ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Къафэр зи Iэпэгъу

2018-09-13

 • Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун. Илъэситхум къриубыдэу абы зыIэ­ригъэхьа ехъулIэныгъэхэр мащIэкъым: «Дунейр къезыгъэлынур дахагъэрщ» дунейпсо телевизоннэ зэпеуэм и Гран-при саугъэтыр къихьащ, «Москва и бжьыхьэ», «Дэ­рэжэгъуэ», «Fairy Dance», «Хореограф Шершнев Виктор и саугъэт» урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я лауреат хъуащ, нэгъуэщI зэхыхьэ куэдми зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЦIыхухэм псалъэ къызыхуагъуэт политикхэм щрагъэлейм деж

2018-09-13

 • Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къикIауэ Кърымым щыIащ Жылагъуэм я жэрдэмхэмкIэ центрым и лIы­кIуэ­хэр. ХытIыгуныкъуэм щекIуэкIыр я нэкIэ зрагъэ­лъагъуу я хэкуэ­гъухэм жраIэжыну я мурадщ цIыхубэ дипломатиер къэзыгъэсэбэпыну яужь ихьахэм.
 • ХьэщIэхэм ящыщ Мец Кэтрин зэрыжиIэмкIэ, хуабжьу игу ирихьащ Симферополь и аэропортымрэ гъуэгу­хэмрэ. «Къалэри щIэращIэщ, цIыхухэри гуапэщ», — къыхигъэщащ абы.
 • Мы бзылъхугъэм Урысейм и щыпэкъакIуэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ГъащIэр къытхуэзыгъэкIэщIыр

2018-09-13

 • Дохутырхэм зэрыжаIэмкIэ, Уры­сейми Европэми я цIыху­хъухэр пасэу, щылэжьэфыну ныбжьым иту, дунейм щIехы-жым и щхьэусыгъуэр фадэ зэ­рефэращ.
 • — Фадэм цIыхур зэриукIыр гу­рыIуэгъуэщ. ЦIы­хухъум дежкIэ зэран псори зэпэтлъыту нэхъ Iейр наIуэ къэтщIыну къэхутэныгъэ едгъэкIуэкIати, фадэрауэ къы­щIэ­кIащ,- жеIэ Урысейм Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм и НИИ-м и къудамэм и унафэщI ­Халтуринэ Дарье. — Я зэранагъкIэ фадэм къакIэлъокIуэ тутыныр, наркотикыр, я узыншагъэм и чэзум зэрыкIалъамыгъэплъыр, пхъэщ­хьэ­мыщ­хьэрэ хадэхэкIыу яшхыр зэрымащIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Хамэхэм захуэгъэпщкIунукъым

2018-09-13

 • НэгъуэщI къэралхэм къи­кIыу Урысейм щы­лэ­жьэну, пIалъэкIэ щы­Iэну къакIуэ псоми я унэцIэхэр «цифровая плат­форма» къызэра­гъэ­пэ­щым ират­хэнущ.

 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку, Хэха

КIэ иIэну нэпсеягъэм?

2018-09-06

 • Пенсэ ныбжьыр къаIэтыну зэрамурадым цIыхухэр куэдым иригъэгупсысащ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ар псом япэу зыжьэхэуэнур нэхъ хуэмы щIауэ псэухэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псыр налкъутналмэсым нэхърэ нэхъ лъапIэ мэхъу

2018-08-30

 • ООН-м игъэбелджыла бжыгъэ: 2050 гъэм ирихьэлIэу псы щыщIэнущ дунейм цIыхуу тетым и ныкъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЕгъэджакIуэхэр ирагъэджэнущ

2018-08-30

 • Мы мазэм и 22-м яублащ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр. АбыкIэ ягъэбелджылы курыт еджапIэ- хэм 2024 гъэ пщIондэ къыщыхъуну зэхъуэкIыныгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тхыдэм хыхьэжа СССР-р

2018-08-23

 • Илъэс зыкъом лъандэрэ Беловежскэ мэзыр СССР-р зэрылъэлъэжам и дамыгъэу къокIуэкI. Ауэ щIыпIэм зыри илэжьакъым, IейкIэ тхыдэм къыхэнами: Совет Союз лъэщым и мащэр арыншами къатIакIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2018-08-23

Петронас чэщанэ зэтIолъхуэныкъуэхэр дуней псом щынэхъ телъыджэ ухуэныгъэхэм ящыщщ. Абыхэм ягъэдахэ Малайзием и щыхьэр Куала-Лумпур. ТIури зэбгъурытщ икIи ислъам гъуазджэм и хабзэхэм тету яухуащ. Дэтхэнэри къуапи 8 зиIэ вагъуэм ещхьщ. Чэщанэхэр пасэрей щэнхабзэм я дамыгъэщ, абыхэм апхуэдэу уигу къагъэкI мы къэралым Iэмал гъунапкъэншэхэр зэриIэр. ЧэщанитIыр абджыпсым къыхэщIыкIа лъэмыжкIэ зэпыщIащ. УакъиплъыкIмэ, щыхьэрым и щIыпIэ телъыджэхэр уолъагъу. Уардэунэхэм я пэшхэм псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ 213-рэ къызэщIаубыдэ. Ар футбол щыджэгу губгъуэу 48-м хуэдиз мэхъу. Дэтхэнэ чэщанэми къат 88-рэ и лъагагъщ. Абыхэм я щхьэгъубжэхэр плъэщIыным зы мазэпсо текIуэдэнущ. Мыбы туристхэмрэ езы къэралым щыпсэухэмрэ куэду щопэкIу. Зэ щыIами, илъэгъуахэр зэи щыгъупщэжыркъым. КIэщIу жыпIэмэ, Петронас чэщанэ зэтIолъхуэныкъуэхэр иджырей Малайзием и нагъыщэ нэхъыщхьэ хъуащ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Шэшэнфильмыр» зэхуащIыжами…

2018-08-09

 • УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм «Шэшэнфильмым» сом мелуан 22-рэ хухихат Чехов Антон и «Зэшыгъуэ» рассказыр игъэувын папщIэ. АрщхьэкIэ ахъшэр яIэщIэшхыхьыжри, фильмыр техыныр къэнэжащ. ИужькIэ-щэ?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Германие

2018-08-09

Майн Iус Франкфурт Германием и нэхъ къалэшхуэхэм ящыщщ, Гессен щIыналъэм и щыхьэрщ. Ар апхуэдэу Европэм Iуэхухэмрэ ахъшэхэмрэ щызэрахьэ и къалэ абрагъуэщ. Мыбы Европей банкымрэ нэмыцэ фонд биржэмрэ щыIэщ. А псоми къадэкIуэу Франкфурт езым и теплъэкIэ нэмыцэ къалэхэм я нэхъыбэм къащхьэщокI дэт унэхэм я лъагагъымкIэ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ахъшэ ухуей?  Еджэ

2018-08-02

 • Урысейм къалэн зыщищIыжащ илъэсихым къриубыдэу иригъэфIэкIуэну щIэблэм щIэныгъэ зэрырагъэгъуэт щIыкIэр, икIи а Iуэхур нэхъыфIу къызэхъулIэ къэралипщIым ящыщ хъуну. Ар Президент Путин Владимир и жэрдэмщ, «ЩIэныгъэ» зыфIаща лъэпкъ проектым а илъэсихым къриубыдэу сом мелард 674-рэ трагъэкIуэдэну Правительствэм игъэбелджылащ. «Мы ахъшэр зэрыщыту федеральнэ бюджетым щыщщ», — жиIащ вице-премьер Голиковэ Татьянэ, УФ-м и Ректорхэм я Советым и президиумым къыщыщыпсалъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Социализмэм  дыхуэпэжщ, ауэ  зыдмыхъуэжу  хъунукъым

2018-08-02

 • Кубэ хытIыгум лэжьыгъэшхуэ щаублэ. Социализмэмрэ коммунист партымрэ я фIыщIи ямыгъэкIуэду, а тIури я гъуазэу дяпэкIи псэуну зэрыхуейр къэралхэм и унафэщIхэм жаIэ, ауэ Конституцэр яхъуэжынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сыхьэти 4-кIэ зэпсэлъа иужькIэ СыткIэ лIыщхьэхэр зэрызэгурыIуэфар?

2018-07-26

 • Иджы белджылы хъуакIэщ Урысеймрэ США-мрэ я унафэщIхэм къэралитIым я зэхущытыкIэхэр гъэтэмэмыным хуэунэтIауэ япэ лъэбакъуэ зэрачар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Австрилие

2018-07-26

Австралием и нэхъ къалэшхуэ Сидней (нэхъапэм щыхьэру щытащ) тхыдэм и фэеплъхэмрэ иджырей унэхэмкIэ къулейщ. БлэкIар уигу къегъэкIыж Таун-Холл ратушэм. Мы зэманым абы щолажьэ къалэ администрацэр. АрщхьэкIэ мыбы гъэлъэгъуэныгъэ, щэнхабзэ Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэри щрагъэкIуэкI.

Зыхыхьэхэр: Махуэку