ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Транспортым  и щытыкIэм хоплъэ

2019-11-14

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 12-м Налшык къалэм щахуэзащ Транспортым и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Аслъэнбэчрэ Транспортым и IэнатIэм щы кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Кравцов Дмитрийрэ.

  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэ автомобиль гъуэгухэм, авиацэм зегъэу жьынымкIэ, пассажирхэмрэ хьэ лъэ хэмрэ къызэрырашэкIыр егъэ фIэ кIуэнымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм. Псалъэмакъым къы щыхагъэщхьэхукIащ жылагъуэ пхы дзахэм кIуэ гъуэгухэр зэгъэпэщыжын зэ рыхуейр.
  • Республикэм и унафэщIым къыхигъэщ хьэхукIащ щIыналъэм и кIуэцIкIи абы и щIыбкIи экономикэ, социальнэ, щэн хабзэ зэпыщIэныгъэхэр щыгъэбы дэнымкIэ автомобиль транспортым мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
  • Хэхауэ тепсэлъыхьащ Транспортым и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и щIыналъэ  управленэм къыпэщыт къалэнхэм, ап хуэдэу ведомствэ зэпыщIэныгъэхэм я къызэгъэпэщыкIэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.