ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ИлъэскIэ ягъэIэпхъуэ

2020-03-28

  • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м Токио къыщызэIуахын хуея XXXII гъэмахуэ Олимп Джэгухэр зы илъэскIэ ягъэIэп-хъуащ. Апхуэдэ хъыбар къэIуащ Японием и премьер-министр Абэ Синдзэрэ Дунейпсо Олимп Комитетым и Iэтащхьэ Бах Томасрэ вэсэмахуэ зэхуэза иужькIэ.

  • Сыхьэтым нэблагъэкIэ екIуэкIа зэIущIэм, къищынэмыщIауэ, хэтащ XXXII гъэмахуэ Олимп, Паралимп Джэгухэм я къызэгъэпэщакIуэ комитетым и тхьэмадэ Мори Ёсирэ, Токио къалэм и мэр Коикэ Юри-кэ, гъэмахуэ Олимп, Паралимп Джэгухэр егъэкIуэкIынымкIэ министр Хасимотэ Сэйкэ сымэ.
  • «Коронавирусым дуней псом зэрызыщиубгъуам къыхэкIыу икIи спортсменхэм я узыншагъэм шынагъуэ къытемыхьэн папщIэ сэ къыхэслъхьащ ди деж мы гъэм щыIэну гъэмахуэ Олимпиадэмрэ Паралимп Джэгухэмрэ я пIалъэр зы илъэскIэ ягъэIэпхъуэну», — жиIащ Японием и премьер-министр Абэ Синдзэ зэIу-щIэ нэужьым. Абы къыхигъэщащ Олимп Джэгухэр Токио 2021 гъэм и гъэмахуэм фIэмыкIыу зэрыщекIуэкIынур икIи ар щымыгъэIэхэным зыми и гугъу зэримыщIыр.
  • Мы Олимпиадэр зэрагъэIэпхъуар нэхъыфIщ. Мылъку лей ирамыгъэхьын папщIэ ар пасэу зытраухуа пIалъэм щагъэIамэ, къэрал куэдым я лIыкIуэхэр зэрамыгъэкIуэнур наIуэ хъуакIэт. Къапщтэмэ, Канадэмрэ Австралиемрэ жаIакIэт Токио мы гъэм я спортсменхэм зыкъызэрыщамыгъэлъэгъуэнур. Америкэм и Штат Зэгуэтхэри, нэгъуэщI къэрал куэди абы хуэкIуэрт.
  •  Жыласэ Заурбэч.