ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Абы дегъэпIейтей'

Къалэн нэхъыщхьэ

2017-03-11

 • Эпизоотикэ щытыкIэ тэмэм,  ерыскъыпхъэ шынагъуэншагъэ  къызэгъэпэщын
 • Дызэрыщыгъуазэщи, Урысей Федерацэм и адрей щIыпIэхэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми эпизоотикэ щытыкIэр щыткIийщ. Псэущхьэхэм уз зэрыцIалэхэр къазэрыхыхьэм, абыхэм заубгъункIэ шынагъуэ зэрыщыIэм цIыхухэр егъэпIейтей.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Сытхуэдэ псы дызэфэр?

2017-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  Къабзагъэмрэ эпидемиологиемкIэ и центрым жылагъуэхэм дэт псы къыщIэшыпIэхэм яIэ щытыкIэр къепщытэ. Ар икIи гурыIуэгъуэщ — гъатхэр къоблагъэ, къурш лъапэхэмрэ псы Iуфэхэмрэ къыщыткIу уэсым псы ежэххэр къагъэутхъуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр зэрахъумэным хущIокъу

2016-10-13

 • Псыхуабэ щытепсэлъыхьащ лъэпкъ куэд щыпсэу щIыналъэхэм  я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр  хъума зэрыхъуну Iэмалхэм. «Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Кавказ» зэхуэсым хыхьэу, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Шиш- кин Андрей иригъэкIуэкIащ Урыс чристэн чли-сэм и лIыкIуэхэмрэ КИФЩI-м и хэгъуэгухэм щэнхабзэмкIэ я министрхэмрэ зыхэт зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Щхьэ унафэншэ дыхъуа?

2016-08-23

 • ПщIэ зыхуэсщI «Адыгэ псалъэ» газетыр къэзгъэсэбэпу сытепсэлъыхьыну сыхуейт къалэдэс-     хэм ящыщ куэд зыгъэпIейтей Iуэхугъуэм. Ар зэпхар лъэрысызекIуэхэмрэ машинэ зезыхуэхэмрэ зыр адрейм зэран хуэмыхъуу, шынагъуэншэу къакIухьынырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

«Кавказым и Имарат» жыхуаIэр къапхъэным ихуащ

2016-08-20

 • Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу КъБР-м щыIэм зэрыщыжаIамкIэ, терроризмэм пыщIа щIэпхъаджагъэ хьэлъэхэр илэжьыну зызыгъэхьэзыр «Кавказым и имарат» жыхуаIэм хэтхэр здэщыIэ щIыпIэр наIуэ къэхъуащ егупсысауэ ирагъэкIуэкIа оперативнэ лэжьыгъэм и фIыщIэкIэ. Псори зэрыщыгъуазэщи, шыщхьэуIум и 17-м ахэр Санкт-Петербург и хьэблэхэм ящыщ зым хабзэхъумэхэм къыщаухъуреихьри, абдеж къыщыхъея зэхэуэм щаукIащ федеральнэ IэнатIэм къыщалъыхъуэ боевикхэмрэ абыхэм я дэIэпыкъуэгъумрэ. КъызэрыщIэкIамкIэ, ахэр псори ди республикэм щыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Iэщым къеуалIэ щIыфашхэр цIыхум и дежкIэ шынагъуэкъым

2016-07-22

 •  Нодулярнэ щIыфашхэ зыфIаща узыфэр къыщежьауэ къалъытэр Африкэм и Ипщэ, КъуэкIыпIэ щIыналъэхэрщ.
 • Апхуэдэ узыфэ 2014 гъэм Iэщым къыщеуэлIащ Азербайджаным и район 12-м. Ар гъудэ-бадзэмрэ нэгъуэщI псэущхьэхэмрэ Тыркум, Ираным кърахауэ къыщIэкIынущ. 2015 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм нодулярнэ дерматитыр Дагъыстэнымрэ Шэшэнымрэ я щIыпIэ щхьэхуэхэм къыщыхъеящ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Хэт къыкIэлъыкIуэр?

2016-07-21

 • БлэкIа тхьэмахуэ зэхуакум и кIэр шынагъуэу щытащ: махуиплIым къриубыдэу къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм цIыху 379-рэ щыхэкIуэдащ, фэбжь зэмылIэужьыгъуэхэр щагъуэтащ 1654-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Олимп хъуэпсапIэхэм дыпагъэкIрэ?

2016-07-20

 • Зыми и унафэм щIэмыт Допингым пэщIэт дунейпсо агентствэм (ВАДА) и комиссэм блыщхьэ кIуам Торонтэ къалэм (Канадэ) щищIа докладым иджыри зэ наIуэ ищIащ Урысейм и спортсменхэм я нэхъыбэм я ехъулIэныгъэшхуэхэр гъэпцIагъэкIэ къызэрахьар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Кальяныр тутыным нэхърэ нэхъ щIагъуэкъым

2016-07-19

 • Тутын ефэныр къабыл ищIу зы цIыху губзыгъи щыIэу къыщIэкIынкъым. А Iуэхум теухуауэ инджылыз тхакIуэ Шоу Бернард жиIар гъэщIэгъуэнщ: «Тутыныр — гыным къыхэщIыкIа кIапсэ уи жыпым илъым хуэдэщ, и зы кIапэм мафIэ, адрей кIапэм делэ пыщIауэ».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ЩIы Iыхьэхэр зэрагуэшыр хабзэм къызэрезэгъыр Налшык къалэ прокуратурэм къепщытэ

2016-07-14


 • «Зэдауэ зыхэлъ щIыр Вольнэ Аул щыпсэухэм я зэхуэсым гуэшын щыщIадзащ» псалъащхьэр зиIэ Герч А. и тхыгъэр «Кавказский узел» Интернет-сайтым зэрытрадзам къыхэкIыу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и прокуратурэм федеральнэ законодательствэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъынымкIэ и къудамэм ищIа пщэрылъым тету, Налшык къалэ прокуратурэм къэпщытэныгъэ иригъэкIуэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ХузэфIэкI псорикъытхуэзыщIэу хуэфащэ пщIэзымыгъуэтыжа адыгэ узэщIакIуэ

2016-07-12

 • Зэхуэдэ IыхьитIу Налшык зэгуигъэзу зы уэрам щыIэщ. Абы и зы кIапэр Къэбэрдей уэрамым йоуалIэ, адрейр Университетым и деж щеух, ут цIыкIу къигъэщIу. Ар езыри кIыхькъым и лъэныкъуитIымкIи нэхъыбэу узыIуп­-лъэр зауэ нэужь лъэхъэнэхэм яухуа, къатитI-щыуэ зэтет унэхэрщ. Апхуэдэу щытми, ар къалэм и уэрам нэхъ дахэхэм ящыщ зыуэ ябж, цIэ зэрихьэми хуэфащэу псоми къалъытэ.
 • Нэгумэ Шорэ и цIэр абы щыфIащар (япэм ПочтовэкIэ еджэу щытащ) 1944 гъэрщ, япэ лъэпкъ узэщIакIуэ телъыджэр къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъуа илъэсырщ. Абы иужькIэ республикэм унафэ къищтащ щIэныгъэлIыми къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр къыдагъэкIыну икIи, дыщымыуэмэ, и фэеплъ сын екIу Пед­институтым и гупэм щыхуагъэувыну. ИужькIэ а утым и кур мывэкIэ хъурейуэ къагъэ­тIылъыхьащ, илъэс къэс удз гъэгъахэр щыхасэ, хъарзынэуи зэрахьэ, ауэ илъэс блыщIым щIигъуауэ ар зэрынэщIу щытщ, а зы лIы ныбжьым къриубыдэу парт унафэщI, тхакIуэ, уса­кIуэ Iэджэм къалэм и щIыпIэ щхьэхуэхэм ­сын къекIухэр щыхуагъэува пэтми. Япэ узэщIакIуэм и фэеплъ сын гъэувыныр апхуэдизу кIыхьлIыхь щIащIари ар абы къимылэжьауэ, хуэмыфащэу къыщIалъытэри гурыIуэгъуа­щэкъым. И зэманым елъытауэ бгъэдэлъа щIэ­ныгъэкIи (и анэдэлъхубзэм нэмыщI абы хамэ лъэпкъыбзиплI ищIэу щытащ), хэлъа лIыгъэ-кIи, гумызагъагъкIи, зыхилъхьэ щымыIэу илъагъу и лъэпкъым къалэн зэмылIэужьыгъуэкIи ­телъыджэлажьэ хуигъэзэщIакIи Нэгумэ Шорэ зэбгъапщэрэ зэплъыт хъунрэ адыгэхэм къахэкIакъым. Ар дэнэ къэна, Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм, дагъыстанхэм я гугъу умыщIмэ, а илъэсхэм апхуэдэ къэхутэ­ныгъэ лэжьыгъэ ищIэныр зыхузэфIэкIа щIэ­ныгъэлI яIэкъым. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Егъэджэныгъэм – гулъытэ нэхъыбэ

2016-07-08

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ зи пашэ ведомствэ зэхуаку лэжьакIуэ гупым и зэIущIэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык. Абы щытепсэлъыхьащ УФ-м и Президентым «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм къэрал политикэр щыщIэгъэхуэбжьэным теухуауэ» и Указыр ди республикэм гъэзэщIа зэрыщы-хъум. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Къэрал чэнджэщэгъу Къэрмокъуэ Хьэчим.
 •  
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ЩIэблэр наркотикым и бийщ

2016-06-29

 • Мэкъуауэгъуэм и 27-м ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм «ЩIалэгъуалэр наркотикым и бийщ» фIэщыгъэм щIэт зэхыхьэ щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Налшык къалэ куэд къыпэщылъщ

2016-06-28

 • Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ  Алэкъей Арсен республикэм и журналистхэм пресс-конференц ядригъэкIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ илъэс кIуамрэ мы гъэм и япэ мазищымрэ администрацэм илэжьамрэ и  мурадхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэхэр къапщытэ

2016-06-21

 • Республикэм и гъэмахуэ лагерхэм, «Кавказ», «Долинск» сабий зыгъэпсэхупIэхэм щыIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэмкIэ, узыншагъэм кIэлъыплъынымрэ сабийхэм гъэмахуэм IэнатIэ етынымкIэ 2016 гъэм республикэ комиссэм и унафэщI Дадэ МуIэед, комиссэм и секретарь Шаваев ТIэхьир, КъБР-м лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ  социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Тюбеев Альберт, Роспотребнадзорым КъБР-м щиIэ Управленэм и унафэщI Пагуэ Жыраслъэн сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей