ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Балъкъэрхэр залымыгъэкIэ я лъахэм щрагъэкIа махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм исхэм зэрызахуигъазэр

2023-03-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си лъахэгъу лъапIэхэ!
 • Гъатхэпэм и 8-м илъэс 79-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхыдэм къыщыхъуа гузэвэгъуэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщыр — балъкъэр лъэпкъыр щрагъэкIауэ щыта махуэр. Дэ лъахъшэу ди щхьэр яхудогъэщхъ залымыгъэмрэ хабзэншагъэмрэ я зэранкIэ хэкIуэдахэм, зи жьэгу пащхьэм къекIуэлIэжыну зыхузэфIэмыкIахэм. Абыхэм я фэеплъыр дэ зэи тщыгъупщэнкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэм и напэкIуэцI фIыцIэ

2023-03-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым гъэ къэс гъатхэпэм и 8-м ягу къыщагъэкIыж, пэкIухэр щрагъэкIуэкI балъкъэр лъэпкъыр я хэкум щрагъэIэпхъукIа махуэм ирихьэлIэу. А зэманым зи щIыналъэр зрагъэбгына, гузэвэгъуэ къызытепсыха балъкъэрхэм я тхыдэм напэкIуэцI фIыцIэу къыхэнащ а махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кубамрэ Индиемрэ щагъэлъагъуэ

2023-03-07

 • Кубам и къалащхьэ Гаванэ иджыблагъэ щекIуэкIащ дунейпсо тхылъ жармыкIэ. Урысейм икIыу абы щыIа гупым яхэтащ адыгэ усакIуэ, тхакIуэ, драматург, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэдэлъхубзэхэм ятегъэщIауэ

2023-03-07

 • ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсым хыхьэу икIи Анэдэлъхубзэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Бахъсэн щIыналъэм иджыблагъэ хэгъэгупсо зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ. ЩIэблэм щIэныгъэ ябгъэдэзылъхьэхэмрэ ахэр зыгъасэхэмрэ щагъэлъапIэ зэхуэсыр тегъэщIауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыдэлъху лъэпкъитIым – адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ – я бзэхэм, щэнхабзэхэм, IурыIуатэ икIи литературэ хъугъуэфIыгъуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Тохъутэмыщ и къуэ Къадир

2023-03-07

 • «Сэлам гуапэ идох къыдэдэIуэну Iэмал зыгъуэта дэтхэнэми. Лъэпкъ уардэу щыта адыгэхэм ди мащIэкъым зэхуэтIуэтэни, дызытепсэлъыхьыни, дыщIэпIейтеини, дигу щIэдгъэфIыни. Тхыдэ къулей къызэзынэкIа лъэпкъыжьым и деж щыбгъуэтынущ уигу щIыхэщIыни, ущIэгушхуэни, дерс къызыхэпхыни», — апхуэдэу лъэпкъым зыхуэзыгъазэ радиожурналистыр хэтми гугъуехь лъэпкъ пымылъу къыдощIэ, къэбэрдей радиор зи унагъуэ къыщыпсалъэ дэтхэнэми. Ар адыгэ узэщIакIуэ, хэкупсэ нэсу зи дунейр езыхьэкI адыгэлI щыпкъэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Хьэмту Къадир Тохъутэмыщ и къуэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Пщэдей Балъкъэрхэр я лъахэм щрагъэкIа махуэщ

2023-03-07

 • ДыхущIэкъуащ псэри  хабзэри зэрытхъумэжыным
 • Нобэ хуэдэу си нэгум щIэтщ а пщэдджыжьыпэр. Гъатхэпэм и 8-м сыхьэтыр 4-хэм деж Iэуэлъауэшхуэм дыкъызэщIигъэушауэ щытащ унагъуэм щIэсыр. Сэ абы щыгъуэ илъэс 14 срикъуатэкъым. Дэ нэхърэ нэхъ бий къэралым игъащIэм имыIа хуэдэ, НКВД-м и офицеррэ сэлэту мин 20-м щIигъум къаувыхьат дыщыпсэу жылэхэр, балъкъэритI къэс зы сэлэт е офицер къытхуэзэу. Машинэшхуэхэм драгуашэрт, щысхьрабгъу лъэпкъ ямыIэу къытхуэпхъашэу, дызэрадзэу…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым къыхуиIэ лъагъуныгъэкIэ  зи псэр гъэнщIа Къандур Мухьэдин

2023-03-07

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я ТхакIуэхэми Режиссёрхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, тхыдэ, экономикэ, философие щIэныгъэхэмкIэ доктор, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, композитор, уэрэдус, дирижёр, псапащIэ Къандур Мухьэдин и ныбжьыр гъатхэпэм и 3-м илъэс 85-рэ ирикъуащ.
 • Мухьэдин Иорданием хыхьэ Амман къалэм дэс адыгэ унагъуэм 1938 гъэм къыщалъхуащ. И адэ Иззэт Хьэсэнрэ и анэ Шыд Зэкиирэ XIX лIэщIыгъуэм Кавказ Ищхъэрэм (Тэрч районым хыхьэ ХьэпцIей къуажэм) иIэпхъукIа адыгэ мухьэжырхэм къатехъукIыжащ. Абы и адэжьхэр япэщIыкIэ Уэсмэн къэралыгъуэм, иужькIэ Иорданием щыпсэуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Килиманджарэ адыгэ кхъуей щыхех

2023-03-07

 • Мы махуэхэм интернетым щызэIэпах Африкэ континентым и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Килиманджарэ адыгэ кхъуей щыхэзыха щIалэм и сурэтхэмрэ видеохэмрэ. Куэдым яфIэтелъыджэщ абы кхъуей щыхэпхыныр къэгъэнауэ, дэпхьеиныр зэрыгугъум къыхэкIыу, щIалэм ар зэрыхузэфIэкIар. Адыгэхэм куэд щIауэ ягъэнэхъапэ, къэуатышхуэ зыщIэлъу къалъытэ ерыскъыщ кхъуейр, ар нобэ Адыгэ Республикэм, зэрыжаIэщи, и бренд нэхъыщхьэ хъуащ икIи Урысейм и хэгъэгу псоми щащэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Бэнэныгъэ гуащIэм хохьэж

2023-03-07

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым 2022 — 2023 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм гъатхэпэм и 10-м щрагъэжьэнущ. КъыкIэлъыкIуэ махуэм «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщригъэблэгъэнущ Мэхъэчкъалэ и «Легион» командэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол