ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мы мазэм щагъэлъэгъуэнущ:

2018-11-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 8-м:
 • Къэрмокъуэ Мухьэмэд и «Лъагъуныгъэм и къарур»
 • (комедие)
 • ЩэкIуэгъуэм и 13-м:
 • Мамий Ерэджыб и «Псэлъыхъухэр» (лирикэ комедие)

 • ЩэкIуэгъуэм и 16-м:
 • IутIыж Борис и «Хьэпэщыпхэ» (музыкэ комедие)
 • ЩэкIуэгъуэм и 21-м:
 • Думэн Мурадин и «Уэлий и парашют» (комедие)
 • ЩэкIуэгъуэм и 27-м:
 • Аппаев Билал и «Унэидзыхьэ» (комедие)
 • ЩэкIуэгъуэм и 30-м:
 • Гецадзе Акакий и «Си адэшхуэм фыз къызэришэжар» (комедие)
 • ЩыщIидзэр сыхьэт 19-рщ.
 • УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонхэмкIэ: 42-64-94,  42-33-89