ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Безенги аузым щекIуэкIынущ спорт лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэмкIэ фестиваль

2020-07-30

  • КъБР-м и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ «Безенги» альплагерым бадзэуэгъуэм и 29 — шыщхьэуIум и 2-хэм къриубыдэу щызэхэтынущ «Outdoor Festival Alpindustria Bezengi» фестивалыр, спорт лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэм хабжэхэмкIэ щызэпеуэнур.

  • Ар жьы къабзэм щекIуэкIыну махуэшхуэщ икIи уи зэфIэкIыр здынэсыр бгъэунэхунымкIэ, бгылъэ щIыпIэхэм уи нэгу зыщегъэбгъэужьынымкIэ, зыщыбгъэпсэхунымкIэ IэмалыфI дыдэщ. Абы хэтынущ а спорт лIэужьыгъуэхэм хуэдэхэм дихьэх цIыху 60-м щIигъу. Зэхьэзэхуэнур цIыхухъухэм я закъуэкъым, атIэ цIыхубзхэми апхуэдэ Iэмал яIэнущ.
  • Фестивалым и программэм хэтщ къырым дэкIынымкIэ, жэщу бгылъэ щIыпIэхэм къыщызэдэжэнымкIэ  зэпеуэхэр, апхуэдэуи пхъэнкIий зэщIэкъуэн Iуэху щхьэпэми ухэт хъунущ,  жэщым  къырым  удэкIыным и гугъуагъри бгъэунэхуфынущ.  Фестивалым лекцэ купщIафIэхэм къыщеджэнущ, экстремальнэ спорт лIэужьыгъуэхэм зэрызыхуагъасэм, абыхэм къыщагъэсэбэп щыгъынхэр, Iэмэпсымэхэр зыхуэдэм зыщагъэгъуэзэфынущ.  Фестивалым и къызэ-гъэпэщакIуэщ «Альпиндустрия» бгылъэ клуб» щIыналъэзэхуаку жылагъуэ зэгухьэныгъэр, «Безенги» альпинист лагерым и администрацэр и щIэгъэкъуэну.
  • Пандемием и зэранкIэ ягъэува мардэхэм апхуэдэ Iэмал иджыри къэс къызэрамытам къыхэкIыу, иджы япэу зэхашэу аращ мыпхуэдэ фестиваль. Нэхъапэм абы зэхуишэсырт Урысейм и мызакъуэу, нэгъуэщI къэралхэми щыщ спортсменищэ бжыгъэхэр. Нэхъ гугъуу къалъытэ спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ бгыхэм щызэпеуэным хуэгъэпса «Red Fox Elbrus Race 2020» фестивалыр накъыгъэм ирагъэкIуэкIын хуейуэ щытат, ауэ коронавирусым и зэранкIэ ар 2021 гъэм ягъэIэпхъуэн хуей хъуащ. Жэщу бгылъэ щIыпIэхэм къыщызэдэжэным теухуа дунейпсо зэхьэзэхуэхэу «Adidas x Alpindustria Elbrus World Race — 2020»-р, Европэм и къурш нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и хъуреягъым къыщызэдэжэным хуэгъэпсари, апхуэдэу дызыхуэкIуэ илъэсым ирагъэкIуэкIыну траухуэжащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.