ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Автозапчасть»-м къегъэзэж

2022-05-20

  • Топджэгум дихьэххэр куэдрэ зыпэплъа Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм 2022 гъэм и гъэмахуэ зэпеуэм и япэ зэIущIэхэр мы махуэхэм зэхэтащ.

  • Мыгъэрей республикэ чемпионатым и япэ джэгугъуэр къызэIуахащ накъыгъэм 14-м. А махуэм Шэджэм ЕтIуанэ и «Шэджэм-2» командэм и унэ къыщригъэблэгъащ «Кэнжэр». ЗэпэщIэтыныгъэм кIэлъыплъахэм я нэгу топ дахэ куэд щIэкIащ зэхьэрхуэрэгъухэм я фIыгъэкIэ. Футбол джэгуным хуэзэша командэхэм зэIущIэм топибл щыдагъэкIащ — хэгъэрейхэм я топитхум и жэуапу кэнжэдэсхэм иратыжыфар тIу къудейщ.
  • Абы къыдэкIуэу Псыгуэнсуи щызэхэтащ лъэхъэнэм и пэщIэдзэ зэIущIэхэм ящыщ зыр. Хэгъэрейхэм кърагъэблэгъащ Алътуд къуажэм и «Искра» командэщIэр. ПэщIэдзэ джэгугъуэм зэхэта зэIущIэхэм ящыщу, япэ дищыу къыхэдгъэщынщи, хьэщIэхэм ящыщу текIуэныгъэ къыщызыхьар алътуддэсхэм я закъуэщ. Хэгъэрейхэр 3:1-уэ щыхагъэщIауэ зэпэщIэтыныгъэр иухащ.
  • Зэхаубла зэхьэзэхуэм и япэ зэIущIэр щригъэкIуэкIащ мылъкукIэ зыкъыщIэзыгъэкъуэн къэзыгъуэту зэпеуэм къыхыхьэжа республикэм иужь илъэсхэм тепщэныгъэр щызыIыгъа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м. Абы щыгъуэми, ди жагъуэ зэрыхъунщи, зэпеуэм иджы хэткъым нэгъабэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпион хъуа, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щытекIуа Прохладнэ и «Энергетик»-р. А командэм и нэхъыбэр Бахъсэн Iэпхъуауэ фэ тетщ. Сытми, «Автозапчасть»-м щэбэт кIуам къригъэблэгъа «Урыхум» щхьэкъэIэтыпIэ иритакъым. ЗэпэщIэтыныгъэр бахъсэндэсхэм я текIуэныгъэкIэ 4:0-у зэриухар абы и щыхьэтщ.
  • Джэгугъуэм и етIуанэ махуэм екIуэкIащ чемпионатым топ нэхъыбэ дыдэ щыдагъэкIа зэIущIэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэ «Спартак-Налшыкым» и щIалэгъуалэ гупым республикэм и къалащхьэм къыщригъэблэгъат Дзэлыкъуэ районым къикIа «Малка»-р.  ЩIымахуэ зэхьэзэхуэми арэзы укъэзымыщI джэгукIэ къэзыгъэлъэгъуа хьэщIэхэм турнир таблицэм и иужьрей увыпIэм щыту яухащ. Иджырей зэIущIэм кърикIуа бжыгъэм тепщIыхьмэ, малкэдэсхэм я зыхъумэжыныгъэр иджыри щIагъуэкъым. Налшыкдэсхэм абыхэм я гъуэм къыдагъэкIащ жэуапыншэу топибгъу (!).
  • ЩIымахуэм зэхэта республикэ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр япэу щызыубыда «Тэрчым» иджыри текIуэныгъэкIэ зэпеуэр къызэIуихащ. И унэ щыIэу абы хигъэщIащ Налшык икIа «Къэбэрдейр». Хэгъэрейхэм дагъэкIа топитхум хьэщIэхэм пагъэувыфар тIу къудейщ.
  • Шэджэм къалэ и «Черкес» командэм и унэ къыщригъэблэгъат «Псыкуэд-Марвил»-р. ЗэпэщIэтыныгъэм еплъахэм я нэгу щIэкIащ зым нэхъ адрейр нэхъ дахэжу топибл. ЗэIущIэм пашэныгъэр къыщызыхьынур иужьрей дакъикъэр иухыху зэхэкIакъым. ИкIэм-икIэжым текIуэныгъэр зыIэригъэхьащ зы топкIэ нэхъыбэ дэзыгъэкIа «Черкес»-м. ЗэIущIэр 4:3-уэ иухащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и япэ джэгугъуэм зэхэта зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: накъыгъэм и 14-м: «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — «Кэнжэ» (Кэнжэ) – 5:2, «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — «Искра» (Алътуд) — 1:3, «Автозапчасть» (Бахъсэн) – «Урыху» (Урыху) – 4:0; накъыгъэм и 15-м: «Черкес» (Шэджэм) – «Псыкуэд-Марвил» (Псыкуэд) – 4:3, «Тэрч» (Тэрч) – «Къэбэрдей» (Налшык) — 5:2, «Спартак-Д» (Налшык) – «Малка» (Малка) – 9:0.
  • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр дызыхуэкIуэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтынущ. Абы щызэхуэзэнущ: накъыгъэм и 21-м – «Кэнжэ» — «Автозапчасть», «Искра» — «Урыху», «Тэрч» — «Малка», «Псыкуэд-Марвил» — «ЛогоВАЗ»; накъыгъэм и 22-м – «Ислъэмей» — «Къэбэрдей», СШОР – «Родник», «Шэджэм-2» — «Черкес», «Спартак-Д» — «Псыгуэнсу» командэхэр.
  • Жыласэ Замир.