ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бейрут къыщыхъуа гузэвэгъуэр

2020-08-06

  • Ливаным и щыхьэр Бейрут шыщхьэуIум и 4-м и пщыхьэщхьэм насыпыншагъэшхуэ къыщыхъуащ. Къэрал унафэщIхэм зэрыжаIэмкIэ, къалэм и кхъухьтедзапIэм къыщыуащ аммиак зыхэлъ селитрэ (нитрат аммония) бжыгъэшхуэ. Шынагъуэншагъэм къигъэув хабзэхэр къэмылъытауэ абдежым илъэсих хъуауэ щахъумэу къыщIэкIащ апхуэдэ пкъыгъуэ тон мини 2-м щIигъу.

  • Къалэ псор зыгъэзджыджа къэхъукъащIэм унэ щхьэгъубжэхэр хикъутыкIащ, кхъухьтедзапIэм и гъунэгъуу щыта ухуэныгъэхэр псори зэхигъэщэщащ. Ар лъэIэсащ Ливаным и президентымрэ премьерымрэ я хэщIапIэхэм, апхуэдэуи Германием и консульствэу Ливаным щыIэм.
  • Иужьрейуэ къахьа бжыгъэхэм ятепщIыхьмэ, абы хэкIуэдащ цIыхуи 100 мынэхъ мащIэ (хэхъуэ зэпытщ). ЩIыналъэм и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, къэхъукъащIэм фэбжь хахащ цIыху мини 4-м.
  • Ливаным и Министрхэм я советым и унафэщI Диааб Хьэсэн шыщхьэуIум и   5-р гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм щахуэщыгъуэ махуэу игъэуващ икIи къэхъукъащIэм и лъэужьхэр гъэкIуэдыжыным къаруушхуэ зэрытекIуэдэнур къэлъытауэ, зыкъыщIагъэкъуэну нэгъуэщI къэралхэм захуигъэзащ.
  • Урысейм и Президент Путин Владимир унафэ ищIащ зэман гъунэгъум Бейрут гуманитар дэIэпыкъуныгъэ зэрырагъэшэнум ехьэлIауэ. Апхуэдэуи, УФ-м НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, Ливаным и щыхьэрым ягъэкIуэну я мурадщ Урысейм и къегъэлакIуэ гуп, зэхэкъута ухуэныгъэхэм, сымаджэщхэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щIэгъэкъуэн щахуэхъун хуэдэу.
  • Ливаным щыIэ Адыгэ Хасэм и унафэщI Шорэ Хъусам Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд къызэрыжриIамкIэ, мы зэманым а къэралыгъуэм адыгэу мин 80-м къыщыщIэдзауэ мини 100-м нэс щыпсэууэ хуагъэфащэ икIи къэхъуа гузэвэгъуэм дыгъуасэ сыхьэт 15-м ирихьэлIэу ди лъэпкъэгъухэм ящыщ гуэр хэкIуэдауэ къахутатэкъым.
  • Адыгэхэм я нэхъыбэр щыпсэу щIыпIэхэм ящыщщ Быркъай къалэр (мини 8 дэсщ), Бекаа хуейр (мини 3), Триполи къалэр (мин 1,5-рэ), Ливаным и Ищхъэрэ лъэныкъуэр (мин 11), Бейрут къалэр (миным щIигъу), Джебель Либнан щIыпIэм (мини 5 — 6).
  • ДАХ-р, КъАХ-р, Адыгейм, Шэрджэсым, Шапсыгъым щыIэ хасэхэр яхуогузавэ Ливаным къыщыхъуа гузэвэгъуэм зи благъэ-Iыхьлы хэкIуэдахэм.
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.