ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалэхэр

2021-09-30

Хонсю хытIыгум щыIэ Кобе къалэр Японием и мызакъуэу, дуней псом щыцIэрыIуэщ, а къэралым и кхъухь тедзапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыр зэрыщыIэм и фIыгъэкIэ. Иужьрейм зы илъэсым хьэлъэ зэмылIэужьыгъуэу тонн мелуани 150-м нэблагъэ щызэрагъакIуэ. Абы къыдэкIуэу, ар апхуэдэу промышленнэ центр инщ.1995 гъэм щIыр шынагъуэу зэрыщыхъеям Кобе хэщIыныгъэшхуэ къритауэ щытащ. АрщхьэкIэ, зэхэкъутэныгъэхэр псынщIэ дыдэу зэфIагъэувэжащ.