ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шэрэдж электростанц мыиным и лъабжьэр ягъэтIылъ

2021-11-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ «РусГидро» компанием и правленэм и унафэщI — генеральнэ директор Хмарин Викторрэ я зэIущIэ махуэкум КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ.

 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэм, къапщтэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм гидроэнергетикэ мыиным зыщегъэужьыным ехьэлIа программэр гъэзэщIа зэрыщыхъум. КИФЩI-м и щIыуэпсыр хуэщIащ гидроэлектростанц мыинхэр щыгъэлэжьэным. Абыхэм я фIагъхэм ящыщщ экологие и лъэныкъуэкIэ шынагъуэншэу зэрыщытынур. Электрокъарур станцым къилэжьын щхьэкIэ ихъуреягъым щыIэ щIыуэпсым и зэхэлъыкIэр къута хъунукъым, апхуэдэуи ГЭС мыинхэр зытращIыхьыну псым и фIагъыр игъэнэхъыкIэнукъым, абы хэс бдзэжьейхэми егуэуэнукъым. КъищынэмыщIауэ, и гугъу ящIащ республикэм и щIыпIэ пхыдзахэр электрокъарукIэ ирикъуу къызэгъэпэща хъунымкIи электростанцхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэм.
 • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ щIыналъэм щагъэзащIэ энергетикэ проектхэм экономикэми зэрызрагъэужьыр. Хмарин Виктор жиIащ дэтхэнэ зы гидроэлектростанцри адрейхэм къазэрыщхьэщыкIыр, ахэр республикэм ехъулIэныгъэкIэ зэрыщаухуэм къегъэлъагъуэ компаниер щIына-лъэм купщIафIэу зэрыдэлажьэр. КъБР-м щаухуэну нэгъуэщI ГЭС мыинхэм я проектхэми щытепсэлъыхьащ зэIущIэм.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, ди республикэр нэгъабэ хэтащ УФ-м Энергетикэм зыщегъэужьынымкIэ и зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща рейтингым. А Iуэхум къриубыдэу я лэжьыгъэр къапщытауэ щытащ Урысей Федерацэм хыхьэ щIыналъэ 66-м. Ди республикэр а рейтингым хэтам имызакъуэу, «Урысейм и гидроэнергетикэ IэнатIэ пашэ» унэтIыныгъэм щытекIуащ. Апхуэдэ ехъулIэныгъэ лъагэм лъабжьэ хуэхъуа Iуэхугъуэхэм ящыщщ блэкIа илъэситхум къриубыдэу ди щIыналъэм электростанц мыин зыбжанэ зэрыщаухуар.
 • ЗэIущIэ нэужьым КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ «РусГидро»-м и правленэм и унафэщI — генеральнэ дирек-тор Хмарин Викторрэ ирагъэжьащ Шэрэдж гидроэлектростанц мыиным и ухуэныгъэр.
 • Япэ бетон кубометрыр щыдакIэ гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, абы и япэ къуэдзэ Говоров Сергей, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, республикэм энергетикэмкIэ, промышленностымрэ сатумкIэ и министр Iэхъуэбэч Щамил, «РусГидро»-м и генеральнэ директорым и япэ къуэдзэ Карпухин Николай, Аруан муниципальнэ щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэ Ажий Валерэ, нэгъуэщIхэри.
 • Хмарин Виктор и къэпсэлъэныгъэм къыхэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым гидроэлектростанц мыинхэр щыухуэным ехьэлIа лэжьыгъэхэр «РусГидро»-м илъэс зыбжанэ хъуауэ зэрыригъэкIуэкIыр.
 • «Зэтеублауэ мэлажьэ Зэрэгъыж, Балъкъэр Ипщэ МГЭС-хэр, Бахъсэн Ипщэ гидроэлектростанцым и проектыр гъэхьэзырын щIадзащ. Нобэ зи ухуэныгъэ едгъажьэ станцым илъэс къэс къитынущ электрокъарууэ киловатт-сыхьэт мелуан 87-рэ. Мыр щIыуэпсым зыкIи зэран хуэмыхъу электрокъару къызэралэжь IэмалыфIщ. Шэрэдж МГЭС-м лэжьэн щIидзэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и унагъуэ мин 70-м щIигъу электрокъарукIэ къыхузэгъэпэщынущ. Дэтхэнэ ухуэныгъэщIэри ар электрокъару хэгъэхъуапIэщ, налогхэмкIэ, лэжьапIэ IэнатIэщIэхэмкIэ щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэр езыгъэфIакIуэщ», — жиIащ «РусГидро»-м и унафэщIым.
 • Хмарин Виктор республикэм и унафэщIхэм фIыщIэ яхуищIащ гидроэнергетикэм и проектхэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьэгъу къазэрыхуэхъум пап-щIэ икIи ухуэныгъэм хэт псоми ехъуэхъуащ проектыр ехъулIэныгъэкIэ зэфIагъэкIыну.
 • ГЭС-р Аруан районым хыхьэ Псыгуэнсу къуажэм пэмыжыжьэу Шэрэдж псым тращIыхьынущ. Ар щIыналъэм щынэхъ ин дыдэ Шэрэдж Ищхъэрэ энергокомплексым еплIанэу хыхьэнущ. Каскадым къызэщIеубыдэ гидроэлектростанцищ: Къэщкъэтау, Аушыджэр, Зэрэгъыж щаухуахэр. Псори зэхэту абыхэм къат мегаватти 155,7-рэ. Иджырейм и ухуэныгъэр 2024 гъэм яухыну траухуащ.
 • ГуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэлIахэм ирагъэлъэгъуащ Шэрэдж Ищхъэрэ каскадым и къежьапIэм теухуауэ трахауэ щыта фильмыр. Абы хыхьэ япэ станцыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президент КIуэкIуэ Валерий хэту 2002 гъэм и мазаем ирагъэжьауэ щытащ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къызэхуэсахэм захуигъазэри, фIыщIэ яхуищIащ республикэм и япэ Президентым и фэеплъыр зэрахъумэм, илъэс куэд щIауэ щIыналъэм купщIафIэу зэрыдэлажьэм папщIэ. «Шэрэдж Ищхъэрэ МГЭС-хэм хыхьэ къыкIэлъы-кIуэ станцым и ухуэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм зегъэужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэхъунущ, — къыхигъэщащ Iэтащхьэм. — Ар энергетикэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ хуэхъум и закъуэкъым, атIэ республикэр электрокъарукIэ къызэгъэпэщыным, абы щымыщIэным хуащI хэлъхьэныгъэщ. Проектым экономикэр иригъэфIэкIуэнущ, къэкIуэну щIэблэм ягъэзэщIэну инвестицэ проектхэм лъабжьэ яхуэхъуу», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек. Республикэм и унафэщIыр «РусГидро»-м и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ гидроэнергетикэ мыиным зегъэужьыным ехъулIэныгъэщIэхэр къыщахьыну.
 • СтанцыщIэм и щытыкIэнум щытепсэлъыхьым къыхагъэщащ Шэрэдж ГЭС мыиныр псы хъумапIэ хэмыту, псы ежэхым и щытыкIэм зрамыгъэхъуэжу зэраухуэнур. Станцым екIуэлIэну псыр къыхашынущ Зэрэгъыж ГЭС-м пыщIа кIэнауэм. Абы и фIыгъэкIэ мылъкушхуэ зытекIуэ-дэну ухуэныгъэхэр ирамыгъэкIми хъунущ. Псым пшахъуэри хазыкIынукъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ ищхьэкIэ щыIэ МГЭС-м ар къабзэу къыщIэжынущи.
 • Шэрэдж гидроэлектростанц мыиным и лъабжьэр щагъэтIылъым бетоным халъхьащ къэкIуэну щIэблэм яхуэгъэза тхыгъэрэ ухуэныгъэр щыщIадза зэманым щегъэжьауэ ар зэрекIуэкIыну зэманыр къэзыбжыну электрон капсулэрэ. ЗэIущIэм хэтахэм къыкIэлъыкIуэу Iэ традзащ гидроэлектростанц мыиным и япэ кубо-метрым кIэралъхьэну фэеплъ пхъэбгъум. ЗэIущIэм и кIэухым КIуэкIуэ Казбек «РусГидро»-м къыбгъэдэкI фэеплъ саугъэт тыгъэ къыхуащIащ.
 • ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ «Кабардинка», «Балкария» къэфакIуэ ансамблхэм.
 • «РусГидро»-р Урысей Федерацэм и энергетикэ компание нэхъ лъэщхэм ящыщщ. Абы къызэщIеубыдэ электростанц 400-м щIигъу. Богучан ГЭС-р хэту «РусГидро»-м къызэщIиубыдэ электростанцхэм я лъэщагъыр гигаватт 38-м щIегъу.
 • Тхыгъэри сурэтхэри ЖЫЛАСЭ Замир ейщ.