ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ лIыхъужьхэм ятеухуауэ

2018-12-08

  • Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэр 2007 гъэм ди къэралым щагъэувауэ щытащ УФ-м и Президент Путин Владимир 2007 гъэм дыгъэгъазэм и 24-м «Урысейм и махуэ хэхахэмрэ дзэ щIыхьым и махуэмрэ ятеухуауэ» федеральнэ унафэм Iэ щIидза нэужь. 1917 гъэм нэсыху Урысейм щагъэлъапIэу щытар Георгий щихъым и орденхэр зратахэм я махуэшхуэрщ.

  • 1769 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м къыщыщIэдзауэ Екатеринэ ЕтIуанэм хахуагъэрэ лIыгъэрэ зауэм къыщызыгъэлъэгъуа дзэлIхэм папщIэ игъэувауэ щытащ Георгий Победоносец Щихъым и орденыр. Орденым УФ-м и дзэ дамыгъэ нэхъыщхьэ статусыр щратыжар 2000 гъэращ.
  • 2007 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м къыщыщIэдзауэ Совет Союзым, Урысей Федерацэм я ЛIыхъужьхэр, Георгий Победоносец Щихъым и орденхэр, ЩIыхьым и орденыр зыхуагъэфэщахэр ягъэлъапIэ.
  • «Адыгэ псалъэ» газетым и электроннэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ Кавказ шуудзэм хэта офицерхэмрэ Георгий Щихъым и орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща адыгэ лIыхъужьхэмрэ ятеухуа тхыгъэ убгъуа.
  •  
  • НэщIэпыджэ  Замирэ.