ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шэрэдж  Ищхъэрэм  дэт курыт  школыр  зэрагъэпэщыжынущ

2021-02-09

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 6-м щыIащ Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм. Республикэм и УнафэщIым Инстраграмым щиIэ напэкIуэцIым абы щилъэгъуахэм ятеухуауэ иритхащ:

  •  «Нэхъ пасэуи зэрыжысIащи, Шэрэдж Ищхъэрэм дэт курыт школыр зэдгъэпэщыжынущ. Нобэ сыкъакIуэри зэзгъэлъэгъуащ абы и щытыкIэр.
  • ШколыщIэхэр жыджэру зэрыдухуэм, нэхъ пасэу ящIахэр зэрызэдгъэпэщыжым, ди еджакIуэхэр тыншыпIэ псори зиIэ иджырей IуэхущIапIэхэмкIэ къызэрызэдгъэпэщым къыдэкIуэу, ди жагъуэ зэрыхъущи, иджыри школ зыбжанэ щыIэщ сыткIи зыхуей хуэгъэзапхъэу.
  • Сэ пщэрылъ зэращысщIам тету зэман гъунэгъум республикэм ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм игъэбелджылынущ апхуэдэ еджапIэхэр дэтхэнэхэрами. Мы илъэсымахэртэмэмузэдгъэпэщыжынущ».