ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-07-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Хэхыныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Азаматов Къайсын Мухьэрбэч и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм хэтым
 • Железовэ Светланэ Фёдор и пхъум — Прохладнэ къалэ щIыналъэ хэхакIуэ комиссэм и секретарым
 • Щхьэгъэпсо ФатIимэ Башир и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм и хъыбарегъащIэ центрым и чэнджэщэгъум.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                            КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м
 • №84-УГ