ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Вирусым   зыщыхъумэнымкIэ  сэбэп   къэхутэныгъэщIэ

2020-03-28

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ПМиАТ (Прогрессивные материалы и аддитивные технологии) центрым щолэжь коронавирусым щызыхъумэ полимер антисептикхэр щIыным. Абы иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ КъэхутэныгъэхэмкIэ урысейпсо фондым. КъБКъУ-м и ПМиАТ центрым щрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэм патент къыпэкIуащ.

  • А антисептикыр къагъэсэбэпурэ центрым и IэщIагъэлIхэм гъатхэпэм и 20-м университетым щрагъэкIуэкIащ уз зэрыцIалэм зыщыхъумэным хуэунэтIа профилактикэ санитар Iуэхугъуэхэр. А лIэужьыгъуэщIэмкIэ ялъэщIащ бжэкъухэр, дэкIуеипIэм и убыдыпIэхэр, лифтхэм я текъузапIэ цIыкIухэр. Лэч зэралэ щёткэхэмкIэ щахуа полимерыр дакъикъэ зытхухкIэ мэгъущри, микробхэмрэ вирусхэмрэ зыукI фэ пIащIэу абыхэм къытонэ. КъищынэмыщIауэ, ар цIыхум и узыншагъэм зыкIи зэран хуэхъуркъым.
  • КъБКъУ-м и медицинэ факультетым МикробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэм мы зэманым щрагъэкIуэкI къэхутэныгъэхэр хуэунэтIащ полимер антисептикыщIэр коронавирусым и нэгъуэщI лIэужьыгъуэхэм зэрахущытыр наIуэ къэщIыным. Апхуэдэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэхэр я лъабжьэу зэхалъхьа полимерхэр нэхъапэIуэкIэ къыщагъэсэбэпащ кхъухьлъатэхэр, хьэршым щылэжьэну ракетэхэр щащIкIэ. Иджырей полимерхэр медицинэ IэнатIэми сэбэп щыхъунущ.
  • ЖЫЛАСЭ   Маритэ.