ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псэм дыхьэ щIыпIэ

2021-06-10

  • Социологхэр цIыхухэм яхэупщIыхьащ ди къалэхэм ящыщу псэм нэхъ зыщигъэпсэхуу, зэIузэпэщу къалъытэм теухуауэ.

  • Япэ ирагъэщахэм яхэтщ Ставрополь, Краснодар крайхэм я къалэ-курортхэр. ЩIыпIэ дахэхэр Урысейм къобэкI, ауэ зыбгъэпсэхуным сыт и лъэныкъуэкIи хуэхьэзырхэр мащIэщ, аращ а щыIэхэм я санаторэхэмрэ унэрэ-фэтэру щащэмрэ нэхъ лъапIэ щIэхъури. А Iуэхур щIигъэхуэбжьащ коронавирусми: я лэжьыгъэр унэм щIэсу зэфIэзыгъэкIыфхэм IуэхущIапIэм ягъэзэжыну хуейкъым, абыхэм ящыщ куэд ди къэралым, уеблэмэ нэгъуэщI къэралхэм я щIыпIэ хуабэхэм Iэпхъуащ, я улахуэр къыщахь IуэхущIапIэр къазэрыщыгугъ лэжьыгъэр ИнтернетымкIэ зэфIагъэкIыу.
  • Иужьрей зэманым дэ куэдрэ зэхыдох Краснодар, адыгэхэр Бжьэдыгъу къалэкIэ зэджэу щытам, лэжьапIэ къалъыхъуэу, абы щыпсэуну хуейуэ къэIэпхъуэхэм я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр. ЗэрыжаIэщи, «цыджан пощтым» нэхъ хъыбарегъащIэ IэмалыфI щыIэкъым. Къалэм и цIэр игъэIун хузэфIэкIащ яIэр зэIузэпэщ зэращIым, цIыхум и тыншыгъуэм сыткIи тещIыхьауэ яухуа хьэблэщIэхэм.