ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псэущхьэ гъэр щыIэн хуейкъым

2021-02-04

  • Къэрал Думэм щыхоплъэ дельфинарий щыIэн хуэмейуэ зыубзыху хабзэм къыпэджэжахэм я Iуэху еплъыкIэм. КIэщIу къэбгъэлъагъуэмэ, ар мыпхуэдэщ: нэхъыбэр арэзыщ псэущхьэ губзыгъэр залымыгъэкIэ ягъэсэну, абы ахъшэ кърыралэжьыну хуит пщIы зэрымыхъунумкIэ.

  • Мы Iуэхур къыщIрахьэжьам щхьэусыгъуитI иIэщ. Япэр, пэжыр жыпIэнумэ, гуузщ. Нэгъабэ хы ФIыцIэ Iуфэм хыбж (дельфин) 398-рэ щылIауэ ятхащ IэщIагъэлIхэм. Ари «Тхылъ плъыжьым» иратхахэм ящыщу.
  • Илъэсищ ипэкIэ 86-рэ зэрылIар, гъэ къэс а бжыгъэм зэрыхэхъуэр жаIэ зэпытщ IэщIагъэлIхэм, щхьэусыгъуэри хым хэлъ щIыдагъэхэкIхэрщ.
  • ЩIэныгъэлIхэм трагъэчыныхь хыбжхэр зэрыIущым, ахэр цIыхухэм я нэгу зрагъэужьын, ахъшэ къалэжьын мурадкIэ къагъэсэбэпыну яхуэбдэ зэрымыхъунум. Къэрал куэдым «щыпаупщIащ» мыпхуэдэ Iуэхур. Дэри а гъуэгум дрикIуэн хуейуэ къыхэзылъхьа депутатхэм зытрагъащIэр хыбжхэр унагъуэшхуэм хуэдэу зэрызэрыIыгъырщ, дельфинарийхэм къыщалъхуам а гурыщIэр зэрыфIэкIуэдырщ.
  • Океанариумыр сыт хуэдизкIэ зэпэщу ямыщIми, тенджызым ахэр зэрыщыхуитымрэ захъумэжынымкIэ абы къыщащIэмрэ хон, я гупсысэкIэм зехъуэж. Аращи, Урысейри ящыщ хъунущ дельфинарийхэр зэхуэзыщIыжа къэралхэм. IэщIагъэлIхэр зыгъэгузавэр нэгъуэщIщ: гъэрым хуэдэу яIыгъа псэущхьэхэр тенджыз хуитым есэжыфыну? Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, Iэжьэкъур ипч хъунукъым, мащIэ-мащIэурэ нэгъуэщI дунейм егъэсэжын хуейщ, япэ лъэбакъуэу щытыпхъэри ахэр зыкъагъэлъэгъуэным хуагъэсэныр щыгъэтынырщ.