ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэрызэпагъэуам хуэдэу щIадзэж

2023-03-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 11-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Шипков (Белореченск), Охрименкэ (Мейкъуапэ), Габагков (Владикавказ).
 • «Спартак-Налшык»: Сиукаев, Ольмезов, Далиев, Мэкъуауэ, Молэмусэ, ЛIыхъугу (ХъутIэ, 52), Ашуев (ЛIуп, 69), Топурие, Жангуразов (ХьэцIыкIу, 68), Торосян (Масленников, 52), Дэхъу (Къумыкъу И., 78).
 • «Легион»: Шиханматов, Исаев Р., Исмаилов, Абулашов (Гамзатов, 65), Битаров (Исаев М., 79), Курбанов (Джабраилов, 79), Панаев, Ипаев, Мохбалиев, Вагабов (Пухаев, 70), Абдокъуэ.
 •  
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм щэбэт кIуам Налшык щыщIидзащ. МазиплIым нэблэгъащ ар зэрызэпагъэурэ икIи командэхэм Iэмали зэмани яIащ иджыри къэс къакIуа гъуэгуанэм хэплъэжу адэкIэ я Iуэхур нэхъыфI зэрыхъунур яубзыхуну. Ебланэ увыпIэм щыту зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм хыхьа «Спартак-Налшыкым» и дежкIэ къалэн нэхъыщхьэр, къэнэжа джэгугъуи 8-м иджыри зы увыпIэкIэ нэхъ мыхъуми зыкъыдриIэтеижу, зыхэт гупым щынэхъыфIхэм яхэту пэщIэдзэ Iыхьэр иригъэухынырт. Пэжщ, ар яхэхуэнукъым япэ лигэм щIэбэнын папщIэ бжьыпэм щIэбэнхэм, ауэ командэ нэхъ лъэщхэм адэкIэ зэрыдэджэгунури куэд и уасэт ди щIалэщIэхэр нэхъ псыхьа хъун папщIэ.
 • Шэч хэлъкъым, дэтхэнэ зы зэпеуэми и егъэжьэкIэм зыкъом елъытащ. Ар къызэхъулIэхэр нэхъ тогушхуэ, адрейхэм занщIэу я лъэр щыщIэху щыIэщ. Зэхьэзэхуэр фIыуэ ирагъэжьэжын папщIэ «Спартак-Налшыкым» IэмалыфI дыдэ къыхукъуэкIат щэбэт кIуам. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм абы къыщригъэблэгъат япэ къекIуэкIыгъуэм Мэхъэчкъалэ щыIэу 2:0-у зэфIэкIа икIи зэпеуэм щынэхъ лъэрымыхьхэм ящыщ Легион»-р. Еханэ увыпIэр нэхъ мыхъуми икIэщIыпIэкIэ яубыдын папщIэ ди щIалэхэм я дежкIэ абы мыхьэнэшхуэ иIэт.
 • ПхужыIэнукъым «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм зэрыхуа щытыкIэр къагурымыIуэу икIи ар ирагъэфIэкIуэн папщIэ гугъу зрамыгъэхьу. Апхуэдэу щыт пэтми, я къалэн нэхъыщхьэр — текIуэныгъэр зыIэрагъэхьэныр — абыхэм гъатхэпэм и 11-м яхуэгъэзэщIакъым. Джэгум и кIыхьагъкIэ тепщэныгъэр яIыгъами, бжыгъэр къызэIуахыну Iэмал гъуэзэджэ зыбжанэ яIами, я фейдэ къыхахыфакъым.
 • «Спартак» стадионым и таблом цIуужу къытенащ зэпэщыт нолитIыр. АбыкIэ арэзынкIэ Iэмал иIэтэкъым щIымахуэм и кIыхьагъкIэ зыхуэзэша я командэм и джэгукIэм еплъыну кърихьэлIахэри езыхэри. ЗанщIэу дигу къэкIыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэм иужьу щалъэгъуа нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 9-м «Спартак-Налшыкыр» апхуэдэ дыдэу зэрыпэмылъэщауэ щытар, зэхьэзэхуэм иужь дыдэ увыпIэхэм языр иIыгъыу къытхуэкIуа, Владикавказ и «Алания-2»-м. Абы щыгъуэми бжыгъэр къызэIуамыхауэ лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжат. МахуиплI дэкIри, ди щIалэхэм Мейкъуапи дыщагъэгуфIэфакъым, 0:1-уэ Адыгейм и къалащхьэм къыщыхагъащIэри. Аращи, «Спартак-Налшыкым» я хьэрхуэрэгъухэм я гъуэр зэрыхимыгъэщIэфрэ джэгугъуищым щIигъуащ. АдэкIи я Iуэхухэр нэхъыфI щIэх хъуну фIэщщIыгъуейщ, къапэщылъ зэIущIэ гугъухэр къэплъытэмэ.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым хэт адрей командэхэри блэкIа зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм зэхьэзэхуэм къыхыхьэжащ. ДигъэгуфIащ Мейкъуапэ и «Дружба»-м. Волгоград щыIэу ар ефIэкIащ япэ лигэм игъэзэжыну ерыщу хущIэкъу «Ротор»-м.
 • ЗэIущIэ гуащIэ щызэхэтащ Таганроги. Адыгэ щIалэ гуп зыхэт щIыпIэ «Форте»-м икъукIэ хигъэзыхьащ зэпеуэм щыпашэ «Черноморец»-р. ЕрагъкIэщ новороссийскдэсхэм текIуэныгъэр къазэрыхуэхьар.
 • МащIэу къызэтеувыIащ Песчанокопскэм и «Чайка»-ри. Ар и стадионым щыпэлъэщакъым къыткIэлъеIэ Дон Iус Ростов и СКА-м.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ етIуанэ лигэм и Япэ гупым мы гъэм щызэхэта пэщIэдзэ зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Динамо» (Ставрополь) — 0:4, «Форте» (Таганрог) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:2, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Алания-2» (Владикавказ) — 1:0, «Ротор» (Волгоград) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 0:1, «Мэшыкъуэ КМВ» (Псыхуабэ) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:1, «Чайка» (Песчанокопскэ) — СКА (Дон Iус Ростов) — 0:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» Новороссийск къалэм щригъэкIуэкIынущ. Гъатхэпэм и 18-м ди щIалэхэр яIущIэнущ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Черноморец»-м.
 • Хьэтау  Ислъам.