ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Бгылъэ жылэхэм я Iуэху зыIутым зыщегъэгъуазэ

2023-03-30

  • Шэджэм щIыналъэм щыIащ икIи Шэджэм-2 — Булунгу гъуэгущIэм и ухуэныгъэр здынэсар зригъэлъэгъуащ   КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЛIыхъужьхэм – дамыгъэхэр

2023-03-30

  • Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я махуэм ехьэлIауэ къызэригъэпэща гуфIэгъуэ махуэшхуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ. Ар къызэIуихащ Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщI Васильев Сергей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэрхэм я махуэшхуэр ягъэлъапIэу

2023-03-30

  • КъБР-м и Музыкэ театрым концерт гукъинэжкIэ щагъэлъэпIащ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И хъуэпсапIэхэр  нэрылъагъу хъуну

2023-03-30

  • Лъэпкъ Iуэху зепхуэн папщIэ IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ, зэфIэкIрэ IэнатIэрэ я закъуэкъым узыхуейр, абы щIыгъупхъэщ гууз-лыузыр, укъызыхэкIам и сыт хуэдэ Iуэхуми гудзакъэ хуиIэныр. А псори зыхэлъщ нобэ зи ныбжьыр илъэс 50 ирикъу Къардэн Хьэсэн. Ар спортым и мастерщ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренерщ, «Акрополь» щэнхабзэ-зыгъэпсэхупIэ IуэхущIапIэм, «Кавказская пленница» этнорестораным я унафэщIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Театр сценэр къаруушхуэщ

2023-03-30

  • УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и щIыналъэ къудамэр я дэIэпыкъуэгъуу, гъатхэпэм и 27-м республикэм и театрихым — Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Музыкэ театрым, Гуащэ театрым, Нэгъуей Мухьэдин зи унафэщI «Фатум» уней театрым я актёрхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ Театрым и дунейпсо махуэр гукъинэжу ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зи пщIэр къалъыта  Бажэ Дотий

2023-03-30

  • И ныбжьыр илъэс 65-рэ зэрырикъур нобэ егъэлъапIэ Аргудан къуажэм къыщалъхуа, Нарткъалэ щыпсэу политик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Бажэ Дотий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыкIураш

2023-03-30

  • Бажэмрэ джэджьеймрэ
  • Пщэдджыжь дыгъэм мэз дахэшхуэр къыдэушащ. Абы уэрэдкIэ щызэпеуэу щIадзащ бзу цIыкIухэм. Ауэрэ, мэзыр зэрыщыту къызэщIэушэри, щхьэж и Iуэху пэрыхьэжащ. Псом яужь и гъуэм къипщащ бажэ кIэлъэфыр.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха