ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

IэпщIэлъапщIэхэм Мейкъуапэ щрагъажьэ

2023-03-02

 • «Илъэсым и цIыху IэпщIэлъапщIэ» урысейпсо зэпеуэм и ныпыр щызэIэпахыну эстафетэр гъуэгу зэрытеувэм теухуауэ Мейкъуапэ щрагъэкIуэкIа дауэдапщэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Зэхыхьэр къызэIуахащ Урысей Федерацэм егъэджэныгъэмкIэ и министр Кравцов Сергейрэ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КумпIылI Муратрэ. Абы кърихьэлIащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэ Калиматов Мыхьмуд-Алий, Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм егъэджэныгъэмкIэ я лэжьакIуэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЗауэлIхэр трегъэгушхуэ

2023-03-02

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу зауэ Iуэху хэхам хэт ди щIалэхэм я деж щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо  адыгэ  диктант

2023-03-02

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу республикэхэмрэ къэралхэмрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ Дунейпсо адыгэ диктант. Мы гъэм ар етхуанэу екIуэкIынущ. Адыгэ тхыбзэм и махуэм, гъатхэпэм и 14-м, ирырагъэхьэлIэ Iуэху дахэхэм ящыщ, лъэпкъым и цIыху пажэхэр, бзэмрэ хабзэмрэ зи гурыщIэм щызыгъафIэ хэкупсэхэр къызэщIэзыубыдэ а Iуэрытхыр къыхилъхьауэ щытащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм анэдэлъхубзэмкIэ и къудамэм. Диктантым и мурад нэхъыщхьэщ адыгэбзэм и пщIэр къэIэтыныр, лъэпкъым анэдэлъхубзэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэр адэкIи егъэфIэкIуэныр, щэнхабзэр хъумэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIэныгъэлIхэр къыхуоблагъэ

2023-03-02

 • КъБР-м и цIыхубэ художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик, Урысейм и Абстракционистхэм, «Урысейм и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэ» творческэ жылагъуэ союзхэм хэт Къанокъуэ Руслан и сурэт гъэлъэгъуэныгъэу мазаем и 7-м Лъэпкъ къэрал музейм къыщызэIуахам щыIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и унафэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Псори  мурадым къыщожьэ

2023-03-02

 • Илъэс мин бжыгъэ зыбжанэ! Апхуэдиз я ныбжьщ алэрыбгъухэм. Нэхъ жьы дыдэу яхъумахэр ди эрэм ипэкIэ V лIэщIыгъуэм техуэу жаIэ. Ди зэманым апхуэдэ мыхьэнэ ямыIэжми, зэгуэрым абыхэм пэш блынхэм я жьантIэр къалъысу щытащ, щIыIэми зэрызыщахъумэт. Апхуэдэуи алэрыбгъур зи-Iэм ар и къулеягъымрэ пщIэшхуэ зэриIэмрэ я щыхьэтт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

2023-03-02

 • Вовчок Маркэ (1833 — 1907) и цIэр зезыхьэ фэеплъ унэ-музейм щекIуэкIащ «Межкультурные коммуникации — гарант взаимной интеграции и добрососедства» лэпкъхэм зэдай Iуэхум хыхьэу япэу къызэрагъэпэща «Долинские встречи у Марии Вилинской» зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIэщыгъуагъ къахелъагъукIыф

2023-03-02

 • Жэбалы Заирэ сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Псэм зыдащI хуэдэщ и лэжьыгъэхэм. ЩIэуэпсым, псэущхьэхэм, къуалэбзухэм, къэкIыгъэхэм щIэщыгъуагъ къахелъагъукIыф. Сурэтым псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ. Апхуэдэщ Заирэ и сурэт дунейр! ТхылъымпIэм деж апхуэдэ зэфIэкI къэзыгъэлъагъуэ бзылъхугъэм и гупсысэхэри бзыгъэщ, акъыл хэлъщ. Езым и дуней тетыкIэр дахагъкIэ псыхьащ. ТфIэгъэщIэгъуэну дедэIуащ Заирэ и гупсысэхэм…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ТопипщI  худагъэкIащ иджы  студентхэм

2023-03-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр зэхэтащ. Сыт щыгъуи хуэдэу, мащIэу къытщыхъуами, гъэщIэгъуэн гуэрхэр мы иужь джэгугъуэхэм къыхэмыкIыу къэнакъым. Пэжщ, зэхьэзэхуэм щыпашэхэр япэ зэритщ, нэхъ зэныкъуэкъуу, здэщыт увыпIэмкIэ зэхъуажэу гу зылъыттэр адрейхэм я дежщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

2023-03-02

 • Аланэ и ехъулIэныгъэ
 • Ди лъахэгъу Скрипко Аланэ и ехъулIэныгъэмкIэ хуабжьу дигъэгуфIащ. Урысей Федерацэм ныбжьыщIэхэм я деж пашэныгъэ къыщыхьынымкIэ Ленинград областым и «Выборг» спорткомплексым щызэхэта зэпеуэм абы япэ увыпIэр щиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩIэблэр ди блэкIам щагъэгъуазэ

2023-03-02

 • Налшык къалэ дэт сабий сад №49-м иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я унагъуэхэм къадекIуэкI хабзэхэр» зи фIэщыгъэ дерс зэIуха. Ар къызэрагъэпэщащ икIи ирагъэкIуэкIащ гъэсакIуэхэу Щоджэн Ирэрэ Геграевэ Айзинэтрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ