ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Илъэс ныкъуэкIэ нэхъ пасэу

2018-05-25

Лъэмыжышхуэр тралъхьэну мурад ящIащ Кърымыр Урысейм къызэрыхыхьэжу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-05-17

Кёльн Германием и къалэхэм я нэхъыжь дыдэщ. Рейн псым и лъэныкъуитIымкIи щысщ ар. Псом хуэмыдэу а къалэр зыгъэдахэр и члисэрщ. Абы и ипщэ чэщанэм удэкIуеймэ, Кёльн зэрыщыту уи нэгу къыщIэувэнущ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Китай ахъшэхэм «тесхэр»

2018-04-19

 • Китайм ираш хьэпшып зэмылIэужьыгъуэу щэм щIигъум тралъхьэ пошлинэхэр процент 25-кIэ къэзыIэта Трамп ардыдэмкIэ езым и политикэ ныкъуэкъуэгъухэми удын яридзащ. НаIуэу зэрыщытщи, гуп дыгъэлхэм ящыщ куэдым Пекин хуаIэ пыщIэныгъэхэм ахъшэшхуэ къыхах. Абы щыхьэт тохъуэ «Империе щэхухэр: США-м бжьыпэр щызыIыгъ политикхэм коррупцэр зэрыщIауфэр икIи абыкIэ езыхэм я унагъуэхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ къулей зэращI щIыкIэр» тхылъыр. Ар зи Iэдакъэ къыщIэкIа Швайцер Питер хьэм ирегъэхь Китайм къахуишийхэр къеIызых американ политикэ унафэщIхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, сенатым нэхъыбапIэр щызыIыгъ республикэ партым и Iэтащхьэ, «Урысейм къыбгъэдэкI шынагъуэм» нэхъуеиншэу пэщIэт Макконелл Митч и унагъуэ бизнесыр «Формост Груп» кхъухь компанием быдэу пыщIащ. Китай властхэм Макконеллхэр езыхэм я къэрал корпорацэхэм я заказхэмкIэ къызэрагъэпэщ. Макконелл и Iыхьлыхэр, уеблэмэ, зауэ хуэIухуэщIэ правительствэ заказхэр зыгъэзащIэ китай компанием и унафэщIхэм яхыхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЯугъащIэ жэрдэмхэм!

2018-04-19

 • Жэрдэмхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. Япэрауэ, абы къегъэлъагъуэ ар къыхэзылъхьэр зэрыгупсысэр. ЕтIуанэрауи, зэрыгурыIуэгъуэщи, щыгупсысэкIэ — мэлажьэ. Мис а Iэмалыр екIуу къагъэсэбэп цIыхубэм я лIыкIуэхэм, нэгъуэщIу жыпIэмэ, депутатхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Нартсанэ зэIузэпэщ ящI

2018-04-12

 • Къэбэрдей тIуащIэкIэ зэджэу щыта щIыпIэм хиубыдэ Кисловодск (Нартсанэ) европей къалэ-курортхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьэну мурад щыIэщ. А Iуэхур зэрыкIуатэм и нэIэ тетщ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ. Иджыблагъэ ар аргуэру мы къалэм щыIащ, Курорт паркым, Нартсанэ галереем, нэгъуэщI щIыпIэхэми щекIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зи кIэн къикIынур гурыIуэгъуэ хуэдэщ, арщхьэкIэ…

2018-03-15

 • ДызыхуэкIуэ тхьэмахуэ махуэм Урысейм и Президентыр хахынущ. ТекIуэнур белджылыщ, арщхьэкIэ псори апхуэдэу къызэрыгуэкIкъым. Къэбгъэгугъэну куэдкIэ нэхъ тыншщ, къызэрыбгъэгугъахэр зэфIэбгъэкIын нэхърэ. Дауи, къэралым и къулыкъу нэхъ ин дыдэм щIэбэнхэм жыджэру къагъэсэбэп цIыху куэдыр я псэукIэм-кIэ зэрымыарэзыр. Дэтхэнэми къытхуегъэлъагъуэ «къэкIуэну зэман нэхур». Ауэ ар фагъуэу къыщIэмыкIыну пIэрэ? Мыбдеж псори щызэпэшэчын хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЯгъэгуфIэну хьэмэрэ къагъэпцIэну?

2018-02-22

 • 2018 гъэм накъыгъэм и 1-м щыщIэдзауэ лэжьакIуэм и улахуэр сом 11163-рэ нэхъ икIэ къакIуэ хъунукъым. Иджы щыIэ уасэхэм (газ, уэздыгъэ, хущхъуэ, щыгъын, н.къ.) тепщIыхьмэ, ари куэду жыIэгъуейщ. Ауэ а мащIэри ялъэкIыу зымытын унафэщIхэр зэрыщыIэм тогузэвыхь Урысейм и профсоюзхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь Куликов Евгений.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-02-08

 • Унэжьхэр къозыгъэщтэж унэщIэхэр
 • Кхъахэ хъуа унэхэм щыпсэухэр здагъэIэпхъуэнухэр зыщIхэм къэрал ахъшэмкIэ езыхэм         я лъапсэ яухуэну хуиту къащыхъуами ярейуэ, цIыхухэр ягъэтхьэусыхэ. Иджы мыбы зы хэкIыпIэ гуэр къыхуагъуэта хуэдэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къулейхэри гъырэ?

2018-02-01

 • Урысей  хьэрычэтыщIэхэм   яфIэкIуэдынкIэ  хъунущ   ди  къэралым   ирашахэр
 • «Комсомольская правда» газетым зэритхымкIэ, урысей олигарх 50 хуэдиз мыгувэу факъырэу къыщIидзыжынкIэ зыхуэIуа щыIэкъым. Мазаем и пэщIэдзэм американхэм хэIущIыIу ящIынущ УФ-м ирашу нэгъуэщI къэралхэм ягъэкIуа мылъкур зыфIэкIуэдынухэр хэт сымэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ИлъэсыщIэм къытхуздихь хабзэщIэхэр

2018-01-25

 • ПсэукIэр езыгъэфIэкIуэну унафэхэр
 •  ИлъэсыщIэм дытехьащ цIыхухэр зыщыгуфIыкIын, я щыIэкIэ-псэукIэр езыгъэфIэкIуэн унафэ зыбжанэм къару ягъуэтауэ. Абыхэм ящыщу цIыху нэхъыбэм яхуэгъэзам я гугъу тщIынщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мамырыгъэр, зэгурыIуэр зэлъытахэр

2018-01-11

 • Урысей  Федерацэмрэ Америкэм  и  Штат Зэгуэтхэмрэ 
 • кризисым  я  зэхущытыкIэр зэрефIэкIуэн  Iэмал  къалъыхъуэн  хуейщ
 • Урысей-американ зэхущытыкIэхэм дуней псор кIэлъоплъ. 2017 гъэм епхауэ Мэзкуурэ Вашингтонрэ гугъэшхуэхэр яIат — Унэ хужьым и Iэтащхьэ хъуат Урысеймрэ Путин Владимиррэ езэгъыну жиIэу зыбжанэрэ зи псалъэ къыхэзыгъэща Трамп Дональд. АрщхьэкIэ американ лIыщхьэм и псалъэхэмрэ Мэзкуур зэпсэлъэныгъэхэм  зэрыхуэхьэзырымрэ зэтехуакъым. США-м езым щекIуэкI политикэ зэныкъуэкъум Iэмал къаритакъым Iуэху пыухыкIам хуэкIуэну. Уеблэмэ, зэхущытыкIэхэр нэхъыкIэж хъуауэ жыпIэ хъунущ Обамэ Барак и тетыгъуэм щыIам нэхърэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Корейхэр зэгурыIуэжыну?

2018-01-11

 • Илъэс зыбжанэ щIауэ къэмыхъуауэ, мы махуэхэм зэпсэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэкI Корее Ищхъэрэмрэ Корее Ипщэмрэ. Лъэныкъуэхэр щогугъ абы ехъулIэныгъэ къыпэкIуэну икIи къэралитIым я зэхущытыкIэр иригъэфIэкIуэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мысырыр къызэIуахыж

2018-01-11

 • Путин Владимир хуит ищIащ Урысеймрэ Египетымрэ (Мысырымрэ)  я хьэуа зэпыщIэныгъэр зэтраублэжыну. Абы теухуа зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ «УФ-м и           лъэпкъ шынагъуэншагъэмрэ цIыхухэр щIэпхъаджагъэхэм щыхъумэнымрэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа Iэмал щхьэхуэхэм» теухуа указым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЩIалэхэр дзэм зэрыраджэм экономикэр къилъахъэрэ?

2017-12-28

 • ЗэблэкIыгъуэ лъэхъэнэм и экономикэмкIэ институтым и лабораторэм и унафэщI Назаров Владимир къызэрилъытэмкIэ, фIэкIыпIэншэу щIалэгъуалэр дзэм ираджэныр щагъэтамэ, ди къэралым и экономикэм хуабжьу зричынут. Абы и Iуэху еплъыкIэр фи пащхьэ идолъхьэ:
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ректорхэм я улахуэр къапщытэ

2017-12-21

 • УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм зэпилъытэн щIидзащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм къапэкIуэ сэбэпынагъымрэ абыхэм я унафэщIхэм я улахуэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку