ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗакIуийм и текIуэныгъэ дахэ

2021-11-16

  • Каспийск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ я зэфIэкI щагъэлъагъуэ «Wolnik Liga-6» пшыхьыр. Ар къызэIуахащ Дагъыстэным бэнэкIэ хуитымкIэ и школхэм я гъэсэнхэм я гуп зэхьэзэхуэхэмкIэ.

  • Зэпеуэм и зэIущIэ нэхъыщхьи 9-м щызэпэщIэтащ урысейпсо, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ.
  • Зи хьэлъагъыр килограмм 70-м нэблагъэ гупым хэт, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ЗакIуий Анзор алэрыбгъум къыщыпэщIэтащ Азербайджаным и цIэкIэ банэ Муслимов Муртазали.
  • ЗэIущIэм и япэ дакъикъищыр ди лъэпкъэгъум и текIуэныгъэкIэ — 7:4-уэ — и кIэм нэблэгъащ. ЗэхьэрхуэрэгъуитIми баллиплI къызэрахь IэмалхэмкIэ зым адрейр тридзэри, бэнэкIэ хуитым дихьэххэм я нэгу зрагъэужьащ.
  • Нэхъ лъэщыр щызэхэкIар етIуанэ Iыхьэм и япэ дакъикъэм и кIэухырщ. ЗакIуийм азербайджан бэнакIуэр Iэзэу идзри, текIуэныгъэр къихьащ — 11:4.
  • Мэзкуу Къан.