькIэ нэхъ мыхъуми, адыгэбзэми гулъытэ гуэр щигъуэтащ.
  • Чэрим  Марианнэ.