ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Лэгъупыкъум  и  щэхухэр»

2019-10-19

  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм республикэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ фрагъэблагъэ Къанокъуэ Руслан и «Лэгъупыкъум и щэхухэр» («Тайны радуги») гъэлъэгъуэныгъэм. Выставкэр жэпуэгъуэм и 21 — 31-хэм зэхэтынущ.

  • Музейр сыхьэти 10-м къыщыщIэдзауэ 18-м нэс махуэ къэс мэлажьэ, мэремым къищынэмыщIа. Бэрэжьейм — сыхьэти 10-м къыщыщ19Iэдзауэ 21 пщIондэ. ХэщIапIэр: Лениным и цIэр зезыхьэ уэрам, 35. УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонымкIэ: 42-37-18.
  • Музейм екIуалIэхэм я ныбжьым елъытауэ билет уасэхэр зэщхьэщыхащ. Балигъхэм сом 70, студентхэм — сом 30, пенсэм щысхэм — тумэн. Зи ныбжьыр илъэс 16 мыхъуахэр пщIэншэу щIагъэхьэнущ. ЦIыхуи 10 нэблагъэ хъу гупхэм — соми 100-кIэ, цIыху 20 хуэдиз хъухэм — сом 250-кIэ сурэтхэм яхутепсэлъыхьын ирагъэбыдылIэнущ.