ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021-05-20

Перт къалэр КъухьэпIэ Австралием и щыхьэрщ икIи щыпсэу цIыху бжыгъэмкIэ а къэралым щыеплIанэщ. 1829 гъэм а щIыпIэм пэмыжыжьэу дыщэ, никель, нэгъуэщI фIыгъуэхэр зыхэлъ рудахэр куэду къыщагъуэтауэ щытащ. Ахэр къыщIахын щIа-дза иужь Перт хуабжьу зиужьащ, абы щыпсэухэм я нэхъыбэр мелуанырыбжэ хъуащ. Индие хым и Iуфэм Iус а къалэм зыплъыхьакIуэ макIуэ нэгъуэщI къэралхэм икIа цIыху куэд.