ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урымым и къалэ нэхъ дахэхэм ящыщ Ливорно Арно псымрэ тенджызымрэ я зэхуакум дэсщ.  Ар тхыдэм и фэеплъхэмкIэ къулейщ. Апхуэдэу къалэм  мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн щегъэзащIэ къэралым и промышленностми. Мыбы илъэсым кхъухь куэд  щащI. КъыдэкIуэу къалэр цIэрыIуэщ езым и хытIыгу телъыджэхэмкIи.

2021-10-15