ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж

2018-07-19

 • А псалъэжьращ псом япэу сигу къэкIар Норвегием къикIыжу и щIыпIэ къэзыгъэзэжа Маликов Жэмалдин теухуа тхыгъэм сыкъыщеджэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Бжьэхэм яхощI, роботхэм къахохъуэ

2018-07-19

 • Газетхэми телеканалхэми къаIэт хъуащ бжьэхэм я Iуэхур зыIутыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы теухуауэ щIэныгъэлIхэм жаIэр зэтохуэ, щыпсэу къэрал, континент емылъытауэ.
 • Иужьрей илъэсипщIым Уры-сейм процент 40-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ бжьэхэм я бжыгъэр. Ар «Высшая школа экономики» институтым игъэбелджыла бжыгъэщи, шэч къытедмыхьэми хъуну къыщIэкIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Ахъмэт» гуэдз лъэпкъыр

2018-07-12

 • Шэшэным и Iэтащхьэ Кадыров Рамзан комбайнкIэ Iуихыжащ «Ахъмэт» гуэдз лIэужьыгъуэщIэр. А къэкIыгъэм фIащащ Рамзан и адэ, Шэшэным и япэ президенту щыта Кадыров Ахъмэт и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Хрущёвым  и  бийуэ псори  зэкъуэуват

2018-07-12

 • Хрущёв Никитэ, дауи, хуеящ СССР-р нэхъыфI, нэхъ къулей, нэхъ лъэщ ищIыну. Ауэ къехъулIахэм нэхърэ къемыхъулIахэр нэхъыбэщ. Абы унафэр щыIэщIэлъа илъэсхэм цIыхухэм я псэукIэр екIэкIуащ, «коммунизм доухуэ» жиIэурэ, Совет Союзыр кIуэцIригъэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-07-12

Майн псым и Iуфэм Iус Франкфурт нэмыцэ къалэр США-м и Чикаго ирагъэщхь: мыбы хуозэ унэ лъагэ дыдэхэу КъухьэпIэ Европэ псом щыIэм я нэхъыбэр. Ауэ ар и теплъэм дахэу хозагъэ: ухуэныгъэщIэхэр пасэрей унэхэм йокIу. Псом хуэмыдэу абы гу щылъыботэ къалэм и кум.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тенджыз ФIыцIэр гъунэгъу къытхуэхъунущ

2018-07-05

 • Совет лъэхъэнэм къыщыщIэдзауэ зэман-зэманкIэрэ топсэлъыхь Кавминводхэмрэ Тенджыз ФIыцIэ Iуфэхэмрэ зэзыпх автомобиль гъуэгу ухуэн зэрыхуейм. Иджы абы унафэ игъуэтауэ жыпIэ хъунущ, Архъыз щекIуэкIа зэIущIэм щыжаIам тепщIыхьмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Карповымрэ Каспаровымрэ зэхуэткIийт

2018-06-28

 • Шахматыр акъылымрэ спортымрэ я дэлэлщ ар, иужьрейм хабжэ пэтми. Мыбдеж Iэзагъым и закъуэ-кIэ ущехъулIэнукъым, абы пэхъун узыншагъи уиIэн хуейщ. Ар икIи цIыху мелуанхэр дэзыхьэх джэгу- кIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Португалие

2018-06-28

Лиссабон (Португалие) и къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ километр 30-кIэ пэжыжьэу щыIэщ Синтрэ — епщыкIутхуанэ — етIощIанэ лIэщIыгъуэхэм Португалием я пащтыхьхэм я гъэмахуэ хэщIапIэу щытар. Мыр зи дахагъэр пхужымыIэным хуэдиз уардэ унэ зыбжанэу зэхэтщ. ЮНЕСКО-м Ситрэ щIыналъэр «цIыхубэм я фIыгъуэу» игъэуващ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КIуэ пэтми нэхъыжь дохъу

2018-06-21

 • Ар хьэлэмэт гуэркъым: упсэухукIэ нэхъыжь узэрыхъур арыншами гурыIуэгъуэщ. Ауэ, иджы Правительствэр гушыIэу къыщIэкIынукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Долларым дыкъыпыкIрэ?

2018-06-21

 • ФIыгъуэхэр
 •  Иужь зэманым платинэ гупым хэт фIыгъуэхэу къыщIаххэм нэхъ псынщIэу хохъуэ дыщэм нэхърэ. 2018 гъэм и япэ мазитIым ар проценти 6,4-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Нэхъыбэжщ дыжьыну къыIэрыхьэр — процент 18,3-рэ. Апхуэдэ хъыбар къыдигъэщIащ Урысейм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Австралие

2018-06-21

Австралием и цIыху мелуани 2-рэ мин 400-рэ щыпсэу Брисбен къалэр а къэ- ралым щынэхъ къабзэ дыдэхэм икIи шынагъуэншэхэм ящыщщ. Мыр цIэрыIуэщ властхэр хабзэр зэтеIыгъэным ткIийуэ щыкIэлъыплъ жылагъуэу зэрыщытымкIэ. Абы къыдэкIуэуи ущыпсэуну тыншщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дызытет  дунейр  ямыкъутэжын  щхьэкIэ

2018-06-14

 • Урысейм иджыблагъэ япэ дыдэу щекIуэкIащ ГИС-м (Глобальный исследовательский совет) и дунейпсо зэхыхьэ. А советым къызэщIеубыдэ къэралхэм я щIэныгъэ фонд нэхъ лъэрыхьхэр. Ди къалащхьэм къэрал 51-м я щIэныгъэлI-хэр къэкIуащ. Абыхэм яхэтащ США-м, Китайм, Инджылызым, Германием, Франджым, Японием я Лъэпкъ щIэныгъэ фондхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Горбачёвыр ищхьэмкIэ дэзышеяр

2018-06-08

 • Совет Союз лъэщыр зэрылъэлъэжар зи гуапэр абы хэуныкIахэмрэ ди жагъуэгъухэмрэ я закъуэщ. Къытрагъэзэжурэ, журналистхэм ар къызыхэкIа щхьэусыгъуэхэм куэд тражыIыхь, ауэ мы зымкIэ зэтохуэ псори: Горбачёв абы хуеякъым, «къыIэщIэщIауэ» къыщIэкIынущ… АтIэ къэрал абрагъуэм власть нэхъыщхьэр апхуэдэ цIыхум щыIэщIыхьэныр къызыхэкIар сыт?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ахъшэмрэ хэхыныгъэхэмрэ

2018-06-08

 • Инджылызым и властхэм Абрамович Роман Лондон дагъэхьэжакъым. И щхьэусыгъуэхэр зэкIэ зэIубзкъым, ауэ жаIэ мелардхэр къыздрихар зэрибзыщIыр арауэ. АрщхьэкIэ езымрэ и пэщIэщIэгъуу щыта Березовский Борисрэ Лондон и судым и пащхьэм къыщаIуэтауэ щытащ ахэр къыздрахар. Мыбдеж пцIы щыбупс хъунутэкъым: уи мылъкур зэрыщыту птрахынкIэ зыхуэIуа щыIэтэкъым. Псори къызэрыгуэкIыу къыщIэкIащ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псори къашэжынущ

2018-06-08

 • Шэшэным и властхэр яужь итщ ИГИЛ-м (Урысейм щыIэну хуит щамыщI террорист зэгухьэныгъэщ) къыхэхъукIа сабийхэр къашэжыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку