ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэщIэхэр кърагъэблагъэ

2019-11-14

  • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр дыгъуасэ яхуэзащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ щIыналъэхэм я парламентхэр зэ рызэдэлэжьэнум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 12-м зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету.

  • ЛIыкIуэхэм зыщрагъэп лъыхьащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщ хьэм и IуэхущIапIэм, хагъэгъуэзащ я зэфIэкIхэмрэ  ехъулIэныгъэхэмрэ.
  • Егоровэ Татьянэ кIэщIу тепсэлъыхьащ КъБР-м и Парламентым и гъэпсы кIэм рэ я лэжьыгъэр зэраубзыхумрэ.
  • — Ди хьэщIэ депутатхэр  нэхъыбэу зыхэтыр эконо микэм епха комитетхэрщ. ДызэчэнджэщынымкIэ абы мыхьэнэшхуэ иIэщ, мы махуэхэм къэралым и щIыналъэ псоми бюджетым щы топсэлъыхьри, — жиIащ Егоровэм. — Апхуэдэуи къыхэзгъэщыну сыхуейт Тверь областым и зэфIэкIхэм зы щыдгъэгъуэзэну дызэры хуейр, псом хуэмыдэу мэкъу мэш IэнатIэм, элект роэнергетикэм, туризмэм зэрызрагъэужь щIыкIэм. А псом щхьэхуэу нобэ ды щытепсэлъыхьыну ди мурадщ комитетхэр зыхэтыну зэIущIэм. Шэч хэмылъу, мыпхуэдэ Iуэху бгъэ ды хьэ кIэр щхьэпэ хъунущ ди щIыналъэхэр зэрызэдэлажьэр дяпэкIэ едгъэфIэкIуэнымкIэ. Дэ дыкIэлъоплъ щIы налъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьыгъэ убзыхукIэм. Пса лъэм папщIэ, КъБР-м и Парламентым и V-нэ зэхы хьэгъуэр жыджэру ядэ лэ жьащ Сыбыр, Приволжье федеральнэ округхэм, Тэ тэрстаным я хабзэубзыху IуэхущIапIэхэм, апхуэдэуи щIэх-щIэхыурэ даIуощIэ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я лIыкIуэхэми.
  • Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым Бюджетымрэ налогхэмкIэ и комитетым и унафэщI Буевич Константин бысымхэм фIы щIэ яхуищIащ, гуапэу къы зэрырагъэблэгъам папщIэ.  Абы жиIащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэ хуэсым депутат 40 зэры хэтыр, политикэ парти 4 къы зэры щы гъэ лъэгъуар («Уры сей зэ къуэт», «Захуа гъэ здэщыIэ Урысей», КПРФ, ЛДПР).
  • «Фи щIыналъэм, цIыху хэм я гуапагъэр зыхэт щIащ, гуа пэу фыкъытIущIащ. Дыщогугъ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIы кIуэ хэри Тверь щIыналъэм фы нытхуеблэгъэну», — жи Iащ абы.
  • Саугъэтхэр зэIэпаха нэ ужь, лIыкIуэхэмрэ бысым хэмрэ я лэжьыгъэм щIа дзащ. ХьэщIэхэм зыщра гъэ п лъыхьынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIапIэ зыбжанэм.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.