ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Иуан Тимур къэрэгъул IэнатIэм и унафэщI нэхъыфIщ

2022-05-20

  • «2022 гъэм и къэрэгъул унафэщI нэхъыфI» зэпеуэ щекIуэкIащ МафIэс-къегъэлакIуэ часть №14-м, Анзорей къуажэм щыIэм. Абы хэтащ республикэм мафIэсым зыщыхъумэнымкIэ и IэнатIэ псоми я лIыкIуэхэр.

  • Еплъыныгъэ-зэпеуэр щекIуэкIым къалъытащ къэрэгъулхэм я унафэщIхэм, абыхэм я нэIэ зытет гупхэм ехьэлIа лэжьыгъэр, къалэным пыщIа дэфтэрхэр зэратхым, мафIэсым ехьэлIа мардэхэм зэрытетымрэ къарукIэ зэрыпсыхьамрэ. Къа- пщтэмэ, унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ.
  • УнафэщIхэм сыт и лъэныкъуэкIи екIуу зыкъагъэлъэгъуащ, ауэ псоми ефIэкIри, бжьыпэр иубыдащ мафIэс-къегъэлакIуэ часть №14-м и къэрэгъул IэнатIэм и унафэщI Иуан Тимур. Ар республикэм мафIэсым пэщIэт и IэнатIэм щолажьэ 2009 гъэ лъандэрэ. КъызэрыгуэкI мафIэсгъэункIыфIу щIидзэри, къэрэгъулым и унафэщIым нэсащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр мафIэс-къегъэлакIуэ IэнатIэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Сэбан Арсен къызэрыхигъэщащи, Тимур щытекIуащ 2018 гъэм ирагъэкIуэкIа апхуэдэ зэпеуэ- ми.
  • ПСЧ-20-м (Бахъсэн район, Къубэ-Тэбэ къу.) и плъыр къэрэгъулым и унафэщI Шэрий Алим етIуанэ увыпIэр къихьащ. Ещанэр лъысащ ШэмпIар СулътIан — ПСЧ-21 (Аруан район, Старэ Шэрэдж къу.).
  • Бахъсэн Ланэ.