ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъытщIэхъуэ щIэблэр щIыдопIыкI

2020-08-20

  • Урысей Федерацэм и МЧС-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30, ТекIуэныгъэ Иныр къызэрытхьрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым альпинист Iуэхугъуэ щхьэпэ щекIуэ- кIащ.

  • Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ, Ищхъэрэ-КъухьэпIэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлъакIуэ щIыналъэ гупхэм я къудамэхэм я лэжьакIуэ 45-рэ Iуащхьэмахуэ и щыгум дэкIуеящ. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэмрэ Урысей Ипщэмрэ я субъект псоми икIахэр.
  • КъегъэлакIуэхэр Iуащхьэмахуэ ебгъэрыкIуащ щIыпIэм щызыхагъэзэгъа «Приют 11»-м къыщыщIэдзауэ. Iуэху щхьэпэм хэта псори абы и щыгум хэщIыныгъэншэу нэсащ. Фэеплъ сурэтхэр зытрагъэхри, ахэр бэIутIэIуншэу бгым къехыжащ.
  • ЕтIуанэ махуэм «Мир» станцым (тенджызым елъытауэ метр 3500-рэ и лъагагъщ) щыIэ «Iуащхьэмахуэ лъапэ зыхъума лIыхъужьхэм» я монументым и деж пщIэ щыхуащIащ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэр яхъумэу хэкIуэда совет сэлэтхэм я фэеплъым. ИужькIэ, къуршым и дэкIыпIэхэр Iэрамыгъыхьэу бийм япэщIэта зауэлIхэм Терскол къуажэм щыхуагъэува фэеплъ сыным пэгъунэгъуу, къегъэлакIуэхэм пэкIу ирагъэкIуэкIащ. ЛIыхъужь хэкIуэдахэм я фэеплъу дакъикъэкIэ щымащ. ИтIанэ обелискым удз гъэгъахэр бгъуралъхьащ.
  • — ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъумрэ ди министерствэм и юбилеймрэ гулъытэншэу къытхуэгъэнэнутэкъым, — жиIащ МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ гупым и унафэщI Ципковский Александр. – Абы къыхэкIыу дызэгурыIуащ а Iуэхугъуэ инхэм я щIыхькIэ Iуащхьэмахуэ дыдэкIыну. Ар хъарзынэу къыдэхъулIащ. Ди мурад нэхъыщхьэт Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьу хэкIуэдахэмрэ псэухэмрэ яхуэфэщэн пщIэ яхуэтщIыныр. ЗышыIэныгъэмрэ псэемыблэжыныгъэмрэ я щапхъэхэр абыхэм дагъэлъэгъуащ. Аращ нобэрей хэкупсэ гъэсэныгъэм лъабжьэ быдэ хуэхъуар икIи къытщIэхъуэ щIэблэр зыщIэтпIыкIыр.
  • Iуащхьэмахуэ дамыгъэ лъэщ хуэхъуащ ТекIуэныгъэм хуэпабгъэ дэтхэнэми. Абы и щыгум къыщыхутэныр лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ я пщалъэщ. Аращ дэтхэнэ зы Iуэхугъуэ щхьэпэри Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм щаIэтмэ, щагъэлъапIэмэ, куэдым щIафIэфIыр. Абы дэкIуеяхэм зэи къахэкIакъым Хэку зауэшхуэм и зэманым Iуащхьэмахуэ лъапэ яхъумэу хэкIуэда совет сэлэтхэм я фэеплъым и деж къыщызэтеувыIэу, хуэфэщэн пщIэ хуэзымыщIа. АдэкIи апхуэдэу зэрыщытынум шэч хэлъкъым.
  • Къаудыгъу Заур.