ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псы дэлъэдапIэ ухуэн ирагъажьэ

2021-07-08

  • ЕпщыкIутхуанэ лIэщIыгъуэ лъандэрэ тыркухэр йопщIыхь «етIуанэ Босфор» яухуэным. Иджы абы тегушхуэпащ Тыркум и президент Эрдоган Реджеп Тайип икIи мывэ хилъхьащ «Истамбыл» зыфIаща псы дэлъэдапIэм тралъхьэну лъэмыжихым ящыщ зым и лъабжьэ ягъэжым. Псы дэлъэдапIэм и кIыхьагъщ километр 45-рэ (Босфорыр километр 60 мэхъу).

  • Абы и бгъуагъыр метр 275-рэ, кууагъыр метр 21-м нэс хъунущ. Псы дэлъэдапIэм зы илъэсым дэкIыфынущ кхъухь мин 67-м щIигъу.Ухуэныгъэм текIуэдэнущ доллар мелард 13 — 20-м нэс. Ар къэралымрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ зэдаухуэну аращ. КъызэрабжамкIэ, псы дэлъэдапIэ яухуэнум илъэсым доллар меларди 8 къилэжьыфынущ, кхъухьхэр абы зэрыдэкIыну къудейм къыпэкIуэу.
  • «Истамбылым» хэтынущ кхъухь тедзапIэхэр, сатум пыщIа хъумапIэ-хэр, хы ФIыцIэм хуэзэ зыгъэпсэхупIэхэр, къулей дыдэхэм папщIэ яухуэну унэ зэпэщхэр. КъищынэмыщIауэ, «къалэ Iущ» жыхуаIэм хуэдэу тIу яухуэнущ, цIыху мин 500 щыпсэуфыну.
  • Псы дэлъэдапIэр пхуэмыгъэзэкIуэжыну щIыуэпсым зэран хуэхъу-ну жызыIэ щыIэми, къэралым и унафэщIхэм ар ядэркъым, ухуэныгъэр здыхуэзэну щIыпIэр егупсысауэ, цIыхуми тхыдэ фэеплъхэми зэран яхуэмыхъун хуэдэу къыхахауэ жаIэри. ЦIыху мелуан 15 зыдэс Истамбыл псы зэфэн къемэщIэкI хъуну зэрыжаIэр пэжщ, ауэ Мелен псы хъумапIэр абы папщIэ яухуэнущи, гугъуехь зыхащIэнукъым.
  • ЖыпIэнурамэ, лIэщIыгъуэм и ухуэныгъэкIэ узэджэ хъун Iуэху щаублэ мы къэралым. Тыркухэр ухуакIуэфIу къыщалъытэ дуней псом. Мы псы дэлъэдапIэр абы иджыри зэ щыхьэт техъуэну къыщIэкIынщ.