ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм йопсалъэ

2023-03-16

  • Республикэм и щIыналъэхэр къыщызэхикIухьым КIуэкIуэ Казбек Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и унэм щызэхуишэсащ КъБР-м и муниципалитетхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Быф Анатолэ къратащ Къэрал Думэм  и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр

2023-03-16

  • Урысей Федерацэм законхэр къыдэгъэкIынымрэ парламентаризмэм зыщегъэужьынымкIэ бгъэдэлъ фIыщIэм папщIэ Парламентым и ищхъэрэ палатэм и спикер Володин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Ставрополь крайм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм къабгъэдэкIыу Къэрал Думэм и депутату        хаха, Мылъкум, щIым, мылъку зэхущытыкIэхэм я IуэхукIэ Къэрал Думэм и комитетым хэт Быф Анатолэ къритащ Къэрал Думэм и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

  Теплъэгъуищ, гъащIэ  псо къызэщIаубыдэу

2023-03-16

  • «ЛIыхъужьыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща
  • адыгэ щIалэ Гъуэтыж Азэмэт и фэеплъу
  •  «ЦIыхуфэр Iувщ, и гур лъащIэншэщ»… Куэдрэ зэхыдох мы псалъэхэр, зыгуэрым къытепсыха гуауэр, е апхуэдэм и гум щызэригъэзахуэ гупсысэ хьэлъэ- хэр кърырагъэлъагъуэу. Ауэ къохъу гуауэмрэ гуIэмрэ щыз ящIа гум и узыр цIыхуфэми щыхущIэмыхъумэ. Апхуэдэт Гъуэтыжхэ Муратрэ Марьянэрэ я гуауэр — я къуэ закъуэ Азэмэт гуузу дунейм зэрехыжар. Ар къызэрыпIуэтэфын псалъэ зы бзэми хэткъым, Iэмал гуэри щыIэкъым. Сэри абы сыпэлъэ-щынукъым, илъэс 25-кIэ журналисту сылэжьами. Стхыжыну сызыхуейр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и кафедрэм и лэжьакIуэхэм ди Iэгум къихъукIа адыгэлI хахуэм теухуа теплъэгъуищ къудейщ, сэ езым си нэгу щIэкIауэ, ауэ гъащIэ псо я ныбжьу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэблэм я ущиякIуэ

2023-03-16

  • ЕгъэджакIуэныр ар лэжьыгъэ къудейкъым — ар къыбдалъхуауэ уи лъым хэту щытын хуей IэщIагъэщ. А IэнатIэ мытыншым гурэ псэкIэ бгъэдэтыф ди егъэджакIуэхэм, щIэблэм я ущиякIуэ пажэхэм ящыщщ Балъкъэр Маритэ Хьэсэнбий и пхъур. ФIыуэ илъагъу IэщIагъэм ирилэжьэн зэрыщIидзэрэ зэи къэхъуакъым ар къызэрыхихам щыхущIегъуэжа, и къалэнхэр щIыхьрэ пщIэрэ иIэу щызэфIимыха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Краснодар адыгэхэр щызэхохьэ

2023-03-16

  • Иджыблагъэ Краснодар къалэм щызэхэтащ Екатеринодар япэ адыгэ зэхуэс зэрыщащIрэ илъэси 115-рэ зэрырикъум теухуа Адыгэ щIалэгъуалэ пшыхь. Абы кърихьэлIащ щIалэрэ пщащэу 160-рэ. ЗэIущIэм жэрдэмщIакIуэ хуэхъуар   Краснодар крайм щылажьэ Адыгэ Хасэрщ. Iуэху дахэм кърихьэлIащ Краснодар администрацэм и лIыкIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм щеджэхэмрэ щылажьэхэмрэ, Адыгейм, Армавир къалэ къикIа хьэщIэхэр. Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ МэшылI Руслан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Усыгъэр  зыхащIэу

2023-03-16

  • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Тхылъеджэхэм я зэгухьэныгъэм илъэс къэс къызэригъэпэщ «Ди псалъэр къызэрыIужыр» республикэ зэпеуэм и «Художественнэ псалъэ» Iыхьэр. Ар тхакIуэ-усакIуэхэу Тхьэзэплъ Хьэсэн, Чипчиков Борис, Яропольский Георгий сымэ я фэеплъу щытащ, апхуэдэуи, мы гъэм зи ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъу Джэдгъэф Борисрэ Додуев Аскэррэ я усэхэми траухуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зэманым  поджэж

2023-03-16

  • КъБР-м и Къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ягъэдахэу зэIузэпэщ ящIа утыкум къращIыхьа галереем щагъэлъагъуэ дагъыстэн художник, скульптор Закарьяев Закарья и лэжьыгъэ 80-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зэрызэпагъэуам хуэдэу щIадзэж

2023-03-16

  • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 11-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол