ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Абы дегъэпIейтей'

ЩымыIэ  къэгупсысын  хуейкъым

2018-09-06

 • Бахъсэн къалэ администрацэм и спорткомитетым и лэжьыгъэр зыхуэдар къыщапщыта зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Балъ къыз Iэминэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Бзэр тIэщIэкIмэ, дылъэпкъкъым

2018-08-30

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм зэхиубла щIэныгъэ зэхуэс Налшык щекIуэкIащ
 • Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щызэхэтащ адыгэбзэр хъумэным, зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр къызэщIэзыубыда щIэныгъэ конференц. Зэхуэсым кърихьэлIат КъБР-м, АР-м, КъШР-м я щIэныгъэрылажьэхэр, а хэгъэгухэм я Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэ- хэр, ди республикэм и щIыналъэ-хэм егъэджэныгъэмкIэ я управленэхэм я методистхэр, школхэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэджу цIыху 240-м нэс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Зи анэдэлъхубзэр зыджыну гукъыдэж зиIэм къэрал унафэри зэран къыхуэхъуфынукъым

2018-08-21

 • Бзэр тIэщIэкIмэ, докIуэдыр.
 • Лъы зыщIэтыр фысакъ.
 • Псы зыщIэтыр текIуэту,
 • ВгъэIу бзэ хуабэм и макъ.
 •  Бещтокъуэ Хьэбас.
 •  
 • Ди жагъуэ зэрыхъунщи, къэралми анэдэлъхубзэр къызыдалъхуахэми лъэпкъыбзэм хуэфащэ гулъытэ нобэ щыхуамыщI, уеблэмэ, ар Iумпэм щащI зэманщ: Урысейм и республикэхэм я курыт еджапIэхэм анэдэлъхубзэ-къэралыбзэ дерсхэр хэгъэзыхь щымыIэу щегъэджыным ехьэлIауэ УФ-м и Къэрал Думэм къыщыхалъ-хьа унафэр ещанэ къеджэгъуэкIэ къыщащтащ. Армырми, КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьэхэр гъэ къэс нэхъ мащIэ мэхъу, республикэм къыщыдэкI газетхэм (лъэпкъыбзэкIэ къыдэкIхэри къызэщIиубыдэу) я бжыгъэр илъэсым и пэщIэдзэм ягъэмэщIащ, тиражхэми иужьрей илъэсхэм хэпщIыкIыу кIэрыхуащ. Къэрал Думэм дяпэкIэ анэдэлъхубзэхэр зэраджыну щIыкIэм елъытауэ къыхилъхьа Хабзэ мыхъумыщIэм (анэдэлъхубзэхэр курыт еджапIэм и программэм Iэмал имыIэу хэтын хуейхэм ящыщщ, ауэ я анэдэлъхубзэу щхьэж къалъытэм теухуауэ урысыбзэмрэ адыгэбзэмрэ хэдэу зыхуейр къыхахыу лъэIу тхылъ ятхыну хуитыныгъэ яIэщ) и зэранкIэ, фокIадэ мазэм гъэ еджэгъуэщIэр ирагъэжьэжмэ, республикэм щыпсэу урысхэм къадэкIуэу, зи бзэр къызытехьэлъэ къалэдэс адыгэхэми урысыбзэр я анэдэлъхубзэу къалъытэнкIэ шынагъуэ щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Псори  щIэтщIэ ди  щIэблэм дахуеплъэкIыпэмэ…

2018-08-16

 • ТхьэмахуитI къэнэжауэ аращ щIэблэм еджэн щIадзэжынми, «Махуэкум» и къыдэкIыгъуэр абы тезухуэнут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Сыт псом япэр?

2018-08-04

 • Псалъалъэхэм, социологие, лъэпкъ Iуэхухэм тепсэлъыхь тхылъхэм уащыхэплъэкIэ, ухуозэ лъэпкъ псалъэм и мыхьэнэр къызэрыбгурыIуэнур зэтемыхуэу жаIэу. Ауэ лъэпкъым и пкъы- гъуэ нэхъыщхьэ дыдэу а псоми арэзыуэ япэ ирагъэувэр мыращ: зы щIыналъэ щыпсэуныр, нэгъуэщIу жыпIэмэ, хэкур. АтIэ, цIыхур уафэм е хы щIагъым щыщымып-сэуфкIэ, дауи, зы щIы кIапэ (Хэку) иIэн хуейщ, щыIэн, псэун щхьэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Фыхэди… урысыбзэр къыхэфх

2018-08-02

 • УФ-м и Къэрал Думэм къищтащ анэдэлъхубзэхэр дяпэкIэ зэраджыну щIыкIэр зыубзыху Хабзэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

«Псынэр» гъужа?

2018-07-21

 • «Псынэ» журналыр къыдэкIыу щыхуежьам жьыри щIэри щыгуфIыкIат абы икIи, и къыдэкIыгъуэр къытхуэмыгъэс жыхуаIэм хуэдэу, зи лъэпкъри зи бзэри фIыуэ зылъагъу дэтхэнэ зыри дежьэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Интернетыр зэран хъууэ къэзылъытэхэр токIуэ

2018-06-05

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэщауэ илъэситI хъуауэ иригъэкIуэкI «Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ» зыфIаща проектым теухуа зэIущIэ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ТIымыжь Хьэсэн Iуащхьэмахуэ лъапэ зэIущIэ щрегъэкIуэкI

2018-03-27

 • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэнрэ «Эльбрус зыгъэпсэхупIэ» АО-м и генеральнэ директор Беккаев Хьисэрэ, курортым къепха компаниехэм я IэщIагъэлIхэри кърихьэлIэу, гъатхэпэм и 25-м «Iуащхьэмахуэ» ВТРК-м зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ИлъэсыщIэ зэхыхьэхэр–шынагъуэншэу

2017-12-27

 • КъБР-м терроризмэм пэщIэтыным-кIэ и комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ дыгъуасэ екIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м  терроризмэм пэщIэтынымкIэ и комиссэм  и унафэщIым и къуэдзэ Воронин Сергей, министрхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Хэт адыгэбзэм еныкъуэкъур?

2017-12-20

 •  «Урысейм ис лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр ди щэнхабзэм къыпхугуэмыхын Iыхьэу хэтщ. Конституцэм хэти хуит ещI ахэр иджыну, ар гукъыдэжкIэ къыхах хуитыныгъэщ. Ауэ цIыхум и анэдэлъхубзэу щымыт бзэр зригъэщIэну щIыхэбгъэзыхьын щыIэкъым, урысыбзэр нэхъ мащIэу е нэхъ мыхьэнэншэу ебгъэдж зэрымыхъунум хуэдэ дыдэу», — щыжиIауэ щытащ Урысейм и Президент Путин Владимир 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 20-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ советым и зэIущIэу Йошкар-Ола къалэм щекIуэкIам къыщыщыпсалъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Путин Владимиррэ Асад Башаррэ Сочэ щызэхуозэ

2017-11-23

 • УФ-м и Президент Путин Владимир блыщхьэм Сочэ щыIущIащ лэжьыгъэ IуэхукIэ Урысейм къэкIуа Сирием и президент Асад Башар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Я зэфIэкIхэмкIэ щызохъуажэ

2017-11-11

 • Экстремизмэр профилактикэ щIынымрэ щIалэгъуалэ политикэр пхыгъэкIынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъэзэщIакIуэ властым и къудамэхэм я лэжьыгъэр зэгъэуIунымкIэ КъБР-м и министерствэр я щIэгъэкъуэну, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щIэныгъэ щрагъэгъуэт и организацэхэм гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ я IэщIагъэлIхэмрэ студент самоуправленэхэм я пашэхэмрэ папщIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щрагъэкIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэмрэ экстремизмэмрэ зэращыхъумапхъэр» зыфIаща семинар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Мэл гъэхъуныр гулъытэншэ зэрыхъуар хуабжьу щыуагъэшхуэщ

2017-10-26

 • Ди республикэм дапщэщи  мэл гъэхъуным гулъытэшхуэ щыхуа щIу къекIуэкIащ. Псом хуэ мы дэу, гъавэ щIапIэхэр щымащIэ бгылъэ, жьэгъущIэс щIы пIэ хэм ахэр куэду щаIыгът. Сыту жып Iэмэ, Iэщышхуэр тыншу зды нэмыс апхуэдэ щIыпIэхэм гъэмахуэ  лъэхъэнэм мази  3 — 4-кIэ мэлыр хуиту щыхъуа кIуэрт икIи Iэ щIэвыщIэм нэхърэ нэхъ фей-дэ нэхъыбэ къыщыпахырт. Зоотехник цIэрыIуэ, профессор Кулешов П. Н. зэритхамкIэ, езыр-езыру къэкI удз зэ мылIэу жьы гъуэ 600-м щыщу 512-р  мэлым ешх. Жэмым ишхыр 86-рщ,  шым —  92-рщ. Академик Николаев А. И. къызэрихутамкIэ, хъунгъалIэ (по лынь) лIэу жьы гъуэ 91-м щыщу жэмым ишхыр 24-рщ, шым — 39-рщ, 46-р мэлым Iэрохьэ. Нэ-гъуэщIу жы пIэмэ,  хъупIэм къыщыкI удзхэм ящыщу мэлым къытринэр мащIэ дыдэщ. Аращ хъупIэ псэущхьэу къыщIалъы тэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Налшык и уэрамхэм я фIэщыгъэхэр

2017-08-09

 • АпхуэдизкIэ десэжащи, къытфIэIуэхуу дегупсысыркъым армыхъумэ, къуажэхэр, къалэхэр зэпызыщIэ уэрамхэм къалэнышхуэ ягъэзащIэ. Лъэсу, гукIэ, маршынэкIэ абыхэм дыщымыгъуащэу дыщызокIуэ, лъэныкъуитIымкIи тет унэхэм уэрамым и цIэр къыщыгъэлъэгъуащ, языхэзми тетха бжыгъэмкIэ гугъу дыдемыхьу дызыхуей унэр къыдогъуэт, ахэр къат зыбжанэ хъумэ, бжэ щIыхьэпIэхэм деж тыншу къыщытхуэщIэнущ дызыхуей фэтэрыр здэщыIэр. ГукъэкI ящIу зи уэрамхэм пасэм цIэ фIэзымыща пасэрей цIыхухэр икъусыкъужкIэ гугъу ехьагъэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей