ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 14, махуэку
 •  Фошыгъу узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 •  Логопедым и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и социологхэм я махуэщ
 •  Белоруссием щагъэлъапIэ гъукIэм и махуэр
 •  Индием и сабийхэм я махуэщ

 •  1666 гъэм дунейм щыяпэу лъы хакIауэ щытащ. Ар зы хьэм къыхашри, нэгъуэщI хьэм хакIат.
 •  1907 гъэм лэжьэн Урысейм щыщIидзащ III Къэ-рал Думэм
 •  1936 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ дунейм и щытыкIэнум кIэлъыплъ институт нэхъыщхьэр.
 •  1956 гъэм КПСС-м и обкомым щытепсэлъыхьащ Къэбэрдейр Урысейм езым фIэфIу зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум зэрызыхуагъэхьэзыр щIыкIэм. Доклад зыщIар обкомым и секретарь Бэрбэч ХьэтIутIэщ.
 •  1970 гъэм СССР-р Граждан авиацэм и дунейпсо зэгухьэныгъэм хыхьащ.
 •  1989 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ зи хэкур залымыгъэкIэ зрагъэбгына лъэпкъхэм лей зэрыкIэлъызэрахьар, ар щIэпхъаджагъэу зэрыщытыр къыщыгъэлъэгъуауэ.
 •  1994 гъэм Парижрэ (Франджы) Лондонрэ (Инджылыз) зэпыщIа мэхъу Ла-Манш псы дэжыпIэм щащIа тоннелымкIэ.
 •  Франджы сурэтыщI цIэрыIуэ, импрессионизмым и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ Моне Клод къызэралъхурэ илъэси 179-рэ ирокъу.
 •  Индием щыщ къэрал лэжьакIуэ, дуней псом щынэхъ цIэрыIуэ политикхэм хабжэу щыта, Индием и япэ премьер-министр Неру Джавахарлал къызэралъхурэ илъэси 130-рэ ирокъу.
 •  Швецием щыщ тхакIуэ цIэрыIуэ, «Малыш Карлсон» таурыхъыр зи IэдакъэщIэкI, тхылъищэм нэблагъэ (и нэхъыбапIэр сабийхэм яхуитхауэ) къыдэзыгъэкIа Линдгрен Астрид къызэралъхурэ илъэси 112-рэ ирокъу
 •  ТхакIуэ Къашыргъэ ХьэпащIэ къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.
 •  Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ефэнды Джылахъстэн и ныбжьыр илъэс 95-рэ ирокъу.
 •  УхуакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Алмэ Алий къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 •  Инджылызым и пащтыхьыкъуэ Чарльз и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 •  Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Къэрмокъуэ Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  Совет фигурист, Европэм и чемпион Бобрин Игорь и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 •   2005 — 2009 гъэхэм США-м и Къэрал секретару щыта Райс Кондолизэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 •  Урысей актрисэ, УФ-м и Къэрал Думэм и VI зэхуэсыгъуэм и депутату щыта Кожевниковэ Марие и ныбжьыр илъэс 35-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 6 — 8, жэщым градуси 3 — 4 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 15мэрем
 •  Гъуэгум къыщыхъу автомобиль зэжьэхэуэхэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ
 •  Дзэм къулыкъу щищIэну ираджэм и урысейпсо махуэщ
 •  Урысейм зэщIэгъэуIуауэ щалэжь щIэпхъаджагъэхэм ебэныным хуэгъэпса IэнатIэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1988 гъэм)
 •  Бразилие Республикэр къыщызэрагъэпэща (1889 гъэм) махуэщ
 •  Палестинэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ — къэралыр къыщызэрагъэпэща (1988 гъэм) махуэр ягъэлъапIэ
 •  Географие хъыбарегъащIэ системэхэм я махуэщ
 •  Японием щагъэлъапIэ сабийхэм я махуэр
 •  1764 гъэм Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академиер къызэрагъэпэщащ.
 •  1886 гъэм Штутгарт къалэм (Германие) щыщ Бош Роберт унагъуэм къыщагъэсэбэп Iэмэпсымэхэр щызэпкъралъхьэ и IуэхущIапIэ, цIыхуитI фIэкIа щымылажьэу, къызэIуихащ. Иджы ар дуней псом щыцIэрыIуэ «Bosch» фирмэрщ.
 •  1912 гъэм лэжьэн щIидзащ IV Къэрал Думэм.
 •  1933 гъэм Москва япэ троллейбус линэхэм лэжьэн щыщIадзащ.
 •  1934 гъэм СССР-м япэу щекIуэкIащ макъ зыщIэт теленэтынхэр.
 •  1955 гъэм Ленинград метром и япэ гъуэгум лэжьэн щIидзащ.
 •  1988 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ зэщIэгъэуIуа щIэпхъаджащIэ гупхэм ебэнынымкIэ управленэр.
 •  Совет конструктор, Iэщэ лIэужьыгъуэ куэд, абыхэм иджыпсту и цIэр зезыхьэ кIэрахъуэри яхэту, къэзыгупсыса Стечкин Игорь къызэралъхурэ илъэс 97-рэ ирокъу.
 •  Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, ЩIДАА-м и член-корреспондент, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэшыр Юрий и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 •  «Адыгэ псалъэ» газетым и корректору илъэс 40-м щIигъукIэ хьэлэлу лэжьа, республикэм и дамыгъэ лъапIэхэр зрата Сокъур Тамарэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор,  ЩIДАА-м и академик, Москва дэт финанс академием и ректор Есчындар Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 •  Жылагъуэ лэжьакIуэ, Москва дэт циркым и художественнэ унафэщI Никулин Максим и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 •  Урысей актёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ливанов Игорь и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 •  Публицист, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Ширдий Маринэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ Мэкъуауэ ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  АР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Къудей ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 6 — 8, жэщым градуси 2 — 3 щыхъунущ.