ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIэбышэм Биджиевыр хегъащIэ

2022-03-30

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:3 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 27-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр: Шипков (Белореченск), Сахаров (Мэзкуу), Потапов (Мэзкуу область).
 • «Спартак-Налшык»: Къардэн, Белоусов, КIэдыкIуей, Сындыку, Шумахуэ И., Жангуразов (Бажэ, 58), Хьэшыр, Масленников (Ольмезов, 77), Торосян (Бенедык, 77), Гугуев, Бэчбо (Ашуев, 59).
 • «Мэшыкъуэ-КМВ»: Гиголаев, Лысенкэ (Мавлянов, 62), Пунегов, Глушков, Лебедев, Зарыпбеков, Гагиты, Джумай (Родин, 81; Абдокъуэ, 82), Кучиев, Цакоев (Гиголаев, 61), Рагулькин (Рамазанов, 90+2).
 • Топхэр дагъэкIащ: Кучиевым, 50-пенальтикIэ (0:1). Цакоевым, 54 (0:2). Кучиевым, 71 (0:3). Хьэшырым, 86-пенальтикIэ (1:3).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Торосян, Цакоевым, Мавляновым, Гугуевым, Джумай, Бажэм.
 • Джэгум къыхахуащ: Гугуевыр.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизио-ным и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу щэбэт блэкIам «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ «Мэшыкъуэ-КМВ»-р. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм мы гъэм япэу щекIуэкI зэIущIэ инт ар икIи куэд дыдэкIэ дыщыгугъырт. АрщхьэкIэ…
 • КъапэщIэтхэм я джэгукIэм зыщагъэгъуэзэным зэхьэр- хуэрэгъухэр хуэныкъуащэтэкъым — хьэщIэхэм я тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур нэхъапэм налшыкдэсхэм я гъэсакIуэу щытат, Шумахуэ Идари куэд щIатэкъым Псыхуабэ и командэм къыхэкIыжу Налшык къызэригъэзэжрэ. А псом къищынэмыщIауэ, щIыналъэкIэ зэгъунэгъу гупитIым нэхъапэм зэIущIэ пщIы бжыгъэхэр зэдрагъэкIуэкIат.
 • ЗэпэщIэтыныгъэм и япэ Iыхьэр «Мэшыкъуэ-КМВ»-м жыджэру къыщIидзащ икIи щIэх-щIэхыурэ ебгъэрыкIуэ шынагъуэхэмкIэ налшыкдэсхэм я гъуэм ар къекIуалIэрт. Ди щIалэхэм пэщIэ-дзэ дакъикъэхэм зыхъу- мэжыныгъэм я джэгукIэр  тегъэщIауэ екIуэкIырт, зэзэмызэххэ контратакэ кIэщIхэр къызэрагъэпэщурэ. И узыншагъэр зэтеувэжауэ «Спартак-Налшыкым» къыхыхьэжа Хьэшыр Алан куэдкIэ щыгугъырт командэри футбол еплъэхэри.
 • Налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым къыщалэжьа штрафнойр гъуэм пэмыжыжьэу къыщыхитащ Бажэ Амир джэгум зэрыхэмытым къыхэкIкIэ а къалэныр зи пщэм къыдалъхьа Жангуразовым. Расул и топыр хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым гугъущэ демыхьу къищтащ.
 • ЗэIущIэм и япэ дакъикъэ тIощIыр блэкIауэ псыхуабэдэсхэм я командэм гупышхуэу ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщ къызэрагъэпэщащ. Абы хуэхьэзыр, зэпэщIэтыныгъэм зэрыщIидзэрэ зыхъумэжыныгъэм зи джэгукIэр тезыухуа налшыкдэсхэм хьэщIэхэр къагъэувыIащ, ауэ хабзэр къызэпаудын хуей хъуащ. Абы кърикIуа штрафнойм «Мэшыкъуэ-КМВ»-м ехъулIэныгъэ къыхуихьыным зымащIэщ иIэжар, арщхьэкIэ щытыкIэр зи IэмыщIэ  илъ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэтет Къардэн Имран топыр къищтащ.
 • Япэ Iыхьэр зэхуащIыжащ иужьрей дакъикъэр екIуэ-кIыу Торосян лъэщу зэуа топымкIэ. Севадэ и удыныр сантиметр бжыгъэкIэ хьэщIэхэм я гъуэм и пкъом блэлъэтащ.
 • Загъэпсэхуу къихьэ-  жа иужькIэ «Мэшыкъуэ-КМВ»-м и ебгъэрыкIуэныгъэм пищащ. Зэпыу имыIэу ипэкIэ кIуатэ хьэщIэхэм, икIэм-икIэжым, я гугъуехьым ехъулIэныгъэ къахуихьащ. Штрафнойм щихьэм псыхуабэдэсхэм ящыщ зыр зэуа топыр «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зым и Iэм техуащ — пенальти. Ар Iэзэу зыгъэзэщIа Кучиев Георгий бжыгъэр къызэIуихащ — 0:1.
 • Япэ зэрищам «Мэшыкъуэ-КМВ»-р нэхъ жан къищIащ икIи я тегуплIэныгъэр нэхъ иныж хъуащ. Ди щIалэхэм я хьэрхуэрэгъухэм ягъэзэщIа къыкIэлъыкIуэ штрафнойм етIуанэ ехъулIэныгъэри мыгувэу къахуихьащ. Рагулькиным къыхита топыр къызыIэрыхьа Цакоевыр лъэщу ди гъуэм и лъэныкъуэмкIэ къеуащ. Абы къыдэкIауэ щыт Къардэным и щIыбагъымкIэ ар къыщехуэхыжри, бжыгъэр 0:2-м нэсащ.
 • ЩытыкIэр зэпIэзэрыт ящIыжын мурадкIэ, «Спартак-Налшыкым» и тренерхэм зэхъуэкIыныгъитI зэуэ ирагъэкIуэкIащ. Бэчбомрэ Жангуразовымрэ япIэкIэ джэгум къыхыхьащ Бажэмрэ Ашуевымрэ. Зэман дэкIри, я командэм къаруущIэхэр къыхагъэхьащ хьэщIэхэми.
 • ИрагъэкIуэкIа зэхъуэкIыныгъэхэм «Мэшыкъуэ-КМВ»-м ейр нэхъ сэбэпу къыщIэкIащ. Псыхуабэ къикIа командэм и ебгъэрыкIуэныгъэм хэту топыр къызыIэрыхьа, джэгум къыхыхьагъащIэ Мавляновым къыхита топым бжыгъэр къызэIузыха Кучиевыр кIэлъеуэжащ — 0:3.
 • Арэзы къэзыщI кIэух бжыгъэр яхъумэн папщIэ хьэщIэхэр я лъэныкъуэмкIэ зыщагъэбыдащ. Абы и фIыгъэкIэ джэгупIэ губгъуэр хуит къызыхуэхъуа «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр ипэкIэ кIуэтащ икIи ебгъэрыкIуэныгъэ шынагъуэ зыбжани къызэрагъэпэщыну яхузэфIэкIащ.
 • ЗэIущIэм хухаха зэман нэхъыщхьэр иухыным дакъикъитху фIэкIа къэмынэжауэ, джэгум и кIыхьагъкIэ налшыкдэсхэм нэхъ къащыхэжаныкIа Хьэшырым и насып къикIащ. ХьэщIэхэм я гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIауэ гъуэм хуэкIуэ Алан штрафнойм щихьэм, хабзэм къемызэгъыу къагъэувыIащ. Езым къилэжьа пенальтир «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ нэхъыфIым Iэзэу игъэзэщIэжащ икIи кIэух бжыгъэр 1:3-м хуэзыгъэкIуэжа топыр дигъэкIащ.
 • ТIощIрэ ещанэ джэгугъуэм и адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:1, «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 3:0, «Кубань-Холдинг» (Новокубанск) — «Динамо» (Ставрополь) — 0:0, «Чайка» (Песчанокопскэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1, «Алания-2» (Владикавказ) — «Черноморец» (Новоросийск) — 4:6, «Дружба» (Майкъуапэ) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 0:0, «Форте» (Таганрог) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:4.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» Песчанокопскэм щригъэкIуэкIынущ. Мэлыжьыхьым и 10-м ар IущIэнущ абы и «Чайка»-м.
 • Жыласэ Замир.