ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм йопсалъэ

2023-03-16

  • Республикэм и щIыналъэхэр къыщызэхикIухьым КIуэкIуэ Казбек Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и унэм щызэхуишэсащ КъБР-м и муниципалитетхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

  • ЗэIущIэр теухуауэ щытащ лъэпкъ проектхэр, федеральнэ, республикэ программэхэр гъэзэщIа зэрыхъум. Иджыпсту къэрал, муниципальнэ контрактхэр зыхуэфащэхэм иращIылIэ дэтхэнэ ухуэныгъэм ехьэлIа подряд лэжьыгъэхэр гъэзэщIэным хуэунэтIауэ. Республикэм и унафэщIым муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм я пщэ ирилъхьащ лэжьыгъэхэр щагъэзэщIэну пIалъэхэмрэ абыхэм я фIагъымрэ зэпымыууэ я нэIэ трагъэтыну. Апхуэдэу тепсэлъыхьащ къалэхэмрэ районхэмрэ щыIэ къабзэлъабзагъэм, жылагъуэхэм хиубыдэ щIыналъэхэмрэ гъуэгубгъухэмрэ зэрагъэкъабзэр егъэфIэкIуэным.