ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

«Бжыгъэм» дыхуэкIуэну дыхьэзыр?

2018-11-15

 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым Правительствэм, абыкIи зэфIэмыкIынумэ-Президентым зыхуигъэзэнущ илъэсыщIэм щыщIэдзауэ аналог ТВ щымыIэжыну зэрыжаIэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псэущхьэми, псыми, щIыми зэран яхуэхъу пластик бащырбэхэр ядэжынукъым

2018-11-15

 • Пластикыр къыщIэзыгъэкI къэралхэр зэгурыIуащ илъэситхум къриубыдэу ар щагъэтыну, хьэпшыпрэ шхыныгъуэрэ кIуэцIалъхьэу, иракIэу щыIэр щIыуэп-сым тыншу «хуэгъэткIун» гуэркIэ зэрахъуэкIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Фошыгъум   фыхуэсакъ!

2018-11-08

 • IэфIыкIэкIэ ерыщхэр сыт щыгъуи нэжэгужэу щыткъым.
 • Инджылызым и еджагъэшхуэхэм хьэкъ ящыхъуащ фошыгъу куэд зышх ныбжьыщIэхэр зэрынэхъ бзаджэр, фадэмрэ тутынымрэ зэрызыIэпашэр, зэрынэхъ жыIэмыдаIуэр. Гъэунэхуныгъэхэм хэтащ европей къэрал 25-мрэ Канадэмрэ зи ныбжьыр илъэс 11-м къыщыщIэдзауэ илъэс 15-м нэс я сабийуэ мини 137-м щIигъу. Абыхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, IэфI нэхъыбэ зышх, энергетикэ зыхэлъ псыхэр изыф щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэр хуэди 3,5-кIэ нэхъыбэрэ яхуэлъэт езыхэм я ныбжьэгъухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Изымрэ  Ныкъуэмрэ

2018-11-08

 • Къулейхэр нэхъри къулей, къулейсызхэр нэхъри къулейсыз мэхъу
 • Мы зэманым хэхъуэхэм куэд топсэ-лъыхь. УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ къыщхьэщыжыныгъэмкIэ и министр Топилин Максим зигъэпагэу «правительствэ сыхьэтым» щыжиIащ «зэи нэхъапэм къэмыхъуауэ» улахуэхэр процент 11-кIэ дэкIуеяуэ. Ауэ а улахуэхэр зрат гуащIэрыпсэухэр а псалъэхэм зэгуагъэпащ: абыхэм я фIэщ хъуар 2019 гъэм лэжьапщIэхэм Урысейм процент 1,4-рэ нэхъыбэкIэ зэрыхэмыхъуэнум теухуауэ вице-премьер Голиковэ Татьянэ жиIахэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Голландие

2018-11-08

Амстердам Европэм и къалэ нэхъ зыкъызиххэм ящыщщ. Псом хуэмыдэу ар цIэрыIуэ зыщIыр архитектор акъылыфIэхэу Хемони зэкъуэшхэм я проектым ипкъ иткIэ ящIа тхьэгъуш чэщанитхум ящыщу зырщ- нэхъапэм ахъшэ жьгъейхэр щащIу щытар. Мы зэманым а чэщанэм тхьэгъуш 38-рэ хэтщ. Щэбэт къэс сыхьэт 14-м къыщыщIэдзауэ 15-м нэс ахэр зэпэджэжу къоуэ. Макъамэ жьгъырур пасэрей къалэм и щIыпIэ псоми щоIу.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тхыдэм щыяпэ дыдэу

2018-11-08

 • Урысейм и дыщэ гъэтIылъыгъэхэр тонн минитIым щIигъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псыдзэм  ехь

2018-11-01

 • Сочэ, Туапсе къалэхэм, тенджыз ФIыцIэ Iуфэм Iус къуажэхэм псыдзэ щIэх-щIэхыурэ къащIэуэ зэрыхъуам и щыхьэтщ иужьрей илъэситхум, 2013, 2016, 2018 гъэхэм, я нэгу щIэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Урысейм и  жэуапхэр

2018-10-25

 • Москва тэмакъкIыхьщ. Абы куэдрэ игу тригъэхуащ УФ-м и бийуэ Киев илэжьхэр. АрщхьэкIэ сытми мардэ иIэщ: иджы абы кIэ игъуэтащ. Президент Путин Владимир Iэ тридзащ «Украинэр Урысейм и цIыхухэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ ныбжьэгъугъэ хэмылъу къызэрыбгъэдыхьэм къыхэкIыу ялэжьыну экономикэ Iуэху хэхахэм ятеухуауэ» унафэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Кейптаун къалэр

2018-10-25

Кейптаун и инагъкIэ ЮАР-м и етIуанэ къалэщ (щыхьэр Йоханнесбург и ужькIэ). Мыбы щолажьэ Ипщэ-Африкэ Республикэм и парламентри. Езыр кхъухь тедзапIэ иным и Iуфэм Iусщ икIи континент фIыцIэм и ищIагъ дыдэ къалэщ. Абы цIыху мелуанищрэ мин 500-м нэс щопсэу — я нэхъыбэр зи фэр щхъуэкIэплъыкIэхэрщ — процент 48-р; фIыцIэхэр процент 31-рэ, хужьхэр процент 19 мэхъу. Кейптаун псынщIэу зеужь. ГъэщIэгъуэныращи, къалэдэсхэм ику иту я ныбжьыр илъэс 26-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Пэжымрэ пцIымрэ

2018-10-18

 • Украинэм и премьер-министру щыта Азаров Николай «Аргументы и факты» газетым и пресс-центрым щытепсэлъыхьащ езым и къэралым щыщыIэ щытыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«КъэщIэрейхэр»

2018-10-18

 • Иджыблагъэ УФ-м ФинансхэмкIэ и министерствэм къыщахутащ США-м и долларыр 2035 гъэр къэсыхукIэ (!) Урысейм зэрыщызекIуэну щIыкIэр. Абы и IэщIагъэлIхэм къалъытэ а зэманым ар сом 73,9-рэ и уасэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЩIыпIэ телъыджэ

2018-10-18

Вьетнамым щIыпIэ телъыджэхэр щыгъунэжщ. Ауэ абыхэм йофIэкI Далат къалэм къегъэщIылIар. Мыбы нэр пIэпызых псыкъелъэхэр щыкуэдщ. Абыхэм ящыщщ Понгур жыхуаIэр. Мы псыкъелъэм метри 100 и бгъуагъщ, метр 40 и лъагагъщ. Ар зыхэхуэж гуэл цIыкIур къеухъуреихь гектар 25-рэ зи инагъ мэз Iувым.

 

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Iулъхьэр къахуэгъуркъым

2018-10-11

 • «Аргументы и факты» газетым и лэжьакIуэ Зотов Георгий иджыблагъэ Армением щыIащ икIи зыIууар телъыджэ щыхъуащ : а къэралым махуэ къэс щагъэтIыс Iулъхьэ къеIызыхыу сэтей къащIхэр. Хабзэхъумэхэм яIэщIэкIыркъым зыри — министрхэри, мелуанырыбжэхэри, уеблэмэ лъэпкъ лIыхъужьхэри. Нэхъапэм мыбы щыкуэдт мылъку зэхэзыдыгъуэхэр. АрщхьэкIэ, гъэщIэгъуэныращи, езы цIыхубэр къэуващ хьэлэлу псэуным и телъхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Шанхай и махуэхэр

2018-10-04

Къалэм и Сунь Ятсен уэрамым хеубыдэ километррэ ныкъуэрэ зи кIыхьагъ Хуанпу Iыхьэр. Ар дуней псом щыцIэрыIуэщ: мыбы кинофильмхэр щытрах, турист куэд щызокIуэ. Уэрамым тхыдэм пыщIа щIыпIэхэр щыгъунэжщ. Абы къыхэкIыуи щаухуэжыркъым унэ лъагэхэр. А псоми къадэкIуэу, мыр и хэщIапIэщ Урысей Федерацэм и Консульствэ нэхъыщхьэу Шанхай щыIэм.

 

 

 

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къафэр зи Iэпэгъу

2018-09-13

 • Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун. Илъэситхум къриубыдэу абы зыIэ­ригъэхьа ехъулIэныгъэхэр мащIэкъым: «Дунейр къезыгъэлынур дахагъэрщ» дунейпсо телевизоннэ зэпеуэм и Гран-при саугъэтыр къихьащ, «Москва и бжьыхьэ», «Дэ­рэжэгъуэ», «Fairy Dance», «Хореограф Шершнев Виктор и саугъэт» урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я лауреат хъуащ, нэгъуэщI зэхыхьэ куэдми зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку