ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Абы дегъэпIейтей'

Я зэфIэкIхэмкIэ щызохъуажэ

2017-11-11

 • Экстремизмэр профилактикэ щIынымрэ щIалэгъуалэ политикэр пхыгъэкIынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъэзэщIакIуэ властым и къудамэхэм я лэжьыгъэр зэгъэуIунымкIэ КъБР-м и министерствэр я щIэгъэкъуэну, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щIэныгъэ щрагъэгъуэт и организацэхэм гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ я IэщIагъэлIхэмрэ студент самоуправленэхэм я пашэхэмрэ папщIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щрагъэкIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэмрэ экстремизмэмрэ зэращыхъумапхъэр» зыфIаща семинар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Мэл гъэхъуныр гулъытэншэ зэрыхъуар хуабжьу щыуагъэшхуэщ

2017-10-26

 • Ди республикэм дапщэщи  мэл гъэхъуным гулъытэшхуэ щыхуа щIу къекIуэкIащ. Псом хуэ мы дэу, гъавэ щIапIэхэр щымащIэ бгылъэ, жьэгъущIэс щIы пIэ хэм ахэр куэду щаIыгът. Сыту жып Iэмэ, Iэщышхуэр тыншу зды нэмыс апхуэдэ щIыпIэхэм гъэмахуэ  лъэхъэнэм мази  3 — 4-кIэ мэлыр хуиту щыхъуа кIуэрт икIи Iэ щIэвыщIэм нэхърэ нэхъ фей-дэ нэхъыбэ къыщыпахырт. Зоотехник цIэрыIуэ, профессор Кулешов П. Н. зэритхамкIэ, езыр-езыру къэкI удз зэ мылIэу жьы гъуэ 600-м щыщу 512-р  мэлым ешх. Жэмым ишхыр 86-рщ,  шым —  92-рщ. Академик Николаев А. И. къызэрихутамкIэ, хъунгъалIэ (по лынь) лIэу жьы гъуэ 91-м щыщу жэмым ишхыр 24-рщ, шым — 39-рщ, 46-р мэлым Iэрохьэ. Нэ-гъуэщIу жы пIэмэ,  хъупIэм къыщыкI удзхэм ящыщу мэлым къытринэр мащIэ дыдэщ. Аращ хъупIэ псэущхьэу къыщIалъы тэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Налшык и уэрамхэм я фIэщыгъэхэр

2017-08-09

 • АпхуэдизкIэ десэжащи, къытфIэIуэхуу дегупсысыркъым армыхъумэ, къуажэхэр, къалэхэр зэпызыщIэ уэрамхэм къалэнышхуэ ягъэзащIэ. Лъэсу, гукIэ, маршынэкIэ абыхэм дыщымыгъуащэу дыщызокIуэ, лъэныкъуитIымкIи тет унэхэм уэрамым и цIэр къыщыгъэлъэгъуащ, языхэзми тетха бжыгъэмкIэ гугъу дыдемыхьу дызыхуей унэр къыдогъуэт, ахэр къат зыбжанэ хъумэ, бжэ щIыхьэпIэхэм деж тыншу къыщытхуэщIэнущ дызыхуей фэтэрыр здэщыIэр. ГукъэкI ящIу зи уэрамхэм пасэм цIэ фIэзымыща пасэрей цIыхухэр икъусыкъужкIэ гугъу ехьагъэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Анэдэлъхубзэм къыпэхъун зыри щыIэкъым

2017-07-20

 • Адыгэбзэмрэ ди лъэпкъ хабзэмрэ зэрыт щытыкIэмрэ хуащI пщIэмрэ зыфIэмащIэ ди цIыхухэм я тхыгъэхэр газетхэм къытохуэ, радиокIэ къат, телевизорми къагъэлъагъуэ. Зыгъэгузавэри зы Iуэхугъуэщ: дауэ тхъума хъуну ди бзэмрэ хабзэмрэ, сытхэр ди Iэмал, ди хэкIыпIэ? Дауэ датекIуа хъуну зи бзэр, зи хабзэр Iумпэм зыщIу хыфIэзыдзэжа дэ къытхэкIа адыгэхэм? Сэри зыбжанэрэ сытхащ мы Iуэхум теухуауэ, ауэ сыт къикIар? Зыкъомыр къоджэ, нэхъыбэр къеджэркъым икIи хуейкъым къеджэну. Аращи, абдеж къыщонэж. Къеджэу пIэрэ а тхыгъэхэм зыгуэр зыхузэфIэкIыну къулыкъущIэхэр? ФIэщ щIыгъуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Хабзэм уебакъуэ хъунукъым

2017-04-18

 • Бахъсэнёнок (Къэсейхьэблэ) дэт 3-нэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Экстремизм — путь в никуда» зыфIаща зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ терроризмэм къихь насыпыншагъэхэмрэ цIыхум и гъащIэр зэрызэтрикъутэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Тэтэрхэр иужь увыпIэм къыщанэ

2017-04-04

 • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:1 (0:0). Къэзан. «Рубин» стадион. Мэлыжьыхьым и 1-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей, Футбол

Къалэн нэхъыщхьэ

2017-03-11

 • Эпизоотикэ щытыкIэ тэмэм,  ерыскъыпхъэ шынагъуэншагъэ  къызэгъэпэщын
 • Дызэрыщыгъуазэщи, Урысей Федерацэм и адрей щIыпIэхэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми эпизоотикэ щытыкIэр щыткIийщ. Псэущхьэхэм уз зэрыцIалэхэр къазэрыхыхьэм, абыхэм заубгъункIэ шынагъуэ зэрыщыIэм цIыхухэр егъэпIейтей.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Сытхуэдэ псы дызэфэр?

2017-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  Къабзагъэмрэ эпидемиологиемкIэ и центрым жылагъуэхэм дэт псы къыщIэшыпIэхэм яIэ щытыкIэр къепщытэ. Ар икIи гурыIуэгъуэщ — гъатхэр къоблагъэ, къурш лъапэхэмрэ псы Iуфэхэмрэ къыщыткIу уэсым псы ежэххэр къагъэутхъуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр зэрахъумэным хущIокъу

2016-10-13

 • Псыхуабэ щытепсэлъыхьащ лъэпкъ куэд щыпсэу щIыналъэхэм  я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр  хъума зэрыхъуну Iэмалхэм. «Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Кавказ» зэхуэсым хыхьэу, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Шиш- кин Андрей иригъэкIуэкIащ Урыс чристэн чли-сэм и лIыкIуэхэмрэ КИФЩI-м и хэгъуэгухэм щэнхабзэмкIэ я министрхэмрэ зыхэт зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Щхьэ унафэншэ дыхъуа?

2016-08-23

 • ПщIэ зыхуэсщI «Адыгэ псалъэ» газетыр къэзгъэсэбэпу сытепсэлъыхьыну сыхуейт къалэдэс-     хэм ящыщ куэд зыгъэпIейтей Iуэхугъуэм. Ар зэпхар лъэрысызекIуэхэмрэ машинэ зезыхуэхэмрэ зыр адрейм зэран хуэмыхъуу, шынагъуэншэу къакIухьынырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

«Кавказым и Имарат» жыхуаIэр къапхъэным ихуащ

2016-08-20

 • Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу КъБР-м щыIэм зэрыщыжаIамкIэ, терроризмэм пыщIа щIэпхъаджагъэ хьэлъэхэр илэжьыну зызыгъэхьэзыр «Кавказым и имарат» жыхуаIэм хэтхэр здэщыIэ щIыпIэр наIуэ къэхъуащ егупсысауэ ирагъэкIуэкIа оперативнэ лэжьыгъэм и фIыщIэкIэ. Псори зэрыщыгъуазэщи, шыщхьэуIум и 17-м ахэр Санкт-Петербург и хьэблэхэм ящыщ зым хабзэхъумэхэм къыщаухъуреихьри, абдеж къыщыхъея зэхэуэм щаукIащ федеральнэ IэнатIэм къыщалъыхъуэ боевикхэмрэ абыхэм я дэIэпыкъуэгъумрэ. КъызэрыщIэкIамкIэ, ахэр псори ди республикэм щыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Iэщым къеуалIэ щIыфашхэр цIыхум и дежкIэ шынагъуэкъым

2016-07-22

 •  Нодулярнэ щIыфашхэ зыфIаща узыфэр къыщежьауэ къалъытэр Африкэм и Ипщэ, КъуэкIыпIэ щIыналъэхэрщ.
 • Апхуэдэ узыфэ 2014 гъэм Iэщым къыщеуэлIащ Азербайджаным и район 12-м. Ар гъудэ-бадзэмрэ нэгъуэщI псэущхьэхэмрэ Тыркум, Ираным кърахауэ къыщIэкIынущ. 2015 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм нодулярнэ дерматитыр Дагъыстэнымрэ Шэшэнымрэ я щIыпIэ щхьэхуэхэм къыщыхъеящ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Хэт къыкIэлъыкIуэр?

2016-07-21

 • БлэкIа тхьэмахуэ зэхуакум и кIэр шынагъуэу щытащ: махуиплIым къриубыдэу къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм цIыху 379-рэ щыхэкIуэдащ, фэбжь зэмылIэужьыгъуэхэр щагъуэтащ 1654-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Олимп хъуэпсапIэхэм дыпагъэкIрэ?

2016-07-20

 • Зыми и унафэм щIэмыт Допингым пэщIэт дунейпсо агентствэм (ВАДА) и комиссэм блыщхьэ кIуам Торонтэ къалэм (Канадэ) щищIа докладым иджыри зэ наIуэ ищIащ Урысейм и спортсменхэм я нэхъыбэм я ехъулIэныгъэшхуэхэр гъэпцIагъэкIэ къызэрахьар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Кальяныр тутыным нэхърэ нэхъ щIагъуэкъым

2016-07-19

 • Тутын ефэныр къабыл ищIу зы цIыху губзыгъи щыIэу къыщIэкIынкъым. А Iуэхум теухуауэ инджылыз тхакIуэ Шоу Бернард жиIар гъэщIэгъуэнщ: «Тутыныр — гыным къыхэщIыкIа кIапсэ уи жыпым илъым хуэдэщ, и зы кIапэм мафIэ, адрей кIапэм делэ пыщIауэ».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей