ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-07-30

 • Бадзэуэгъуэм и 30, махуэку
 • ЦIыхукIэ сату щIыным ебэныным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкI.
 • Зэныбжьэгъугъэм и дунейпсо махуэщ
 • Арэфэ махуэщ

 • 1768 гъэм дунейм и хъуреягъыр къызэхикIухьын мурадкIэ псым техьащ Кук Джеймс зи капитан кхъухьыр. Абы ист псори зэхэту цIыху 84-рэ. Дунейм и щIыпIэ куэд япэу къахутэри,   гупыр 1771 гъэм Инджылызым къекIуэлIэжауэ  щытащ.
 • 1932 гъэм Лос-Анджелес (США) къалэм къыщызэIуахащ Х Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр екIуэкIащ шыщхьэуIум и 14 пщIондэ.
 • 1980 гъэм Израилым и Кнессетым къэралым и щыхьэру Иерусалим игъэуващ.
 • Япэ рангым и капитан, Хэку зауэшхуэм хахуэу хэта, дзэ-тенджыз щIэныгъэхэм я кандидат Вэрокъуэ Гъузер къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • США-м щыщ актёр, хьэрычэтыщIэ, политик цIэрыIуэ Шварценеггер Арнольд и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • УФ-м Художественнэ гимнастикэмкIэ и федерацэм и унафэщI, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь Виннер — Усмановэ Иринэ и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Политик, УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэдзэ Железняк Сергей            и ныбжьыр илъэс 50 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык къалэм пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 26-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 31, мэрем
 • Муслъымэнхэм я махуэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщ зыщ — Къурмэн хьидщ
 • Системнэ администраторым и махуэщ
 • 1944 гъэм РСФСР-м и щIыналъэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1954 гъэм КПСС-м и Комитет Нэхъыщхьэмрэ Министрхэм я Советымрэ унафэ къащтащ Новая Земля щIыпIэм ядернэ Iэщэхэр щагъэунэхуну полигон къыщызэгъэпэщыным теухуауэ.
 • 1956 гъэм Москва Лениным и цIэр зезыхьэ  стадион нэхъыщхьэр къыщызэIуахащ. Иджыпсту ар «Лужники» стадионырщ.
 • 1990 гъэм къызэрагъэпэщащ «Газпромбанк»-р.
 • 1991 гъэм СССР-мрэ США-мрэ Москва Iэ щытрадзащ зэребгъэрыкIуэ Iэщэхэр (СНВ) гъэмэщIэным теухуауэ.
 • 1994 гъэм Бубкэ Сергей бжыр иIыгъыу лъагапIэм елъэнымкIэ дунейпсо рекорд игъэувауэ щытащ. Италием щыщ Сестриере къалэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм хэту ар щхьэпрылъащ метри 6-рэ сантиметр 14-рэ хъу лъагапIэм. Ар Олимп Джэгухэм я чемпионым и 35-нэ дунейпсо рекордт.
 • Франджы киноактёр, ХХ лIэщIыгъуэм и джэгуакIуэ нэхъ щэджащэхэм хабжэ Луи де Фюнес къызэралъхурэ илъэси 106-рэ   ирокъу.
 • Циркым и утыкур илъэс куэд хъуауэ зыгъэбжьыфIэ, джэгуакIуэ телъыджэу къалъытэ, СССР-м и цIыхубэ артист Попов Олег къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ,  СССР-м и цIыхубэ артисткэ Пьехэ Эдитэ и ныбжьыр илъэс 83-рэ  ирокъу.
 • Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, актёр, продюсер, цIыхубэм фIыуэ ялъагъу «Телъыджэхэр къыщыхъу губгъуэ» джэгукIэм цIэрыIуэ ирихъуа Якубович Леонид и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор Бидэнокъуэ Мурат и ныбжьыр илъэс 55-рэ    ирокъу.
 • Британием щыщ тхакIуэ, Поттер Гарри теухуа тхылъхэр зи IэдакъэщIэкI Роулинг Джоан и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, Белгород кооперацэмкIэ, экономикэмрэ правэмкIэ и институтым и къудамэу Налшык дэтам и профессор Жэрыкъуэ Оксанэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык къалэм пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 — 29-рэ, жэщым градус 20 — 21-рэ щыхъунущ.