ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэфIэкI  хъарзынэхэр  къагъэлъагъуэу

2021-11-16

  • Оренбург къалэм щекIуэкIащ каратэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. «Европа — Азия» зыфIаща зэпеуэхэм хэтащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 800-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам зэхьэзэхуэм хъарзынэу зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи медаль зэмылIэужьыгъуи 10 къихьащ.

  • Апхуэдэу, щхьэзакъуэ кумитэ лIэужьыгъуэмкIэ щыбэна гупхэм пашэныгъэр щаубыдащ Гуэбэшы Аскэррэ (кг 30-м нэблагъэ) Гуэбэшы Арнэллэрэ (кг 42-м нэблагъэ). Дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Нэгъуей Алинэ (кг 30-м щIигъу), Ирыгу Ренат (кг 52-м нэблагъэ), Щомахуэ Ислъам (кг 60-м нэблагъэ) сымэ. Блий Эмиррэ (кг 32-м нэблагъэ) Мэз Идаррэ (кг 55-м нэблагъэ) ещанэ хъуахэщ.
  • Командэ кумитэ лIэужьыгъуэм Дагъыстэным и гуп къыхэхам хэту пашэ щыхъуащ Мэз Идар. Илъэси 8 — 9-м ит хъыджэбз цIыкIухэм я зэхьэзэхуэм Этезовэ Эльмэ, Нэгъуей Алинэ, Мочанэ Iэминэ сымэ я гупым домбеякъ медаль къихьащ. Илъэс 12 — 13 зи ныбжьхэм я деж ещанэ щыхъуащ Гуэбэшы Арнэллэ, Уянаевэ Самирэ, Залихановэ Аишэ сымэ я командэр.
  • Къэхъун Бэч.