ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык и утыкухэм щекIуэкIыну махуэшхуэ зэIущIэхэр

2019-12-17

 • 2020 ИлъэсыщIэм дызэрытехьэну махуэшхуэ пшыхьхэр щагъэхьэзыр ди республикэм и къалащхьэм. Уэрамхэр ягъэщIэращIэ, арт-бэзэрхэр къызэIуах, фIыуэ тцIыху утыкухэм псей дахэхэр щагъэув, абыхэм щрагъэкIуэкIыну зэIущIэхэм зыхуагъэхьэзыр.

 • Дыгъэгъазэм и 20-м Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIынущ сабий ныкъуэдыкъуэхэм папщIэ илъэсыщIэ зыкъэгъэлъэгъуэныгъэ, абы иужькIэ ахэр кино ирагъэплъынущ. «Дэ дызэгъусэщ» зи фIэщыгъэ зэхыхьэм сыхьэт 12-м щIидзэнущ. А махуэ дыдэм, пщыхьэщхьэм сыхьэт 16-м, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр зыхэт илъэсыщIэ концерт щыIэнущ. Ар щекIуэкIынур Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтращ.
 • Дыгъэгъазэм и 21-м (сыхьэт 14-м) Къэбэрдей-Балъкъэрым и псей нэхъыщхьэр, ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум щагъэувар, къызэIуахынущ. Къэбэрдей уэрамым и лъэсырызекIуэ Iыхьэм дыгъэгъазэм и 21 — 22 махуэхэм арт-бэзэр ин щызэхашэнущ.
 • Танцзалым щекIуэкIыну «Здравствуй, Новый год!» илъэсыщIэ зыкъэгъэлъэгъуэныгъэр яхухэхащ сабий куэд къыщыхъу, зыхуей хуэмызэ унагъуэхэм щапI цIыкIухэм. Дыгъэгъазэм и 23, 24, 25 махуэхэм, сыхьэти 10-м, 12-м, 14-м щIидзэу щыIэнущ а пшыхьхэр.
 • Дыгъэгъазэм и 25-м Нэфхэм я республикэ библиотекэм зэIущIэ гуапэ щекIуэкIынущ, зи нэм фIыуэ имылъагъу сабийхэм папщIэ ягъэхьэзырауэ. «Традиции народной культуры на кончиках пальцев» зыфIаща программэм хыхьэ мы Iуэхум кърагъэблэгъахэм иратынущ «Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я таурыхъ-  хэр» къопсалъэ тхылъыр. ЗэIущIэр щIидзэнущ сыхьэт 13-м.
 • Хэку зауэшхуэм и ветеранхэмрэ а зэманым лэжьахэмрэ папщIэ илъэсыщIэ концерт «Ветеран» клубым щекIуэкIынущ. Ар, сыхьэт 15-м щIидзэу, щыщыIэнур дыгъэгъазэм и 26-рщ.
 • Дыгъэгъазэм и 30-м «Выходи гулять» зыфIаща илъэсыщIэ Iуэху дахэ щыIэнущ: «Стрелка» микрорайоным, Тырныауз уэрамым и 8-нэ, 10-нэ, 12-нэ унэхэм деж. «Искож» микрорайоным, Кадыровым и цIэр зезыхьэ скверым, сыхьэт 12-рэ дакъикъэ 30-м. «Александровка» микрорайоным, скверыщIэм, 2-нэ Надречнэ уэрамымрэ Меликьянц и цIэр зезыхьэ уэрамымрэ щызэхэкIым и деж, сыхьэт 14-м.
 • Дыгъэгъазэм и 31-м Абхъазым и утыкум, сыхьэт 18-м щIидзэу, «С Новым годом, нальчане!» концертышхуэр щекIуэкIынущ. А махуэ дыдэм Аттракционхэм я къалэ паркым сабийхэм папщIэ илъэсыщIэ зыкъэгъэлъэгъуэныгъэ щыIэнущ (абы щыщIидзэнур сыхьэт 21-ращ).
 • Сыхьэтыр 00.00-м, щIышылэм и 1-м, Абхъазым и утыкум махуэшхуэ хьэрэкIытIэхэр щагъэлъэтэнущ, 00.30-м Аттракционхэм я къалэ паркым илъэсыщIэ дискотекэ щызэхэтынущ.
 •  
 • ИСТЭПАН  Залинэ.