ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

АдэцIэр зэхагъэгъуащэри…

2020-07-30

 • 2004 гъэм, ТекIуэныгъэм и махуэм и пэ къихуэу, «Аргументы и факты» газетым тхыгъэ кIэщI къытрадзауэ щытащ. Абы итт Малэ Къэрэшей районым щыщ Первомайск (Абыкъухьэблэжь) къуажэм щыщ адыгэ щIалэ Тамбий Владимир Леонтий и къуэр Совет Союзым и ЛIыхъужь ящIауэ зэрыщытар. АрщхьэкIэ а цIэ лъапIэр зыфIащам къылъэIэсыжакъым, и адэцIэр зэхагъэгъуащэу Леонтийм и пIэкIэ Леонид жиIэу ятхауэ къыщIэкIри.

 • ЛIыхъужьым и щхьэгъусэу щыта Тамбий Евдокие Алексей и пхъум, Харьков областым щыщ Изюм къалэм щыпсэум, и письмом къыщиIуэтэжащ а хъыбарыр. Iуэхум и пэжыпIэр зэхэзгъэкIын си мураду Нартсанэ (Кисловодск) военкоматым сыкIуащ. Абы щызагъэлъэгъуащ Тамбий Владимир Леонтий и къуэм и тхылъхэр. ЛIыхъужьым теухуауэ абы итхэм сыкъыщеджэм, хуабжьу згъэщIэгъуащ Ставрополь крайми, Къэрэшей-Шэрджэсми, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Адыгейми щыпсэухэр мы Iуэхум зыкIи зэрыщымыгъуазэр. Ауэ езы жылэм дэс куэдым фIы дыдэу яцIыхужырт я къуажэгъу хахуэр зыхуэдэлIу щытар.
 • ЯпэщIыкIэ Тамбийм и тхылъхэм зыри трызагъэтхыкIакъым, организацэ гуэрым и лъэIу зэрызмыIыгъым къыхэкIыу. Ауэ подполковник Къалэужь Андрей и фIыгъэкIэ Тамбийр щыпсэуа щIыпIэр къэзгъуэтыжащ.  Сэ сыкъыщыхутащ Абыкъухьэблэжьым и уэрамхэм ящыщ зым, 1984 гъэм дунейм ехыжа Тамбий Владимир зытесам. СыщIэупщIэурэ, комбатым и шыпхъур къэзгъуэтащ. Куэд дэмыкIыу абырэ сэрэ дызэIущIащ, «Аргументы и факты» газетым тета тхыгъэ цIыкIури сигъэлъэгъуащ.
 • Абы щыгъуэм сэ къэзгуфIам гъунэ иIакъым. ИкIи «Черкес хэку» газетым  и лъэIу тхылъ сIыгъыу Нартсанэ къалэ военкоматым сыкIуэри, Тамбий Владимир Леонтий и къуэм теухуа тхылъхэр ксерокскIэ тестхыкIри, зджыуэ тхьэмахуэкIэ сыбгъэдэсащ.
 • Аращи, чыристан диныр къэзыщта Тамбийхэ Леонтийрэ (и лъэпкъкIэ къэбэрдейщ) Екатеринэрэ (и лъэпкъкIэ шэрджэсщ) 1923 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м щIалэ цIыкIу къахуэхъуащ. 1939 гъэм абы Учкекен къыщиухащ курыт еджапIэр; иужькIэ Нартсанэ зооветеринар техникумым щIэтIысхьащ.
 • А зэманым зауэм и кIагъэпшагъэр Европэм къыщхьэщыхьэу щIидзат. Хэкур зыхъумэжын зауэлI хуэныкъуэт. 1939 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м Володя щIолъэIури дзэм ма-кIуэ икIи Орджоникидзе къалэм дэта лъэсыдзэ училищэм щIагъэтIысхьэ. ИлъэситI дэкIа нэужь, училищэр къеухри, лейтенант цIэр къыфIащ икIи взводым и унафэ- щIу фронтым ягъакIуэ. Зы мазэ докIри, ротэм и командирым и къуэдзэу ягъэув.
 • Ищхъэрэ-кхъухьэпIэ лъэныкъуэм зауэр и гуащIэгъуэу щекIуэкIырт.  25-нэ фочауэ бригадэ щхьэхуэм и 2-нэ дзэ пакIэ нэхъыщхьэм хэту Волхов фронтым щызауэурэ, Тамбийр Чудовэ станцым деж уIэгъэ щохъу. УIэгъэщым къыщIэкIыжа нэужь, 1942 гъэм и гъатхэпэм, ар ягъэув КъухьэпIэ фронтым и 31-нэ армэм и 20-нэ гвардейскэ диви-     зэм и 57-нэ фочауэ полкым и пулемёт ротэм и унафэщIу. И ротэм щIыгъуу Калинин областым щыщ Погореловэ къалэм и гъунэгъуу щызауэурэ, 1942 гъэм и шыщхьэуIум Владимир аргуэру уIэгъэ мэхъу. Москва и деж щагъэхъужа нэужь, зыхэта дивизэм ягъэкIуэжри, ар 57-нэ гвардейскэ фочауэ полкым и батальоным и командир ящI. Абы щыгъуэм Тамбийр илъэс 19 хъуа къудейт. Владимир и батальоныр и гъусэу Новомосковск, Нижне-Днепровск хуит къэзыщIыжахэм яхэтащ, иужькIэ Днепр япэ зэпрыкIахэми яхэтащ.
 • А зэманым Тамбийр ягъэув 57-нэ гвардейскэ фочауэ полкым и командирым сэлэтхэр гъэсэнымкIэ и къуэдзэу. ИужькIэ, 1943 гъэм и дыгъэгъазэм, Ещанэ Украин фронтым и 37-нэ армэм и 20-нэ гвардейскэ фочауэ дивизэм и 57-нэ фочауэ полкым и командир ящI. Илъэс 20 къудейт абы щыгъуэ адыгэ щIалэр зэрыхъуар.
 • Зы мазэ дэкIауэ, Кривой Рог къыщащтэм щыгъуэ, Тамбийр аргуэру уIэгъэ мэхъу. Нартсанэ зыщегъэхъуж икIи, мазиплI докIри, фронтым аргуэру егъэзэж. Куэд дэмыкIыу Владимир мотомеханизированнэ гуп щхьэхуэм и командиру ягъэув. Абы къыпэщытт Румыниери, Болгариери, Югославиери, Венгриери.
 • 1945 гъэм и мэлыжьыхь мазэм Тамбийр ягъакIуэ Фрунзе и цIэр зезыхьэ Академием. Абы щыгъуэм а еджапIэ нэхъыщхьэр Свердловск къалэм щыIэт. Ауэ и узыншагъэр зэрымыхъарзынэм къыхэкIыу Владимир Академием къыщIагъэкIыж.
 • Зауэ нэужьым Тамбийр IэнатIэшхуэхэм пэрытыжыфкъым. Мызэ-мытIэу  ар  сымаджэщхэм  щIэлъащ. Ауэ кIуэ пэтми и уIэгъэхэр нэхъ къеузырт. Абы къыхэкIыуи 1960 гъэм дзэм къыхагъэкIыж.
 • Тамбий Владимир Нартсанэ къегъэзэж. Ар лэжьащ лы комбинатым и къудамэм и унафэщIу.
 • Зауэм щыгъуэ Тамбий Влади-       мир Леонтий и къуэм къыхуагъэфэщащ Вагъуэ Плъыжь ордену тIу, Александр Невский, Бэракъ Плъыжь орденхэр, «ЛIыгъэкIэ къазэрыхэщам папщIэ» совет, болгар медалхэр, нэгъуэщI зыбжани.
 • Тамбий Владимир Леонтий и къуэм и цIэр фIащащ Абыкъухьэблэжьым и уэрамхэм ящыщ зым. Ауэ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм абы и фэеплъ гуэри щыбгъуэтынукъым.
 • Тамбийм и фэеплъыр кIуэдакъым, ауэ ар нэхъри къэIэтыжын, хуэфащэ пщIэ егъэгъуэтыжын хуейщ.
 • АКЪБАЩ Тохъутар.
 • Брамтэ къуажэ.