ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Абы дегъэпIейтей'

Анэдэлъхубзэм къыпэхъун зыри щыIэкъым

2017-07-20

 • Адыгэбзэмрэ ди лъэпкъ хабзэмрэ зэрыт щытыкIэмрэ хуащI пщIэмрэ зыфIэмащIэ ди цIыхухэм я тхыгъэхэр газетхэм къытохуэ, радиокIэ къат, телевизорми къагъэлъагъуэ. Зыгъэгузавэри зы Iуэхугъуэщ: дауэ тхъума хъуну ди бзэмрэ хабзэмрэ, сытхэр ди Iэмал, ди хэкIыпIэ? Дауэ датекIуа хъуну зи бзэр, зи хабзэр Iумпэм зыщIу хыфIэзыдзэжа дэ къытхэкIа адыгэхэм? Сэри зыбжанэрэ сытхащ мы Iуэхум теухуауэ, ауэ сыт къикIар? Зыкъомыр къоджэ, нэхъыбэр къеджэркъым икIи хуейкъым къеджэну. Аращи, абдеж къыщонэж. Къеджэу пIэрэ а тхыгъэхэм зыгуэр зыхузэфIэкIыну къулыкъущIэхэр? ФIэщ щIыгъуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Хабзэм уебакъуэ хъунукъым

2017-04-18

 • Бахъсэнёнок (Къэсейхьэблэ) дэт 3-нэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Экстремизм — путь в никуда» зыфIаща зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ терроризмэм къихь насыпыншагъэхэмрэ цIыхум и гъащIэр зэрызэтрикъутэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Тэтэрхэр иужь увыпIэм къыщанэ

2017-04-04

 • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:1 (0:0). Къэзан. «Рубин» стадион. Мэлыжьыхьым и 1-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей, Футбол

Къалэн нэхъыщхьэ

2017-03-11

 • Эпизоотикэ щытыкIэ тэмэм,  ерыскъыпхъэ шынагъуэншагъэ  къызэгъэпэщын
 • Дызэрыщыгъуазэщи, Урысей Федерацэм и адрей щIыпIэхэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми эпизоотикэ щытыкIэр щыткIийщ. Псэущхьэхэм уз зэрыцIалэхэр къазэрыхыхьэм, абыхэм заубгъункIэ шынагъуэ зэрыщыIэм цIыхухэр егъэпIейтей.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Сытхуэдэ псы дызэфэр?

2017-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  Къабзагъэмрэ эпидемиологиемкIэ и центрым жылагъуэхэм дэт псы къыщIэшыпIэхэм яIэ щытыкIэр къепщытэ. Ар икIи гурыIуэгъуэщ — гъатхэр къоблагъэ, къурш лъапэхэмрэ псы Iуфэхэмрэ къыщыткIу уэсым псы ежэххэр къагъэутхъуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр зэрахъумэным хущIокъу

2016-10-13

 • Псыхуабэ щытепсэлъыхьащ лъэпкъ куэд щыпсэу щIыналъэхэм  я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр  хъума зэрыхъуну Iэмалхэм. «Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Кавказ» зэхуэсым хыхьэу, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Шиш- кин Андрей иригъэкIуэкIащ Урыс чристэн чли-сэм и лIыкIуэхэмрэ КИФЩI-м и хэгъуэгухэм щэнхабзэмкIэ я министрхэмрэ зыхэт зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Щхьэ унафэншэ дыхъуа?

2016-08-23

 • ПщIэ зыхуэсщI «Адыгэ псалъэ» газетыр къэзгъэсэбэпу сытепсэлъыхьыну сыхуейт къалэдэс-     хэм ящыщ куэд зыгъэпIейтей Iуэхугъуэм. Ар зэпхар лъэрысызекIуэхэмрэ машинэ зезыхуэхэмрэ зыр адрейм зэран хуэмыхъуу, шынагъуэншэу къакIухьынырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

«Кавказым и Имарат» жыхуаIэр къапхъэным ихуащ

2016-08-20

 • Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу КъБР-м щыIэм зэрыщыжаIамкIэ, терроризмэм пыщIа щIэпхъаджагъэ хьэлъэхэр илэжьыну зызыгъэхьэзыр «Кавказым и имарат» жыхуаIэм хэтхэр здэщыIэ щIыпIэр наIуэ къэхъуащ егупсысауэ ирагъэкIуэкIа оперативнэ лэжьыгъэм и фIыщIэкIэ. Псори зэрыщыгъуазэщи, шыщхьэуIум и 17-м ахэр Санкт-Петербург и хьэблэхэм ящыщ зым хабзэхъумэхэм къыщаухъуреихьри, абдеж къыщыхъея зэхэуэм щаукIащ федеральнэ IэнатIэм къыщалъыхъуэ боевикхэмрэ абыхэм я дэIэпыкъуэгъумрэ. КъызэрыщIэкIамкIэ, ахэр псори ди республикэм щыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Iэщым къеуалIэ щIыфашхэр цIыхум и дежкIэ шынагъуэкъым

2016-07-22

 •  Нодулярнэ щIыфашхэ зыфIаща узыфэр къыщежьауэ къалъытэр Африкэм и Ипщэ, КъуэкIыпIэ щIыналъэхэрщ.
 • Апхуэдэ узыфэ 2014 гъэм Iэщым къыщеуэлIащ Азербайджаным и район 12-м. Ар гъудэ-бадзэмрэ нэгъуэщI псэущхьэхэмрэ Тыркум, Ираным кърахауэ къыщIэкIынущ. 2015 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм нодулярнэ дерматитыр Дагъыстэнымрэ Шэшэнымрэ я щIыпIэ щхьэхуэхэм къыщыхъеящ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Хэт къыкIэлъыкIуэр?

2016-07-21

 • БлэкIа тхьэмахуэ зэхуакум и кIэр шынагъуэу щытащ: махуиплIым къриубыдэу къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм цIыху 379-рэ щыхэкIуэдащ, фэбжь зэмылIэужьыгъуэхэр щагъуэтащ 1654-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Олимп хъуэпсапIэхэм дыпагъэкIрэ?

2016-07-20

 • Зыми и унафэм щIэмыт Допингым пэщIэт дунейпсо агентствэм (ВАДА) и комиссэм блыщхьэ кIуам Торонтэ къалэм (Канадэ) щищIа докладым иджыри зэ наIуэ ищIащ Урысейм и спортсменхэм я нэхъыбэм я ехъулIэныгъэшхуэхэр гъэпцIагъэкIэ къызэрахьар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Кальяныр тутыным нэхърэ нэхъ щIагъуэкъым

2016-07-19

 • Тутын ефэныр къабыл ищIу зы цIыху губзыгъи щыIэу къыщIэкIынкъым. А Iуэхум теухуауэ инджылыз тхакIуэ Шоу Бернард жиIар гъэщIэгъуэнщ: «Тутыныр — гыным къыхэщIыкIа кIапсэ уи жыпым илъым хуэдэщ, и зы кIапэм мафIэ, адрей кIапэм делэ пыщIауэ».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ЩIы Iыхьэхэр зэрагуэшыр хабзэм къызэрезэгъыр Налшык къалэ прокуратурэм къепщытэ

2016-07-14


 • «Зэдауэ зыхэлъ щIыр Вольнэ Аул щыпсэухэм я зэхуэсым гуэшын щыщIадзащ» псалъащхьэр зиIэ Герч А. и тхыгъэр «Кавказский узел» Интернет-сайтым зэрытрадзам къыхэкIыу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и прокуратурэм федеральнэ законодательствэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъынымкIэ и къудамэм ищIа пщэрылъым тету, Налшык къалэ прокуратурэм къэпщытэныгъэ иригъэкIуэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ХузэфIэкI псорикъытхуэзыщIэу хуэфащэ пщIэзымыгъуэтыжа адыгэ узэщIакIуэ

2016-07-12

 • Зэхуэдэ IыхьитIу Налшык зэгуигъэзу зы уэрам щыIэщ. Абы и зы кIапэр Къэбэрдей уэрамым йоуалIэ, адрейр Университетым и деж щеух, ут цIыкIу къигъэщIу. Ар езыри кIыхькъым и лъэныкъуитIымкIи нэхъыбэу узыIуп­-лъэр зауэ нэужь лъэхъэнэхэм яухуа, къатитI-щыуэ зэтет унэхэрщ. Апхуэдэу щытми, ар къалэм и уэрам нэхъ дахэхэм ящыщ зыуэ ябж, цIэ зэрихьэми хуэфащэу псоми къалъытэ.
 • Нэгумэ Шорэ и цIэр абы щыфIащар (япэм ПочтовэкIэ еджэу щытащ) 1944 гъэрщ, япэ лъэпкъ узэщIакIуэ телъыджэр къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъуа илъэсырщ. Абы иужькIэ республикэм унафэ къищтащ щIэныгъэлIыми къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр къыдагъэкIыну икIи, дыщымыуэмэ, и фэеплъ сын екIу Пед­институтым и гупэм щыхуагъэувыну. ИужькIэ а утым и кур мывэкIэ хъурейуэ къагъэ­тIылъыхьащ, илъэс къэс удз гъэгъахэр щыхасэ, хъарзынэуи зэрахьэ, ауэ илъэс блыщIым щIигъуауэ ар зэрынэщIу щытщ, а зы лIы ныбжьым къриубыдэу парт унафэщI, тхакIуэ, уса­кIуэ Iэджэм къалэм и щIыпIэ щхьэхуэхэм ­сын къекIухэр щыхуагъэува пэтми. Япэ узэщIакIуэм и фэеплъ сын гъэувыныр апхуэдизу кIыхьлIыхь щIащIари ар абы къимылэжьауэ, хуэмыфащэу къыщIалъытэри гурыIуэгъуа­щэкъым. И зэманым елъытауэ бгъэдэлъа щIэ­ныгъэкIи (и анэдэлъхубзэм нэмыщI абы хамэ лъэпкъыбзиплI ищIэу щытащ), хэлъа лIыгъэ-кIи, гумызагъагъкIи, зыхилъхьэ щымыIэу илъагъу и лъэпкъым къалэн зэмылIэужьыгъуэкIи ­телъыджэлажьэ хуигъэзэщIакIи Нэгумэ Шорэ зэбгъапщэрэ зэплъыт хъунрэ адыгэхэм къахэкIакъым. Ар дэнэ къэна, Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм, дагъыстанхэм я гугъу умыщIмэ, а илъэсхэм апхуэдэ къэхутэ­ныгъэ лэжьыгъэ ищIэныр зыхузэфIэкIа щIэ­ныгъэлI яIэкъым. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Егъэджэныгъэм – гулъытэ нэхъыбэ

2016-07-08

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ зи пашэ ведомствэ зэхуаку лэжьакIуэ гупым и зэIущIэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык. Абы щытепсэлъыхьащ УФ-м и Президентым «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм къэрал политикэр щыщIэгъэхуэбжьэным теухуауэ» и Указыр ди республикэм гъэзэщIа зэрыщы-хъум. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Къэрал чэнджэщэгъу Къэрмокъуэ Хьэчим.
 •  
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей