ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Урысейм ис лъэпкъхэм я  ассамблее»

2020-11-19

 • Урысейм и Президент Путин Владимир щэкIуэгъуэм и 13-м «Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблее» къызэрагъэпэщыным теухуа унафэм Iэ щIидзащ. Адыгэхэм яхуэдэу зи бзэ, зи щэнхабзэ яхъумэжыным щIэхъуэпс лъэпкъ щхьэхуэхэу къэралым исхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а унафэ щхьэпэм ди щIэджыкIакIуэхэри щыгъуазэ тщIыныр тфIэигъуэщ.

 • Урысейпсо жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэ — «Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблее» къызэгъэпэщыным теухуауэ
 •  
 • Урысей Федерацэм и Президентым и Указ
 • Къэралым иригъэкIуэкI лъэпкъ политикэр егъэфIэкIуэн, абы щыпсэухэм зы къэралым зэрыщыщыр нэхъ куууэ зыхегъэщIэн, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я зэхуакум зэгурыIуэм зыщегъэубгъун мурадкIэ, унафэ сощI:
 • «Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблее» цIэр зэрихьэу, лъэпкъ зэгухьэныгъэхэр зыхэлэжьыхьыпхъэ урысейпсо жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэ къызэгъэ-пэщыныр игъуэу къэлъытэн;
 • Урысей Федерацэм и цIэкIэ Урысейм ис лъэпкъ-хэм я ассамблеем и къызэгъэпэщакIуэу Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэр къэлъытэн;
 • Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем и уставым къыщыгъэлъэгъуэн:
 • а) Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем и унафэщI нэхъыщхьэу Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем и чэнджэщакIуэ гупыр къэлъытэныр;
 • б) зэпыу имыIэу Урысейм ис лъэпкъхэм я лэжьыгъэр езыгъэкIуэкIын IуэхущIапIэу Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем и президиумыр зэрыщытынур;
 • в) Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем и лэжьыгъэр зыхуэунэтIауэ щытынухэр:
 • — УФ-м 2025 гъэ пщIондэ лъэпкъ политикэ IуэхукIэ къалэн зыщищIыжахэм хэлэжьыхьыныр;
 • — УФ-м ис лъэпкъхэр щэнхабзэрэ бзэкIэ зэрызэмыщхьыр хъума зэрыхъуным иужь итыныр;
 • — УФ-м зи бжыгъэр мащIэу ис лъэпкъхэм я хуитыныгъэр хъумэныр;
 • — цIыхубэ Iуэху зезыхуэ IуэхущIапIэхэм лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр егъэфIэкIуэным, экстремизмэм гъуэгу емытыным, лъэпкъ, дин зэхэгъэжыр и лъабжьэу щIэпхъаджагъэ къэмыгъэхъуным яхуэунэтIа лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIыныр къалэн щащIыныр;
 • — лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр езыгъэфIэкIуэну проектхэр, программэхэр утыку кърахьэныр, ахэр гъэзэщIа хъуным хущIэкъуныр;
 • — мылъку тегъэщIапIэ зимыIэ организацэхэм, УФ-мрэ хамэ къэралхэмрэ щыщ цIыхухэм къэралым и лъэпкъ политикэ зэфIэхыкIэм теухуауэ яIэ упщIэхэмкIэ жэуап нэгъэса яIэрыхьэным, яхузэфIэмыкIымкIэ зыщIагъэкъуэным, ямыщIэр яжеIэным хэлэжьыхьыныр;
 • — УФ-м и цIыхухэу хамэ щIыпIэ исхэм къэралым зыкъыпащIэфынымкIэ ядэIэпыкъуныр;
 • г) Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и къалэнщ:
 • — Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем и советыр къигъэсэбэпкIэрэ Ассамблеем и лэжьыгъэр здиунэтIыпхъэхэр иубзыхуныр, мурад зыхуагъэувыжахэм теIэбэнымкIэ ядэIэпыкъуныр, ахэр гъэзэщIа хъуарэ мыхъуарэ якIэлъыплъыныр;
 • Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем и советым УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, ЩIэныгъэмрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм, ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэхэр хэтын хуейуэ къэлъытапхъэщ;
 • УФ и Правительствэм и къалэнщ;
 • а) Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем Мэзкуу хэщIапIэ щаритыныр;
 • б) Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм къыкIэлъыкIуэ илъэсымрэ зыхуагъэувыжа къалэнхэр щагъэзэщIэну пIалъэмрэ елъытауэ хухагъэкI мылъкум Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем лъагъэсыпхъэ субсидиехэри хабжэныр;
 • УФ-м и Правительствэм и къалэнщ илъэс къэс къэрал мылъкур зытекIуэдапхъэмрэ къалэн зыхуагъэувыжхэр щагъэзэщIэну пIалъэмрэ щиубзыхукIэ, абы Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблеем лъысыпхъэ субсидиехэр хигъэхьэныр;
 • Мы унафэм къару егъуэт абы Iэ щыщIадза махуэм щегъэжьауэ.
 • Урысей Федерацэм и
 • Президент  ПУТИН Владимир