ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Иджырей къалэнхэм Iэмал къыхуагъуэт

2023-03-18

 • Гъатхэпэм и 16-м КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ Урысейм и Ипщэ муниципальнэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр ЗыунэтI советым и зэIущIэ. Абы хэтыну щыхьэрым къеблэгъат Адыгэ, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Кърым, Ингуш, Дагъыстэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Къалмыкъ, Шэшэн республикэхэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Волгоград, Астрахань, Ростов областхэмрэ Севастополь къалэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ГъущI гъуэгу вокзалым и къэкIуэнур

2023-03-18

 • Налшык дэт гъущI гъуэгу вокзалым и гупэм къилъ утыкур зыхуей зэрыхуагъэзэнум и проектышхуэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэIущIыIу ищIащ. ЩIыпIэр зэрахъуэжыну щIыкIэм и теплъэр республикэм и УнафэщIым кърилъхьащ и телеграм напэкIуэцIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэзхэм зэрыкIэлъыплъ Iэмэпсымэхэр тыгъэ къыхуащI

2023-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ лэжьыгъэ   IуэхукIэ ди щIыналъэм къэкIуа, Мэз хозяйствэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Советников Иван.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык и паркым жыгищэ щыхасэ

2023-03-18

 • Гъатхэпэм и 16-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ мэзыр зехьэнымкIэ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ щIыналъэ округхэм хиубыдэ республикэхэм я къалэнхэр зэрагъэзащIэм щытепсэлъыхьа, мы унэтIыныгъэмкIэ 2022 гъэм зэфIахамрэ 2023 гъэм ялэжьын хуейуэ яубзыхуамрэ щытепсэлъыхьа зэIущIэ. КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхэта зэхуэсым хэтащ ди гъунэгъу щIыпIэхэм я лIыкIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЯхузэфIэкIам хоплъэжри,  къапэщылъхэр яубзыху

2023-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэ екIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ, гъуазджэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм 2022 гъэм яхузэфIэкIар къэпщытэжыным, дызэрыт илъэсым къриубыдэу къапэщылъ къалэнхэр убзыхуным. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, муниципальнэ щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, театрхэм, концерт IуэхущIапIэхэм, музейхэм, библиотекэхэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм, методикэ центрхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, нэгъуэщI щэнхабзэ IуэхущIапIэ куэдми я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Я нэкIэ ялъэгъуар  нэхъ гухэщIыжщ

2023-03-18

 • Тырку щIыналъэмрэ Сириемрэ зыхэхуа гузэвэгъуэшхуэм зи псэр имыхуза, зи гур цIыкIу имыщIа цIыху щыIэу къыщIэкIынкъым, ар дэнэ щIыпIэ щыпсэуми. Адыгэхэм абы хуаIэ щытыкIэр нэхъ гуащIэжщ а дунейкъутэжым ди лъэпкъэгъу куэдыщэ зэрыхэкIуэдам щхьэкIэ. Гузэвэгъуэм и хъыбарыр хэIущIыIу зэрыхъуу цIыху куэдым гукъыдэж ящIащ щIыхъейм и зэран зэкIахэм ялъэкIымкIэ зыщIагъэкъуэну. Япэ итахэм ящыщщ адыгэ лъэпкъыр. Дегъэгушхуэ дэнэ къэрали щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр зылI и быну къызэрыувам, я дэIэпыкъуныгъэр гузэвэгъуэ зылъэIэсахэм зэхэдз щымыIэу зэхуэдэу зэралъысам. Хэт къегъэлакIуэт, хэт мылъку хухихащ, хэт хьэпшып зыхуеинухэр къызэрагъэпэщри яшащ. Къэмыхъугъарэт, ауэ къыщыхъужыкъуэми лъэпкъыр зэрызэкъуэувар, хьэлъэр зэрызэдаIэтар ди дежкIэ гугъэщ, гурыфIыгъуэщ, гушхуэныгъэщ. Унэ зэтещэхахэм я лъабжьэм зы цIыху и псэр пыту къыщIахыху — иреадыгэ, иретырку, ирехьэрып — дыгуфIэрт, хэкIуэдахэм я бжыгъэм хэхъуауэ жаIэху, дыгуIэрт. Шэч хэлъкъым зы псэ нэхъ мыхъуми къезыгъэлам мы дунейм фIыуэ щищIэфынур къызэрехъулIам. Абыхэми нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ Iуэхум хэтыфахэми я фIыщIэр инщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ фIыгъуэхэр яхъумэ

2023-03-18

 • Дэтхэнэ лъэпкъми и къэкIуэнур зэрыхъунур елъытащ къыщIэхъуэ щIэблэм бгъэдэлъ щIэныгъэм, зэфIэкIым, жыджэрагъым. Ар хъума  хъун папщIэ мыхьэнэ ин иIэщ адрейхэм къахэзыгъэщхьэхукI анэдэлъхубзэр щыIэным, абы зегъэужьыным, щэнхабзэмрэ хабзэмрэ зехьэным. А къалэнхэм я курыххэр пщэрылъ яхуэхъуу я лэжьыгъэр ирахьэкI Аруан щIыналъэм хиубыдэ жылэхэм дэт курыт школхэм, сабий гъэсапIэхэм я IэщIагъэлIхэм, псом хуэмыдэу анэдэлъхубзэр ныбжьыщIэхэм езыгъэджхэм. Абыхэм ябгъэдэлъ Iуэху зехьэкIэмрэ зыIэрагъэхьэ ехъулIэныгъэмрэ къытхутепсэлъыхьыну иджыблагъэ зыхуэдгъэзащ егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ IэнатIэм и методикэ центрым и унафэщI Балъкъэр Альбинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Зыми емыщхь миссис Севидж

2023-03-18

 • ЖьакIэмыхъу КIунэ Джон Патрик и «Странная миссис Сэвидж» пьесэ цIэрыIуэм ехъуапсэрт. Ар ди театр утыкум кърихьэну и нэ къыхуикIыу, абыкIэ цIыхуу щыIэм яжриIэфынум къару къыхилъхьэу гукIэ зыкъомрэ игъэ-фIащ. ИтIанэ къищтэри адыгэбзэ ищIащ. Адыгэ театрым и унафэщI Пащты Иринэрэ и режиссёр нэхъыщхьэ Шыбзыхъуэ Басиррэ я пащхьэ ирилъхьащ. А тIум ар режиссёр Дэбагъуэ Роман IэщIалъхьэжри… театреплъхэр ди джэгуакIуэфIхэм дыкъагъэфIащ иджыблагъэ! Роль нэхъыщхьэр зыгъэзэщIа ди театр Гуащэм нобэ цIыхуу щыIэм зыдэдмылъагъужу тфIэкIуэд лъапIагъэр — ЦIыхугъэр — театр утыкум къыщытхуишиижащ. Игу зэгъа? Зэгъащ. Утыкум кърихьа образым пкърылъщ гуащIэ, ар КIунэ хуэдэу зыхозыгъэщIэн актрисэ куэд щыIэу фIэщщIыгъуейщ. Спектаклыр репертуарым щIэх хамыхыну дыщогугъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мысрокъуэ СулътIан и иджырей  адыгэ фэилъхьэгъуэхэр

2023-03-18

 • Щыгъын дизайнымкIэ PROfashion Masters урысейпсо зэпеуэм и IэдакъэщIэкIхэр щигъэлъэгъуащ Къэрэгъэш къуажэ щыщ адыгэ щIалэ Мысрокъуэ СулътIан. Абы утыку ирихьа щыгъынхэм адыгэ фащэм и пкъыгъуэхэр гъэщIэгъуэну къыщыгъэсэбэпащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-03-18

 • Фэ фщ1эрэ?
 • УзыншагъэмкIэ сэбэпщ
 • Пхъэщхьэмыщхьэм, хадэхэкIым къыщIаху псыр узыншагъэмкIэ сэбэпышхуэщ. Витаминхэмрэ минеральнэ шыгъухэмрэ къищынэмыщIауэ, органическэ кислота, пектин, эфир дагъэ, мэ дахэ къызыхих пкъыгъуэхэр хэлъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Гъэм и лъэхъэнэ псоми щытепщэ «Автозапчасть»

2023-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщ-хьэм щекIуэкIа щIымахуэ зэпеуэм и кIэух зэIущIэхэр зэхэтащ. ИпэкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIауэ, абы япэ, етIуанэ увыпIэхэр щызыубыдахэр нэхъ пасэу белджылы хъуат. Иджы ещанэр зыIэрыхьари наIуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Разиуанрэ Маликрэ я текIуэныгъэ

2023-03-18

 • Мы гъэм гъатхэпэм и 3 — 10-хэм Уфа къалэм щызэхэтащ Урысей МВД-м боксымкIэ и чемпионат. Башкортостаным и щыхьэрым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм щызэрихьэлIащ къэралым и щIыналъэхэм я хабзэхъумэ органхэмрэ еджапIэ 15-м, апхуэдэуи Центральнэ, Приволжскэ федеральнэ щIыналъэхэм транспортымкIэ я управленэхэм я командэхэр. Абы хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупыр икIи етIуанэ увыпIэр къихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

2023-03-18

 • Атлетикэ хьэлъэ
 • Тегеран щегъэлъагъуэ  и зэфIэкIыр
 • Ираным и къалащхьэ Тегеран тхьэмахуэ кIуам щекIуэкIащ штангэмкIэ «NOWRUZ GAH Fencing Olympiad» зыфIаща япэ дунейпсо цIыхубз джэгухэр.
 •  
 • ШтангэмкIэ лIэужьыгъуибгъуу зэхэта а зэпеуэм и саугъэтхэм щIэбэнащ дунейм и къэрал 20-м икIа спортсмен 500-м нэблагъэ.
 • Атлетикэ хьэлъэмкIэ зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен ныбжьыщIэ Скрипко Аланэ и зэфIэкI щеплъыжащ.
 • Килограмм 71-рэ зи хьэлъагъхэм я деж утыку къыщихьа Аланэ двоеборьем къыщиIэтащ килограмми 194-рэ икIи Урысейм домбеякъ медалыр къыхуихьащ.
 • Спортсмен ныбжьыщIэр зэхьэзэхуэм хуигъэхьэзыращ УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Шэкэм Михаил.
 •  
 • Тхэквондо
 • Белоруссием къыщыхожаныкI
 • Белоруссием тхэквондомкIэ и чемпионат Минск къалэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысейм, Къэзахъстаным, Узбекистаным, хэгъэрейхэм я спортсменхэр. КъБР-м икIахэми а зэпеуэм ехъулIэныгъэ къыщагъэлъэгъуащ — медалиплI къыщахьащ.
 •  
 • И хьэрхуэрэгъухэм ефIэкIыурэ килограмм 54-рэ хъухэм я деж щызауэу, зэпеуэм и кIэух Iыхьэм нэса Багъ Идар и хьэрхуэрэгъум къыхигъащIэри, етIуанэ увыпIэрщ къихьар.
 • Килограмм 46-рэ хъухэм я деж щызэуа Бекъул Миланэ зы балл закъуэщ хуримыкъуар дыщэр зыIэригъэхьэным. Абы ныкъуэкъуэгъу къыхуэхъуат Урысейм мы зэманым и чемпион, Санкт-Петербург щыщ Артамоновэ Анастасие.
 • Зэпеуэм Яхненкэ Данил (кг.58) дыжьыныр къыщихьащ. Ахъмэт Борис зи хьэлъагъыр кг 80-м нэсхэм я зэпеуэм и финал ныкъуэм хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуа, урысейм и чемпион Храмцов Максим къыхигъэщIащ икIи Ахъмэтым домбеякъ медалыр къылъысащ.
 • Урысейм и атлетхэр дунейпсо утыкухэм ихьэну хуит ящIмэ, Белоруссием и чемпионатым щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ Iэмал яIэнущ ди къэралым и гуп къыхэхам хыхьэну.
 •  Спортсменхэр зэхьэзэхуэм хуэзыгъэхьэзырар Ахъмэт Амирщ.
 • УЭРКЪ Жыраслъэн.
 •  
 • БэнэкIэ хуит
 • Шумилиным  и мемориалым
 • Калининград къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Ар къызэрагъэпэщат Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шумилин Андрей и фэеплъу.
 •  
 • зэхьэзэхуэм хэтащ ди къэралым и щIыналъэхэм, апхуэдэуи Абхъазым, Белоруссием къикIа, илъэс 24 — 25-рэ зи ныбжь спортсмени 120-рэ.
 • Зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм дыжьыну тIу къыщахьащ.
 • Зи хьэлъагъыр килограмм 61-м нэсхэм я деж щыбанэу, кIэух зэпеуэм нэса Жыласэ Рустам хьэрхуэрэгъу къыхуэхъуа, Санкт-Петербург щыщ Абдулатипов Михаил 7:8-уэ къыхигъэщIащ.
 • Килограмм 74-рэ хъухэм я деж щыбэна Маргъущ Джэмал дыжьыныр къытхуихьащ.
 • Спортсменхэр и гъэсэнщ ЗэкIуу Арсен.
 • НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр