ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021-12-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЕхъулIэныгъэшхуэхэр зэраIэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Галушкэ Михаил Анатолий и къуэм — «Афганистаным и ветеранхэм, зауэ щхьэхуэхэмрэ зауэ зэпэщIэтыныгъэхэмрэ я зэгухьэныгъэ» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм дзэ щIыхьым и «ЩIэин» музейм и унафэщIым

 • Нанэ Лерэ Мухьэмэд и пхъум — «Адыгэ лъэпкъыр зэкъуэгъэувэнымкIэ, шэрджэс диаспорэм адэжь хэкум хуиIэ зэпыщIэныгъэхэм зегъэужьынымкIэ Дунейпсо Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я союзым и хэщIапIэ нэхъыщхьэм и унафэщIым;
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артист»
 • Хьэрэдурэ Данизэт Мухьэмэд и пхъум — артисткэ-вокалисткэм,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • Чанаевэ Светланэ Абдулла и пхъум — Шэрэдж муниципальнэ районым и «Район сымаджэщ нэхъыщхьэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и поликлиникэ къудамэм и дохутыр-неврологым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь
 • зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Малкандуев Хьэмид Алий и къуэм — Мэкъумэш хозяйствэмкIэ институт — «ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и Къэбэрдей-Балъкъэр федеральнэ щIэныгъэ центр» федеральнэ къэрал бюджет щIэныгъэ IуэхущIапIэм и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ пашэм,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист»
 • Къэзанш Людмилэ Борис и пхъум — «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» федеральнэ къэрал унитар IуэхущIапIэм и «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кабардино-Балкария» къудамэм и унафэщIым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ»
 • УнащIэ Арсен Хьэутий и къуэм — жэуаплыныгъэ зэпэгъэщхьэхукIа зиIэ «Къэббалъкъгражданстрой» инвестицэ-ухуакIуэ компание» обществэм и генеральнэ директорым и къуэдзэм,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и энергетик»
 • Пеганов Сергей Николай и къуэм — ЩIыуэпс, технологие, атом кIэлъыплъыныгъэмкIэ федеральнэ къулыкъум и Кавказ управленэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ энергетикэ кIэлъыплъыныгъэмрэ гидротехникэ ухуэныгъэхэм кIэлъыплъынымкIэ къудамэм и унафэщIым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и юрист»
 • Щомахуэ Руслан Хьэмидбий и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Суд Нэхъыщхьэм и судьям.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                         Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2021 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м
 • №138-УГ