ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыдейхэр утыку къиднэркъым

2022-03-30

  • УФм и Лъэпкъ гвардием и къудамэу КъБР-м щыIэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ къулыкъур езыхьэкIыу дзэ Iуэху хэхам хэтхэр.

  • «Кавказ гъунапкъэ» къэлъыхъуакIуэ гупым и лIыкIуэхэр ящIыгъуу къэзакъхэмрэ урысей гвардием и щIэблэхэм я зэгухьэны-гъэм хэтхэмрэ автомобилхэмкIэ километр 30 зэпачащ. «Z», «V» хьэрфхэр зытет машинэхэр Май къалэм и утыку нэхъыщхьэм деж щежьэри, Котляревскэ станицэм нэс кIуэри къагъэзэжащ.
  • «Дыдейхэр утыку къиднэркъым» акцэм хэтхэр Александровскэ станицэм къыщыувыIэри, Невский Александр и члисэм деж пэ-кIу щрагъэкIуэкIащ. Къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ къэралыр зэкъуэтыным мыхьэнэшхуэ зэриIэм, дзэм хэтхэр зэрыдаIыгъри жаIащ.
  • ПэкIум и кIэухыу абы хэтхэм, нэгъуэщI автомашинэхэри къахыхьэри, флешмоб ирагъэкIуэкIащ: урысей армэр зэрыдаIыгъыр къагъэлъагъуэу автомашинэхэр Z, V хьэрфхэм хуэдэу иувыкIахэщ.
  •  БАХЪСЭН Азэмэт.