ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-03-20

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Хэкум и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ зегъэужьыным куэд зэрыхащIыхьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр яфIэщын
 • Винокур Владимир Натан и къуэм — «ПародиехэмкIэ Винокур В. зи унафэщI къэрал театр» федеральнэ къэрал щэнхабзэ бюджет IуэхущIапIэм и художественнэ унафэщIым
 • Орбакайте Кристинэ Эдмунд и пхъум — артисткэм, Эстрадэ гъуазджэм и лэжьакIуэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм хэтым.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм гъатхэпэм и 19-м
 • №26-УГ